Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  timetable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule opisano propozycję oceny kolejowych rozkładów jazdy z użyciem symulatorów jazdy pociągu. Głównym celem takiej oceny jest stwierdzenie, czy przewidziane czasy jazdy pozwalają prowadzić pociąg w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Rozkład jazdy sporządzono na podstawie wstępnej symulacji i wyt[...]
EN This paper describes a proposal of evaluation of timetables using driving simulator. The main goal of evaluation is to state, if the riding times allow to drive in a safe and economical way. Construction of the timetables was based on preliminary simulations and Polish national rail infrastructure m[...]
2
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono problem wyznaczania planu przewozów z wykorzystaniem programu komputerowego "Optymalizacja tras odwozu". Problem rozwózki analizowany przy użyciu tego narzędzia bazuje na sformułowaniu zadania optymalizacyjnego, w którym odpowiednim środkom transportu przyporządkowywane są [...]
EN Company is producing and selling groceries such as preserves, juices, fresh vegetables and fruits. In the field of distribution, The Company is using the outside firms' services. The Company entrusted the outside transport to private haulier to increase the Company income, reduce costs and to simpli[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 4 2687--2696
PL W referacie przedstawiono zasady budowy rozkładów jazdy dla dwukierunkowych linii autobusowych. Omówiono autorską metodę dopasowania rozkładowych czasów przejazdu do wyników pomiarów prowadzonych na liniach komunikacji miejskiej. Porównano dwie opcje dopasowania, w oparciu o średnie czasy przejazdu [...]
EN The paper presents the principles of construction realistic schedules for the bi-directional bus lines. Author discusses the method of matching the scheduled travel times to the results of measurements carried out on the public transport lines. There were compared the two matching options, based on [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1805--1809
PL W artykule scharakteryzowano proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawiono uwarunkowania towarzyszące konstrukcji rozkładu jazdy pociągów i przebieg koordynacji podczas tworzeniu rozkładu jazdy. Opisano i wyjaśniono wygląd wykre[...]
EN The paper is concerned with the process of preparing train timetables for Polish Railway Lines. Circumstances for design of train timetables and its coordination process have been presented. The paper also presents and describes train charts.
5
75%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 2 63
PL Koleje Śląskie są samorządowym przewoźnikiem kolejowym w województwie śląskim. Swoją działalność rozpoczęły 1 października 2011 roku. Graficznie strona nawiązuje do kolorów loga Kolei Śląskich, czyli do pomarańczowego, zielonego, niebieskiego i czarnego.
6
75%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 4 62
PL W Bielsku-Białej stroną dedykowaną miejskiemu transportowi publicznemu jest witryna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (mzk.bielsko.pl). Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę jest bardzo dobre. Przyjemne tło, ładne kolory i elegancki autobus z dodatkowym efektem świetlnym.
7
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 1 44--49
PL Artykuł porusza zagadnienie dopasowania odpowiedniego typu dnia w rozkładzie jazdy do daty kalendarzowej. To skomplikowane zadanie, ponieważ nie tylko wymaga zdefiniowania samej systematyki doboru, ale także dokonywania ręcznego wyboru dla przypadków, które nie należą do ogólnych reguł. Inna oferta [...]
EN The paper raises the issue of matching appropriate type of day in the timetable with the calendar date. This is a complicated task for the public transport organisers, because it requires not only to define the systematics of selection itself, but also to make a manual choice for the cases, which do[...]
8
75%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 1 64
PL MyBus online jest jedną z najnowszych aplikacji z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej na smartfony. Użytkownikom została udostępniona w styczniu 2013 roku. Jej twórcą jest Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki „Taran” z Mielca.
9
63%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 6 40--42
PL Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją telematyka obejmuje między innymi prezentację informacji przeznaczonych dla użytkowników systemów. W skład telematyki kolejowej, stanowiącej składnik telematyki w ogólności, wchodzą systemy informowania pasażerów. Istnieją uregulowania prawne dotyczące tych syste[...]
10
63%
Logistyka
PL Rytmizacja przewozów w transporcie kolejowym prowadzi do powstania zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy, ułatwiającego skomunikowanie pociągów przybywających z różnych kierunków na stację węzłową. W nowoczesnym systemie transportu publicznego wprowadzenie rytmizacji obejmuje również stopniowo i[...]
