Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 183
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 12 15-18
PL W pracy rozpatrzono wpływ warunków chłodzenia strefy skrawania na chropowatość powierzchni elementów ze stali C45. Ustalono, że chłodzenie mgłą emulsyjną w porównaniu z chłodzeniem sprężonym powietrzem i obróbką na sucho zmniejsza wartości parametrów chropowatości od 1% do 10%. Zastosowanie modyfika[...]
EN There was examined the influence of cutting zone cooling conditions on surface roughness of elements made of C45 steel. It was settled that emulsion mist cooling in comparison with compressed air cooling and dry machining decreases surface roughness parameters values from 1% to 10%. Application of m[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono problem aproksymacji niesymetrycznego zarysu owalnego, jakim jest zarys poprzecznego przekroju tłoka silnika samochodowego. Interpolacja liniowa osi obrotu wrzeciona (C) i prostopadłej do niej osi suportu poprzecznego (U) prowadzi do aproksymacji owalu odcinkami spirali Arch[...]
EN An approximation problem of nonsymmetrical oval profile (piston cross section profile) has been presented in the paper. Linear interpolation of spindle rotating axis (C) and perpendicular cross slide axis (U) creates the oval approxima ion with spiral of Archimdes segments. The creation of such prof[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni żeliwa stopowego, toczonego z dużymi prędkościami skrawaniem z narzędziami z ceramiki czarnej TW. Przedstawiono wpływ parametrów obróbki skrawaniem na wybrane cechy geometryczne warstwy wierzchniej. Podano równania regresji opisujące te zależ[...]
EN Results of geometry structure investigations of cast iron turned with high cutting using black ceramic tools were described. The influence of cutting parameters on same geometrical features of outer layer were presented. Regression equations describing those relations were given as well as their gra[...]
4
80%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 106-116
PL W pracy poruszono znaczenie postaci i kształtu wióra podczas obróbki w zautomatyzowanym - elastycznym systemie wytwarzania. Przedstawiono wybrane sposoby oddziaływania na postać wióra. Szczególny nacisk położono na wspomaganie procesu łamania wióra sprężonym strumieniem płynu obróbkowego. Na przykła[...]
EN The subject of this work is to show the significance of the shape of a chip during automated cutting process. Selected ways of the influence on a chip shape are going to be shown. The main point is the assistance of chip fracture by a compressed stream of cutting-tool lubricant. This mechanism is sh[...]
5
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów obróbki toczeniem, jako obróbki poprzedzającej proces nagniatania naporowego tocznego, na parametr chropowatości Ra. Opracowano dwupoziomowy połówkowy plan eksperymentu. Określono obiekt badań i funkcję jakościową. Ustalono zakres zmienn[...]
EN In the paper problems of surface preparation in turning process in aspect of technological quality of burnished product is shown. The aim of the researches was to determine the dependence between the chosen roughness parameters of the burnished product (Ra) and conditions of turning process. The obj[...]
6
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 12 954-954
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych warunków obróbki wiórowej (toczenie) na właściwości powierzchni i warstwy wierzchniej ele-mentów wykonanych z żeliwa stopowego. Badano żeliwo GJS2131, które toczono wykańczająco na tokarce CNC płytkami wymiennymi z węglików spiekanych KIO, ceramiki p[...]
EN In the article the results of researches the surface geometrical structure and sur-face layers properties in various cutting conditions are presented when cutting of the parts produced from the cast iron resistant to abrasive wear. GJS2131 cast iron was tested when finish turning on a CNC lathe by c[...]
8
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 4 30-32
EN Characterization of a precise VENUS 200GW turning machine allowing turning of a polygon shapes. Examples of a turning technological processes to obtain hexagonal shapes. Advantages of such a cutting method.
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składowych Fc, Fp i Ff siły całkowitej w procesie toczenia ostrzami diamentowymi PKD ceramiki technicznej A1203 w stanie twardym ( 1813 HVo,s)oraz zahartowanej stali i łożyskowej ŁHl S (61 HRC) toczonej płytkami wieloostrzowymi z ceramiki tlenkowo-węglikowej MC2. S[...]
EN In this paper the results of investigations of total force components Fc, Fp and Ff for turning of hard technical ceramics A1203 (1813 HVo,Sj with application of diamond cutting edges PKD, as well as for heat treated bearing steel (61 HRc) turning with application of multi-edges plates from oxide - [...]
10
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono komputerowo wsparty system do badań doświadczalnych składowych sił i temperatury skrawania podczas obróbki toczeniem. DO pomiaru temperatury zastosowano metodę naturalnej termopary. Siły skrawania określono za pomocą analogowo-indukcyjnego siłomierza. Opisano budowę stanowiska badawcze[...]
EN This paper presents development of an original aided system for experimental investigation of cutting force components and temperature in machining process with turning. Method of nature thermocouple has been used for temperature measuring. Cutting force components have been measured by modernized a[...]
11
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 58-61
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd podstaw teoretycznych zużycia narzędzi skrawających oraz wybrane wyniki badań wstępnych zużycia ostrza narzędzia w aspekcie zmian parametrów toczenia w kolejnych zabiegach.
