Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tomografia komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL W referacie zdefiniowano pojęcie "inżynierii odwrotnej" oraz pokazano zastosowanie tomografii komputerowej w systemie inżynierii odwrotnej. Opisano podstawy matematyczne tomografii komputerowej (rekonstrukcja obrazów na podstawie rzutów). Zaprezentowano również metody analizy obrazów stosowane w sys[...]
EN The notation of "reverse engineering" has been defined in the paper. The application of the computer tomography (CT) in the reverse engineering system has been shown. The mathematical principle of the computer tomography (object reconstruction from projections) has been described. The methods of the[...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Choroby układu naczyniowego są jednym z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnej medycyny. W ich diagnostyce wykorzystywane są praktycznie wszystkie dostępne metody radiologiczne - angiografia klasyczna, rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia z opcją dopplerowską. Obrazowanie chorób układu[...]
3
80%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości procesów technologicznych oraz wyrobów. Przedstawiono sposoby oceny jakości za pomocą wskaźników zdolności maszyn i urządzeń na bazie metodyki SPC. Zamieszczono także ocenę dokładności wyrobów z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografi[...]
EN Chosen aspects of quality estimation of technological processes and products were presented in this paper. Methods of quality estimation which use process and machine capability indices according to SPC framework were also presented. Next part of paper concerns topics connected with products accurac[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 445--447
PL Przemysłowa tomografia komputerowa jest stosunkowo młodą i rozwijającą się gałęzią pomiarów współrzędnościowych. Prowadzonych jest wiele badań dokładności pomiarów tomograficznych. W badaniach nad dokładnością, rozdzielczością pomiarów duży nacisk kładziony jest na konstrukcję wzorców. Jednak w więk[...]
EN : Industrial computed tomography is a relatively new and growing sector of coordinate measurements. Many studies are conducted on the accuracy of tomographic measurements. In studies on the accuracy and resolution of measurement A large emphasis is put on design of gauges. However, in most cases, i[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów objętości porów w odlewach aluminiowych. Badania przeprowadzono na przemysłowym tomografie komputerowym METROTOM 800 firmy Carl Zeiss. Porównano wyniki algorytmów automatycznego i manualnego wykrywania porów w odniesieniu do powierzchni ISO. D[...]
EN This paper is concerned with performance of measurement of pore volume in aluminum cast. The experiments were carried out on a METROTOM 800 Carl Zeiss computer tomograph. Results coming from algorithm of automatic detection were compared against to the manual detection according to the ISO surface. [...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 259-262
PL W pracy przedstawiono przykład modelowania w przestrzeni 2,5 D. Uproszczenie obliczeń przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dokładności w tworzeniu obrazów tomograficznych analizowanych zjawisk fizycznych powinno przyczynić się do uzyskiwania wyników w krótszym czasie. Ta kwestia jest ważna, pon[...]
EN In the paper is shown an example of modelling in 2,5 D. The simplification of calculations with assuring the sufficient accuracy in making tomography images of analyzed physical phenomenon should succeed in faster obtaining of results. This issue is important because the contemporary tomography is e[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 247-251
PL W artykule przedstawiono zastosowanie tomografii do analizowania obiektów w przestrzeni 3D. Idea ta może stanowić istotę działania ultradźwiękowej tomografii wielościeżkowej do badania obiektów przestrzennych. Do tworzenia obrazów tomograficznych zastosowano liniowe zadanie najmniejszych kwadratów. [...]
EN Application of the tomography for imaging a in 3D. The idea can directly lead to a multipath ultrasonic tomography for the monitoring a 3D Space. The image construction was done with an aid of linear least squares problem. Proposed method was illustrated with a numerical simulation results.
8
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Systemy tomografii komputerowej są najczęściej stosowanymi systemami obrazowania w planowaniu leczenia radioterapeutycznego (symulacja i obliczanie rozkładu dawki – dane obrazowe dla systemów planowania leczenia). Korzyści ze wspomagania planowania leczenia przez systemy tomograficzne dotyczą trzech[...]
9
80%
Acta Geologica Polonica
EN Seven juvenile specimens of Raja inornata were CT scanned and digitally modeled to examine the variation of synarcual morphology with changing size. The synarcual is a highly variable skeletal element across batoids with great potential for use in phylogenetic studies. Results show that as R. inorna[...]
10
80%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7 526--530
PL Techniczna tomografia komputerowa ze stożkowym kształtem wiązki (cone-beam CT) zyskuje na znaczeniu jako metoda pomiarów wielkości geometrycznych. Przedstawiono przegląd zastosowań technicznej tomografii komputerowej na przykładzie działalności akredytowanego Laboratorium Reverse Engineering na Poli[...]
EN Industrial cone-beam computed tomography is being recognized as a new method for measuring geometrical quantities. The paper presents a review of applications of industrial CT in the accredited Laboratory of Reverse Engineering at the Wroclaw University of Technology and some problems of analysis of[...]
