Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksyczność spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2003 Tom 5 143-161
PL Najważniejszym wyzwaniem dla naukowców staje się obecnie rozwiązywanie problemów ekologicznych związanych nawet z możliwością samego istnienia ludzkości jako gatunku biologicznego. Według oszacowań ekspertów Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) trzy czwarte wszystkich chorób człowieka związane [...]
EN Improvement of the environmental parameters of engines through decrease of detrimental substances concentration in exhaust, which occurs due to more complete combustion of fuel; Removal of carbon deposit from combustion chambers, injection jets and exhaust path; Preservation of the exhaust chamber d[...]
2
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silników zasilanych mieszaniną sprężonego gazu ziemnego i wodoru, z punktu widzenia toksyczności spalin. Wyniki badań wskazują, że zasilanie silników mieszaniną gazu ziemnego i wodoru powoduje rozszerzenie granic stabilnego spalania, szczególnie w zakresie ubogi[...]
EN The results of exhaust emission testing of the engines with a mixture of compressed natural gas and hydrogen fuelled, are presented in this paper. As may be concluded the lean stability limit for this type of mixture is shifted in comparison with the one obtained for engines fed with pure compressed[...]
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 719-735
PL Sklasyfikowano substancje szkodliwe zawarte w spalinach silników trakcyjnych oraz czynniki determinujące globalną emisję spalin ze źródeł motoryzacyjnych. Przedstawiono modele emisji substancji zawartych w spalinach z silników nagrzanych i w czasie nagrzewania się silników oraz model emisji par pali[...]
EN The classification of toxic substances that are present in the road vehicle exhaust and factors determining global exhaust emissions from motorization sources were examined. Exhaust emission models of warm engines and while they are warming up and the evaporative emission model were given. Simulatio[...]
4
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 7 723-737
PL Opisano modele ruchu pojazdów drogowych w warunkach miejskich, pozamiejskich i na autostradach. Przeanalizowano wpływ warunków ruchu pojazdów na ich właściwości ekologiczne ze względu na emisję substancji szkodliwych dla środowiska. Przeprowadzono badania symulacyjne zmiany organizacji ruchu w miast[...]
EN In thesis vehicle models in urban road, rural road and highway were described. Valuation of influence of vehicle traffic organisation on exhaust global emission was analysed. Simulations of changes in city traffic organisation and in vehicle ecological standard have been done.
5
100%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 353--359
PL W pracy opisano mechanizm ograniczenia emisji składników toksycznych silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zasilanie go emulsją paliwowo-wodną. Opisano metody tworzenia emulsji paliwowo-wodnych oraz przedstawiono wyniki badań ograniczenia emisji tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząste[...]
EN In this article the mechanism of reducing toxic substances emission by supplying self ignition engine by hydrofuel emulsion is described. Methods of creating hydro-fuel emulsions were described. Investigations results of carbon monoxide, hydrocarbons, nitric oxides and particle matter from Andoria 4[...]
6
88%
Journal of KONES
PL W pracy dokonano analizy wtrysku do cylindra emulsji paliwowo-wodnej i odparowywania wody w niej zawartej. W wyniku uzyskano modele matematyczne: wtrysku emulsji oraz dla wody z nią wtryśniętej - widma kropel, podziału kropel na frakcje według rozmiarów kropel, odparowywania kropel. Końcowym efektem[...]
EN The paper presents analyses of injection of fuel-water emulsion into a cylinder and evaporating the water contained in it. As a result mathematical models were obtained for : emulsion injection as well as for the water injected with it - drop spectrum, division of drops into fractions according to s[...]
7
88%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 3 33-44
PL W dobie znacznie zaostrzanych przepisów toksyczności spalin, a także gwaltownego rozwoju silników o zapłonie samoczynnym (ZS), zwraca się znaczną uwagę na emisję cząstek stalych. W artykule przedstawiono budowę cząstki stalej, przepisy ograniczające emisję cząstek stałych, systemy rozcieńczania spal[...]
EN In the age of more tighten regulations of toxicity of exhaust gases and also sudden development of the engines with self-ignition ( ZS ) it is payed attention mainly on the emission of the solid particles. The structure of solid particle, the regulations limitted emission of solid particles, the dil[...]
8
88%
Journal of KONES
PL Konieczność poprawy eksploatacyjnych wskaźników pracy silników spalinowych a przede wszystkim zmniejszenie toksyczności ich spalin zmuszają ich producentów do poszukiwania coraz to nowych dróg do osiągnięcia tego celu. Jedną z nich jest analiza systemu spalania silników spalinowych, która pozwala po[...]
EN The necessity of the improvement of operational working indicators of combustion engines and first of all the decreasing of the toxicity of their exhaust gases constrains their producers to the search every now and again new ways to the success of this aim. One from them is the system analysis of th[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 1/87 59--74
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników operacyjnych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekolo-gicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL ULTRA B (ON) oraz porównawczo dwoma mieszaninami: MOR - (ON 80% + OR 20% ole[...]
EN In the article chosen research findings of operating signs outlined for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: with hydro-carbon, low-sulphuric EKODIESEL ULTRA B diesel (ON) and comparatively with two mixtures: MOR - (ON of the 80% + treat OR of the 20%[...]
10
75%
Journal of KONES
PL W Katedrze Silników SpaIinowych i Pojazdów Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej prowadzone są od szeregu lat badania nad dwupaliwowym zasilaniem silników o zapłonie samoczynnym, w których głównym paliwem jest gaz ziemny (CNG).W artykule przedstawiono analizę wpływu wielkości dawki inicjujące[...]
