Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 300
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1237-1240
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 38-41
PL Ze względu na zawartość azotu amonowego, lekko alkaliczny odczyn, wysokie zasolenie oraz obecność chloroorganicznych i wielopierścieniowych związków organicznych odcieki składowiskowe wykazują toksyczne właściwości w stosunku do organizmów wodnych i lądowych, w tym również roślin. Piśmiennictwo doty[...]
3
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 7-8 20-22
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania podjęto w celu określenia stężeń toksycznych gazów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zaadsorbowanych na pyle, emitowanych z mas formierskich i rdzeniowych. Eksperymenty prowadzono w czasie zalewania ciekłym żeliwem rdzeni wykonanych z różnych mas. Ekstrakcję WWA wykona[...]
EN This program was undertaken to determine the concentration of the toxic gases and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAbI) associated with particulate matter evolved from core sands and moulding sands with bentonite and dust of coal. The experimental procedures are basically consisted of pouring ferr[...]
5
100%
Environment Protection Engineering
PL Opracowano metodę stabilizacji-zestalania soli i popiołu z pieca do spopielania odpadów za pomocą z wodnych emulsji asfaltowych. Metoda ta polega na mieszaniu wymienionych odpadów z anionową, powoli zestalającą się emulsją, dzięki czemu cząsteczki odpadów zostają częściowo pokryte asfaltem. Utworzon[...]
EN A procedure for stabilization-solidification (S-S) of salt and ash from a waste incinerator by aqueous asphalt emulsions was developed. The procedure consists in mixing waste with an anionic, slow setting emulsion whereby a partial coating of waste particles with asphalt binder is obtained. The doug[...]
6
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 2 63-64
PL Stosowane dotychczas chemiczne i biologiczne testy teksyczności opartą na zjawisku bioluminescencji oraz aparaturę do jej pomiaru produkowaną przez firmę Merck.
EN The hitherto used chemical and biological methods of water toxicity testing shaw a number of shortcomings. The paper describes a new method for toxicity testing based on the phenomenon of biolumines-cence and the devices for measurement of toxicity produced by the firm Merck.
7
100%
Inżynieria Ekologiczna
2003 Nr 8 43--50
PL Omówiono wpływ oleju napędowego na przedstawicieli producentów, konsumentów i reducentów wchodzących w skład biocenozy glebowej. Stwierdzono, że biomasa roślin należy do najczulszych wskaźników toksyczności produktów naftowych (LC50 = 1,8-1,9 g/kg). Olej napędowy w niskich stężeniach od 0,001 - 0,5 [...]
EN There was discussed the influence of fuel oil on the representative of producers, consumers and reducers in the content of soil biocenosis. It was ascertain that plant biomass belongs to the most responsive indicators of petroleum products toxicity(LC50 = 1,8-1,9 g/kg). Fuel oil in low concentration[...]
8
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 143-164
PL Gwajakol i syringol należą do grupy metoksyfenoli. Gwajakol pod względem chemicznym jest 2-metoksyfenolem, a syringol 2,6-dimetoksyfenolem. Powszechność występowania metoksyfenoli w środowisku wiąże się z procesami degradacji biopolimerów, tj.: ligniny obecnej w tkankach roślin oraz substancji humus[...]
9
88%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań toksyczności wybranych składników ścieków włókienniczych. Były to detergenty Awiważ i Tetrapol oraz barwnik antrachinonowy. Toksyczność związków sprawdzano metodami mikrobiologicznymi z udziałem bakterii. W przypadku stosowania czystych kultur (Vibrio fischeri, Esc[...]
EN The results of ecotoxicological investigation of chosen components of textile wastewater have been presented. There were two detergents Awiważ and Tetrapol and one anthraquinone dyestuff. The toxicity of the compounds were checked by means of microbiological methods with the use of bacterial strains[...]
10
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 3 (57) 159--178
PL Heksan-2-on jest bezbarwną, lotną cieczą o ostrym, gryzącym zapachu podobnym do acetonu, która jest stosowana jako rozpuszczalnik farb, lakierów, nitrocelulozy, żywic, tłuszczów, wosków i olejów oraz stanowi składnik zmywaczy lakierów i pokostu. Heksan-2-on w warunkach przemysłowych, ze względu na d[...]
EN Hexsan-2-one is a colorless, volatile liquid with a characteristic, pungent, acetone-like odor. Hexsan-2-one is a ketonic solvent used in a wide variety of materials, including paints, lacquers, ink thinners, nitrocellulose, glues, resins, oils, fats, waxes and in printing plasticized fabrics. Acute[...]