11
80%
Mechanik
PL W artykule opisano metody sprawdzania dokładności pomiarów geometrycznych przemysłowych tomografów komputerowych zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“. Zaprezentowano proponowane wzorce do wyznaczania dokładności pomiarów geometrycznych[...]
EN The article describes the method of checking the accuracy of geometric measurements on industrial computer tomographs according to VDI / VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“ guidelines. The proposed gauges to determine the accuracy of the geometrical measureme[...]
12
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. W związku z tym istotnego znaczenia nabierają metody umożliwiające ocenę morfologu, czynności i żywotności mięśnia sercowego. Metody te odgrywają rolę prognostyczną, pozwalają na wybór o[...]
13
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Dynamiczny rozwój tomografii komputerowej w ciągu ostatnich 10 lat doprowadził do znacznego poszerzenia możliwości diagnostycznych. Oprócz radiologii, tomografia wkroczyła w nowe obszary, takie jak kardiologia, radioterapia czy procedury interwencyjne. Wymogi współczesnej medycyny nadal stawiają prz[...]
14
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2019 Vol. 8, nr 2 109--112
PL W ciągu ostatnich dziesięcioleci postęp technologiczny w medycynie znacznie przyspieszył - w tomografii komputerowej obserwujemy to na co dzień od pierwszego badania tomografem, które zostało przeprowadzone 1 października 1971 roku w Atkinson Morley Hospital w Londynie. Przez następne lata pokonywan[...]
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL W miarę rozwoju technik operacyjnych, w obrazowaniu diagnostycznym spotykamy coraz częściej wprowadzone biomateriały zbudowane z metalu lub produktów kompozytowych. Są to protezy naczyniowe, stenty, spirale odszczepialne, klipsy naczyniowe, szwy metalowe, protezy stawów, materiały służące do zespole[...]
EN With the widespread use of modern operational techniques in clinical diagnostic imaging we often encounter the problem of metal and composite build biomaterials such as vascular prosthesis, stents, vascular clips, metal sutures, joint prosthesis and materials used in osteosynthesis. All those materi[...]
16
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL W celu przywrócenia funkcji podporowych i lokomocyjnych w leczeniu schorzeń i uszkodzeń narządu ruchu szeroko stosowane są endoprotezy stawów. Najczęstszym wskazaniem do ich stosowania jest choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Do radiologicznej oceny prawidłowości założenia oraz okresowej kontr[...]
EN Implantable prostheses are widely used in the treatment of the hip joint diseases and injuries. Degenerative joint disease is the most common indication to this kind of treatment. In radiological postoperational assessment as well as in a routine control examination a plain anteroposterior (AP) X-ra[...]
17
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL W leczeniu schorzeń narządu ruchu stosuje się coraz częściej stabilizację zewnętrzną w tym metodę Ilizarowa. Metoda Ilizarowa znalazła szerokie zastosowanie w ortopedii. Stosuje się ją w wydłużeniach kończyn, przy skomplikowanych wrodzonych wadach narządu ruchu, w leczeniu złamań i powikłań zrostu k[...]
EN External stabilization with Ilizarow apparatus widely used method in modern orthopedics. It is indicated in limbs elongation, treatment of complicated congenital limbs malformation as well as in the agement of fractures and synostosis complications. Multiple X-ray examinations are essential for pro[...]
18
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 100 87--97
PL Artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji wyników badań obrazowania mózgu - tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w celu identyfikacji, wyznaczania objętości i wizualizacji nowotworu mózgu – glejaka wielopostaciowego. Opracowano oprogramowanie komputerowe w środow[...]
EN The paper presents an algorithm of segmentation of brain imaging examination results – computed tomography and positron emission tomography – in order to identify, calculate and visualize the brain tumor glioblastoma multiforme. Computer software was developed in the MATLAB environment using active [...]
19
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 942-945
PL Niniejsze opracowanie jest związane z dwoma znacznie rozpowszechnionymi technikami pomiarowo-badawczymi o charakterze uniwersalnym, czyli takimi, które mogą być zastosowanie w różnych dziedzinach np. w technice i medycynie. Za cel przyjęto wstępne porównanie techniki współrzędnościowej z tomografią [...]
EN This study is connected with two much prevalent measurement and testing techniques of a universal character, namely those that can be applied to various fields such as engineering and medicine. The aim is the initial comparison of coordinate techniques with computer tomography. These two techniques[...]
20
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 119--122
PL Poznanie anatomii i funkcji mózgu zawsze fascynowało badaczy. Do końca XIX wieku jedyną możliwość stwarzały badania autopsyjne. Dopiero wiek XX przyniósł możliwości obrazowania struktur mózgu z dużą rozdzielczością: CT (Computed Tomography), MRI (Magnetic Resonance Imaging) i rejestracji jego czynno[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last