Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule rozpatrywane są kwestie zamiany funkcji w budynkach - zarówno tych łatwo, jak i trudno przekształcalnych. Poddano analizie zjawiska wpływające na prędkość zmian budowlanych.
EN In the paper are consider the issues of conversion functions in the buildings - both: easy and difficult to transform. There are analyzed the phenomena affecting on the speed of construction changes.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Żyjemy w czasach wielkich dylematów. Z jednej strony pragniemy, aby miasto zapewniało nam komfortowe warunki życia, z drugiej mamy świadomość, że odbywa się to kosztem narastającej degradacji otaczającego nas środowiska oraz deprecjacji naszych zdolności doświadczania czasu i przestrzeni. Współczesn[...]
EN We live in the times of great dilemmas. On one hand, we would like the city to provide for comfortable living conditions; on the other hand, we are fully aware of the fact that it proceeds at the expense of the increasing degradation of the surrounding environment and the depreciation of our abiliti[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W referacie przedstawiono wpływ czynnika czasu, wyrażonego w nawarstwianiu się artefaktów przestrzennych, ich przenikaniu się i dojrzewaniu, na śródmiejskie środowisko estetyczne człowieka. Autor wychodzi z założenia przyjmowanego tu a priori, że świadomość wpływu czynnika czasu na materię jest jedn[...]
EN The article touches the problem of specific esthetical consequences of passage of time, upon urban tissue. The problem is defined against a background of important, intrinsic human needs, i.e. the consciousness of time. The importance of this factor is It is proved, that omitting time factor results[...]
4
100%
Fundamenta Informaticae
EN Following TER nets, an approach to the modeling of time in high-level Petri nets, we propose a model of time within (attributed) graph transformation systems where logical clocks are represented as distinguished node attributes. Corresponding axioms for the time model in TER nets are generalized to [...]
5
100%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 149-154
EN Metallic material fell over a wide area around Morasko, as is unambiguously shown by the large number of iron lumps of different size, with characteristic Widmanstetten structures and troilite inclusions. Apart from meteorites, metallic micrometeorites and magnetic spherules are also present. An exp[...]
6
100%
Fundamenta Informaticae
EN In this paper we define a particular type of timed push down automata. We show that the emptiness problem for this class is decidable. We also present a notion of homomorphism and parallel decomposition for these automata. These notions are a generalisation of the homomorphism and decomposition via [...]
7
88%
Fundamenta Informaticae
EN Membrane systems are parallel computational devices inspired from the cell functioning. Since the original definition, a standard feature of membrane systems is the fact that each rule of the system is executed in exactly one time-unit. However, this hypothesis seems not to have a counterpart in rea[...]
8
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 1 1-16
EN The paper turns the attention to the thermal problems of the solid cooling in air. The physical aspect of mathematic approach has been underlined. The analysis and critical evaluation of Newton's Law concerning the solid air-cooling have been performed. The cognitive path leading to the solution is [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Trwanie to problem szeroko dziś dyskutowanej długotrwałości współczesnej architektury, która w swojej większości jest budowana jako twór niedługotrwały. Każda rzecz niedługotrwała ma swój okres powstawania, okres trwania i okres rozpadu. Miedzy trwaniem a przemijaniem leży czas percepcji, czas przeż[...]
EN Duration is the problem of the widely discussed lengthiness of contemporary architecture which is mostly built as a short-term product. Every short-term thing has got its period of appearance, its period of duration and its period of disappearance. Between durability and fleetingness lies the time o[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przeszłość zapisana w pamięci, w słowach, w obrazach, w przestrzeni ulega zacieraniu. Teraźniejszość jest oczywista. Przyszłość nie istnieje, ale jej zapowiedź nęci i wyzywa. Użytkowy aspekt budynku po początkowym okresie wysokiej wartości stale maleje. Wartość emocjonalna w niektórych przypadkach z[...]
EN The past written in memory, words, images undergoes the process of deteriorating. The present is obvious. The future does not exist, but its announcement tempts and challenges. Utilitarian aspect of a building after a time of high value constantly decreases. Emotional value in some cases constantly [...]