EN In article was introduced the short review of theoretical bases' of cutting tools waste and the chosen results of preliminary investigation of waste blade tool in aspect of turning parameters changes in next cuts.
12
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 53-57
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska narostu, przeprowadzonych w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej. Charakterystyczne wielkości geometrycznych tworzonego narostu analizowano przy zastosowaniu systemu do cyfrowej analizy obrazu MICROSCAN. W postaci obrazów wizyjn[...]
EN The results of built-up edge effect researches, effected in Department of Production Engineering Principles at Lublin Institute of Technology are presented in this article. Characteristic geometrical sizes of arisen built-up edge were subject to analysis with usage of MICRO SCAN, digital analysis sy[...]
13
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań składu chemicznego warstw wytworzonych na elementach z różnych stali, poddanych obróbce toczeniem w obecności kompleksów miedzi. Zawartość poszczególnych pierwiastków wyznaczano metodą spektroskopü elektronów Augera. W efekcie stwierdzono, że na obrabiany[...]
EN In this paper the results of chemical composition investigations for layers formed on elements made from different steels, during turning in presence of copper solution, are presented. Different chemical elements content by the method of Auger electrons spectroscopy, were determined. In the result [...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania i ocenę sygnałów emisji akustycznej podczas procesu toczenia ceramiki technicznej A1203 i Si3N4 w stanie twardym (ostatecznie spieczonym) oraz zahartowanej stali ŁHlS. Zanalizowano sygnały emisji pod kątem różnic w procesie toczenia różnych materiałów obrabianych.
EN This paper presents research of acoustic emission signals during turning of technical ceramics A1203, 5i3N4 and hardened steel ŁHl5. An analysis of acoustic emission signals was performed to show differences between technical ceramics and hardened steel during turning.
15
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Artykuł zawiera przegląd procedur obliczania wielkości charakteryzujących przekrój warstwy skrawanej. Omówiono znaczenie takich czynników, jak przekrój wióra, naprężenie styczne., prze-widywane siły oraz wskaźnik zużycia. Stosując trójwymiarową teorię Usui i rozkład sił według Yellowleya, można wyj[...]
EN Contribution gives review of calculation procedures, which are characterizing of chip cross section. Significance of such factors as chip cross-section, shear stress, force prediction as well as wear indices are discussed. Applying Usui three-dimensional theory and force decomposition on tool edge b[...]
16
80%
Mechanik
PL Przedstawiono dotychczasowe stanowiska badawcze służące do pomiaru przemieszczeń narzędzia i przedmiotu obrabianego w trakcie procesu toczenia. Omówiono główne wady tych stanowisk i zaprezentowano autorskie stanowisko do pomiarów przemieszczeń względnych w układzie „narzędzie – przedmiot obrabiany” [...]
EN The hitherto existing test rigs for measurement of displacements of the tool and the workpiece in the process of turning have been presented. The main disadvantages of these rigs were discussed and an original test rig for measurement of relative displacements in the “tool – workpiece” system during[...]
17
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 3-4 34--38
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu ustalenie: wpływu parametrów obróbki na chropowatość powierzchni i siły skrawania dla próbek ze normalizowanej stali C45, obrabianych tradycyjnymi płytkami z zaokrąglonym wierzchołkiem krawędzi skrawającej oraz płytkami o krawędzi skrawa[...]
18
70%
Mechanik
PL Przemysł związany z obróbką skrawaniem w coraz większym stopniu podlega automatyzacji. Elementem wpływającym na jakość i wydajność produkcji jest stan krawędzi skrawającej. Dlatego trwają prace nad budową systemów diagnostyki stanu ostrza. Koszt budowy takiego systemu to również koszt zastosowanych [...]
EN The machining industry is more and more automated. The element affecting the quality and productivity is the condition of the cutting edge. Therefore, the continuous quest for reliable tool condition monitoring system can be observed in many laboratories. The cost of such a system is highly dependen[...]
19
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca dotyczy oceny skrawności ceramiki Si3N4 w stanie (1809 HV) w procesie toczenia w warunkach konwencjonalnych oraz z nagrzewaniem strefy skrawania energią lasera molekularnego CO2. do badań porównawczych toczenia wzdłóżnego stosowano ostrza z polikrystalicznego azotku boru PCBN różnych firm. Ost[...]
EN The work concerns the machinability evaluation of hard technical ceramics Si3N4 (1809 HV) in conventional turning process and with heating of the cutting zone by the energy of molecular laser CO2. in order to perform comparison investigations of the straight turning, polycrystalline boron nitride (P[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 12 1072-1075
PL Artykuł niniejszy omawia dystrybucję ciepła w czasie skrawania ortogonalnego stali 1H18N9T ostrzem węglikowym bez powłok ochronnych. W badaniach symulacyjnych bazowano na metodzie różnic skończonych i uproszczonym modelu przepływu ciepła zakładającym liniowe źródła ciepła o zmiennej intensywności wz[...]
EN This paper deals with the effect of heat distribution during orthogonal cutting of 1H18N9T steel using an uncoated carbide insert. In the introduction there is described the methodology of modeling the cutting zone for the purpose of calculations by the finite difference method using a spreadsheet. [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last