EN Over the past several years in Department of Internal Combustion Engines and Automobiles Technical University of LOdZ Branch Bielsko-Biala research on dual fuel "feeding engines with CNG as a main fuel are conducted. In the paper, the analysis of initial dose magnitude and control parameters on comb[...]
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 12 1221-1230
PL Przedstawiono ogólną klasyfikacje katalitycznych metod usuwania tlenków azotu w spalinach zawierających duże ilości tlenu. Omówiono zagadnienia badawcze pojawiające się przy realizacji procesów redukcji NOx metodami NH3-SCR i HC-SCR oraz przedstawiono mechanizmy redukcji. Sformułowano podstawowe war[...]
EN A general classification of catalytic methods for eliminating of nitric oxides from exhaust gas containing large amounts of oxygen has been presented. Research problems arising in connection with realization of NOx reduction processes using NH3-SCR and HC-SCR methods have been discussed and reductio[...]
12
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania fizykochemiczne charakteryzujące katalizator Ag/Al2O3 - SiO2 poprzez analizę struktury porowatej nośnika metodą DFT oraz dyspersję srebra metodą zliczania krystalitów z obrazów mikroskopu elektronowego. Zaprezentowano wyniki badań modelowych redukcji tlenków azotu propanem w sp[...]
EN Physical and chemical characteristics of Ag/Al2O3 - SiO2 catalyst through analysis of porous support structure using DFT method, as well as dispersion of silver through crystallites counting in electron microscope images were given. Simulation results are presented concerned with reduction of nitric[...]
13
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania aplikacyjne redukcji tlenków azotu olejem napędowym na katalizatorach Ag/Al2O3 - SiO2 oraz Pt/Al2O3. Oceniono wpływ opracowanego układu na szkodliwość spalin w wybranych punktach pracy silnika badawczego oraz w teście ECE R49. Ocenę zastosowanego układu katalitycznego przedstaw[...]
EN Data on reduction of nitric oxides with gas oil on Ag/Al2O3-SiO2 and Pt/Al2O3 catalyst systems have been presented. Effect of the elaborated system on harmfulness of exhaust gas in the selected point of test engine characteristics and in the ECE R49 test has been evaluated. The results have been pr[...]
14
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 15-17
PL W artykule opisano wpływ wieku samochodu osobowego z silnikiem ZS na zadymienie spalin w warunkach pomiaru metodą swobodnych przyspieszeń. Analiza obejmuje wyniki badań prowadzonych w latach 1994-2002 na terenie miasta Lublina, podczas rutynowej kontroli policyjnej stanu technicznego pojazdów w ruch[...]
EN This paper deals with the influence of passenger car with diesel engine on age smoke emission in conditions, exhaust opacity was measured in test on free accelerations. The analysis hugs the results of investigations led in summers 1994-2002 on terrain of city Lublin, during routine police control o[...]
15
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 737-750
PL Usystematyzowano metody zmniejszania emisji substancji szkodliwych zawartych w spalinach silników o zapłonie samoczynnym. Dokonano oceny skuteczności zmniejszenia toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym metodami konstrukcyjnymi. Przedstawiono wyniki badań trzech silników z systemem wtrysk[...]
EN Methods of toxicity decrease of exhaust gas produced by diesel engines are presented. The estimation of efficiency of exhaust gas toxicity decrease of diesel engine with design modifications was done. Results of testing of three engines with direct injection are given. There were three versions of t[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 3 2557--2562
PL We współczesnych silnikach spalinowych dąży się do mniejszej toksyczności spalin, mniejszego zużycia paliwa oraz jak najlepszych właściwości trakcyjnych. W trakcie eksploatacji silnika spalinowego istotnym elementem jest bieżąca kontrola jego stanu technicznego. Istotą działań dążących do maksymalne[...]
EN In the modern internal combustion engines aims to reduce the toxicity of exhaust gases, fuel economy and how best cohesive properties. In the operation of the engine of internal combustion important element is the ongoing control of its technical condition. The essence of activity, directed on the m[...]
17
75%
Informacja Instal
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 4 138--139
PL W pracy przedstawiono wyniki badań jednostki wysokoprężnej (Fiat 1,3 JTD 16V MULTIJET). Praca miała na celu określenie wpływu ozonu na toksyczność spalin wylotowych. Zaobserwowano znaczącą redukcję toksyczności spalin poddanych oddziaływaniu ozonu.
EN The aim of this paper is to present the results obtained for the compression- ignition unit (Fiat 1,3 JTD 16V MULTIJET). The primary objective of this work was to determine the effect of ozone on exhaust gas toxicity. A significant increase in the reduction of exhaust gas toxicity was observed.
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 145-148
PL W artykule dokonano analiz szkodliwości związków toksycznych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach ZS i ZI. Dokonano przeglądu i charakterystyki poszczególnych składników spalin. Ponadto w artykule dokonano ceny wpływu toksyczności spalin na jakość powietrza oraz ich odziaływanie na środowi[...]
EN In this article was made analysis of the dangers of toxic emissions resulting from fuel combustion in combustion engines. An elaboration also includes the review and the characteristics of individual fumes components. Furthermore, in the article was made an assessment of the impact of fumes toxicity[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1683--1686
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny możliwości zastosowania syngazu do napędzania silnika spalinowego oraz ocenę wpływu jego spalania w silniku na emisję toksycznych składników spalin. W badaniach zastosowano gazy techniczne, z których tworzono mieszanki metanu, tlenku węgla(II)[...]
EN Three MeH, H2, CO2 and CO-contg. syngas mixts. were prepd. and used for supplying the engine to study the toxicity of exhaust gases. The combustion of the studied mixts. resulted in substantially lower contents of CO and hydrocarbons than the combustion of a com. gasoline (comp[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last