11
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2007 Nr 2 (52) 121--154
PL Nikotyna jest bezbarwną, bezwonną i oleistą cieczą otrzymywaną z liści tytoniu przez destylację z parą wodną w środowisku zasadowym i ekstrakcję eterem. Największe zużycie nikotyny jest związane z produkcją wyrobów tytoniowych, a także z produkcją środków, których zażywanie ma na celu odzwyczajenie [...]
EN Nicotine is an oily, colourless and odourless liquid obtained from leaves of tobacco plants. The most widespread use of nicotine is in tobacco as well as in remedies for nicotine abuse. Nicotine is a component of certain pesticides. Occupational exposure to nicotine is possible during its production[...]
12
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 4 (70) 119--150
PL Tetrachlorek węgla (CCl4) jest przezroczystą, bezbarwną, niepalną cieczą o charakterystycznym zapachu zbliżonym do zapachu eteru. W przeszłości tetrachlorek węgla powszechnie stosowano jako rozpuszczalnik do prania na sucho. Obecnie został on całkowicie zastąpiony przez mniej toksyczne rozpuszczalni[...]
EN Carbon tetrachloride (CCl4) is a colorless, volatile and nonflammable liquid with a characteristic odor. In the past, carbon tetrachloride was widely used as a cleaning fluid in industry and dry cleaning establishments and for the production of chlorofluorocarbons used primarily in refrigerants. Bec[...]
13
75%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 31 47--56
PL W Polsce najczęstszym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Wiąże się zawsze z ryzykiem środowiskowym, a jednym z podstawowych zagrożeń jest generowanie odcieków składowiskowych. Odcieki, ze względu na proces powstawania i złożony skład, mogą być w różnym stopniu toksyczne. Najczę[...]
EN In Poland, the most common way of waste neutralization is landfilling. Landfilling is always associated with the environmental risk, and one of the main threats is generation of landfill leachate. Due to the complex process of formation and composition of the leachate, the runoff from landfill metho[...]
14
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 3 73-81
PL Toksyczność produktów rozkładu termicznego w środowisku pożarowym jest przyczyną większości wypadków śmiertelnych. Powszechne stosowanie materiałów syntetycznych do konstrukcji, wystroju i wyposażenia wnętrz zazwyczaj jeszcze bardziej zwiększa szybkość tworzenia się zagrożeń toksycznych w pomieszcze[...]
EN The toxicity of thermal decomposition products in a fire environment is the cause of the majority of mortalities. The common use of synthetic materials for construction, decoration and furnishings of the interior as a rule tends to increase even more the creation rate of toxic hazards in a room duri[...]
15
75%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 7 26--28
PL Alkaloidy pirolizydynowe stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn, które są syntezowane przez ponad 6 tys. gatunków roślin występujących w różnych regionach geograficznych. Ze względu na toksyczne właściwości tych związków, w wielu krajach wprowadzono prawne ograniczenia dotyczące wykorzystania w [...]
EN Pyrrolizidine alkaloids are a broad group of natural toxins that are synthethized by more than six thousand plant species in different geographic regions. Due to the toxicity of these compounds, many countries have introduced legal restrictions on the use of raw materials containing pyrrolizidine al[...]
16
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2012 nr 4 50-53
EN It is important to emphasize a development and an implementation of technologies that cut down use of toxic substances, use of recycled materials; reduce an emission of toxin to water, the air, and soil; neutralize waste and protects the environment. Such action is triggered by a necessity to provid[...]
17
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji alkoholi na świecie i w Polsce oraz ich zastosowanie jako paliw do silników spalinowych. Zaprezentowano również wyniki badań dwupaliwowego silnika o zapłonie iskrowym Fiat 1100MPI z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny w okolice zaworu dolotowego. Za[...]
EN The paper presents an analysis of alcohol production in world and in Poland and their use as fuels for internal combustion engines. Also presented the tests results of dual fuel spark-ignition engine Fiat 1100MPI with multiple injection of alcohol and gasoline in the area inlet valve. Engine fuellin[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 7 454-457
19
75%
Przegląd Papierniczy
20
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL We wprowadzeniu omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie oceny toksyczności mas ze szkłem wodnym, a w szczególności mas stosowanych w procesie Floster S. Dalej zaprezentowano wyniki badań, wykonanych w Zakładach "Odlewnie - Zamet" w Tarnowskich Górach, dotyczących efektów ekonomicznych i ekologiczny[...]
EN Present ideas concerning the assessment of toxicity of silica binded moulding sands have been presented in the introduction, particularly regarding the sands employed in the Floster S process. Next the results of authors' own ienvestigations carried out in "Odlewnie - Zamet", Tarnowskie Góry, have b[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last