EN Rhythmic of transportation in railways leads to the creation of the integrated periodic timetable, which facilitates connection between trains coming from different destinations to the same junction station. In the modern urban transport system the introduction of rhythmic of transportation is made [...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 648--653
PL Publikacja ma na celu przedstawienie tematu planowania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji interwałowej i przesiadkowej kursów. Przedmiotowy problem omówiono na podstawie wyników badań punktualności odjazdów oraz synchronizacji wybranych linii komunika[...]
EN The work aims to discuss case of synchronization of trips in municipal transport. The paper contains descriptions of types of synchronization and their impact on quality in public transport which is very important aspect in mass transit systems nowadays. The authors chose Krakow town as the example,[...]
12
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 3 37--39
PL System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to nowa era prezentacji rozkładów jazdy, którego najbardziej widocznym elementem stały się 72 elektroniczne tablice. Są na nich wyświetlane rzeczywiste czasy odjazdów dla trzydziestu trzech linii autobusowych Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 658--661
PL Zapewnienie rytmiczności kursowania jest problemem istotnym dla funkcjonowania transportu zbiorowego. Brakowi regularności towarzyszy szereg niekorzystnych zjawisk, a najbardziej widocznym jest dublowanie się kursów autobusów. Analiza regularności kursowania jest uznawana za jeden z licznych sposobó[...]
EN Ensuring the regularity of running bus lines is a significant problem of public transport. Lack of the regularity causes lots of adverse effects and the most prominent is the duplication of the courses. The analysis of the regularity of the courses is one of many ways to evaluate the quality of urba[...]
14
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016 Vol. 7, no. 3 171--177
PL Racjonalność gospodarowania odnawialnymi zasobami środków produkcji stanowi podstawowe kryterium oceny jakości harmonogramu zarówno w aspekcie generowanych kosztów, jak i zaangażowanego czasu pracy robocizny produkcyjnej oraz sprzętu, stanowiących – obok wbudowanych materiałów – bezpośrednie składni[...]
EN Rational management of renewable resources means of production is the basic criterion for assessing the quality of the schedule, both in terms of generated production costs and labour time involved in production and equipment. The above-mentioned factors, in addition to the built-in materials, const[...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 13-17
PL Definicja i cel konstruowania tabeli następstw. Zasady konstruowania tabeli następstw. Efektywność analizy w formie tabel następstw.
EN Definition and the aim of sequence table construction. The rules for sequence table construction. The efficiency of analysis in the form of sequence table.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 59--69
EN Rail traffic organization is a multifactorial decision-making problem. To achieve the best results and reduce the risk of error when deciding on its implementation, appropriate algorithms should be identified and implemented in the form of computer tools, allowing for the optimal solution to be obta[...]
17
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 4 55--56
PL Pytanie o to, które rozwiązanie jest lepsze, pojawia się z zadziwiającą regularnością. Połączenia charakteryzujące się wysoką częstotliwością, ale wymagające przesiadek, czy kursy rzadsze, ale za to bezpośrednie? Wiele osób narzeka na to pierwsze rozwiązanie, chcą do swojego celu podróży dotrzeć bez[...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 4 5723--5730, CD 2
PL Celem artykułu jest ocena jakości transportu szynowego (kolejowego) w województwie śląskim (na przestrzeni dłuższego okresu czasu) pod kątem mobilności mieszkańców, jako ważnego elementu działalności przewoźnika oraz realizacji zasad zrównoważonego transportu w województwie śląskim W artykule przeds[...]
EN The aim of this article is to assess the quality of rail transport (rail) in the province of Silesia (over an extended period of time) in terms of mobility for residents, as an important part of a carrier and the implementation of the principles of sustainable transport in the region of Silesia. The[...]
19
63%
Logistyka
2015 nr 4 1507--1512, CD2
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące możliwości konwersji informacji związanej z transportem zbiorowym do standard GTFS. Przedstawiono wytyczne opracowania bazy GTFS, zwracając uwagę na istotne elementy rozkładu jazdy. Przedstawiono błędy i nieścisłości występujące w dostępnych w Internecie ro[...]
EN The paper presents a discussion of the possibility of converting information associated with public transport to GTFS standard. It provides guidance to develop GTFS base, paying attention to the essential elements of the timetable. Presented errors and inconsistencies occurring in the available onli[...]
20
63%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 2 63
PL Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach organizuje komunikację autobusową dla dziewięciu gmin członkowskich. Pod adresem www.mzkp.pl znajdziemy wszystkie potrzebne informacje nie tylko o samym Związku, ale także o funkcjonowaniu komunikacji. Można dobrze zaplanować podróż,[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last