11
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 121-123
PL Na przestrzeni wieków obserwuje się łączność dwóch dziedzin sztuki: architektury i muzyki. Artykuł opiera się na idei Schellinga ,,architektura jest muzyką w przestrzeni". W tekście omówiono przykłady gotyckich katedr w Kolonii i Wrocławiu, stanowiących inspirację muzyki Schumanna, następnie pałacu [...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Krajobraz nie jest naturą, jest wizją natury. W pojęciu krajobrazu kryje się idea pewnej wizji, pewnej percepcji. Krajobraz nie ma racji bytu jeśli zabraknie człowieka, który by go obserwował, kontemplował, który wreszcie żyłby w jego przestrzeni, w czasie.
EN The landscape is not a nature, it is a vison of nature. There is a concept of vision, of perception, implicit in the word landscape. The landscape has no sense if there is no man who observs and contemplates it, who finally lives in its space, in time.
13
75%
Mechanik
PL Opisano metodykę i wyniki badań prowadzących do zaprojektowania architektury sieci neuronowej oraz zbudowania zbioru uczącego, a w szczególności sprecyzowania cech, które pozwolą określić czasy przygotowawczo-zakończeniowe operacji technologicznych.
EN A description with the research results back up is provided to explain development of the neuron system architecture and creation of a learning set and in particular, to specify the features, which would provide the grounds for estimation of the process setup times.
14
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono aktualny, dominujący pogląd na temat ewolucji Wszechświata. Opierając się na pracach G. Veneziano przyjęto, że tzw. osobliwość w postaci Wielkiego Wybuchu, jako konsekwencja ogólnej teorii względności Einsteina nie musi być, jak do niedawna powszechnie sądzono, nie tylko początkiem Wsz[...]
EN The current predominant view on the issue of the Universe evolution is presented. It has been assumed, based on G. Veneziano works, that the so-called Big Bang oddity (as a consequence of Einstein's Theory of Relativity) does not have to relate to only the origin of the Universe (as has been suppose[...]
15
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Huta Bankowa Sp. z o.o. jest między innymi producentem kształtowników łebkowych ze stali C15 i stali 35 wytwarzanych zgodnie z PN-EN 10067 przeznaczonych na wzmocnienia kadłubów okrętów. W ramach pracy przeprowadzono analizę procesu produkcji ww. kształtowników. Celem badań było określenie aktualneg[...]
EN The bulb bars from steel 35 and C15 steel (according to Polish Norm) for intensification hull of ships are made in iron work "Huta Bankowa" according to PN-EN 10067. The analyses of production process that shapes was done. The aim of the work was determination of level and distribution mechanical pr[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 181-204
PL Artykuł dotyczy badania stabilności w czasie najlepszej kombinacji zmiennych objaśniających. Stabilność zostala zbadana w odniesieniu do długości okresu, dla jakiego zbierano dane oraz w sensie zróżnicowania najlepszych kombinacji dla kolejnych podokresów wyłonionych z próby. Wyciągnięte wnioski zos[...]
EN This article researches time stability of the best combination of variables examined about the results achieved to different lengths of periods for which the data was assembled and about the variability of the best combinations for following terms from gathered sample. Received results are commented[...]
17
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z analiz czasu budowania modeli z zastosowaniem technologii FDM. Czas budowania modeli zależy od geometrii i doboru parametrów procesu oraz średnicy włókna wytłaczanego materiału. Dlatego w pracy skupiono się na analizie czasu budowania dwóch różnych typów mode[...]
EN An article presents the results of study and conclusion based on the analysis of time of building models using FDM technology. Building time depends on the shape of geometry, process parameters and diameter of the extrudate materials fiber. Therefore, studies focuses on the analysis of time of build[...]
18
75%
Informacja Instal
1999 Nr 9 (187) 28-30, 42
PL Na wstępie podano przykłady zainteresowań pojęciem czasu twórców różnych kultur. Z kolei przedstawiono skrótowo historię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. Podkreślono, że wielkie teorie nowożytnej nauki: mechanika klasyczna, elektromagnetyzm, teoria względności, mechanika kwantowa byłyby r[...]
19
75%
Metrology and Measurement Systems
2015 Vol. 22, nr 2 275--288
EN An original wireless sensor network for vibration measurements was designed. Its primary purpose is modal analysis of vibrations of large structures. A number of experiments have been performed to evaluate the system, with special emphasis on the influence of different effects on simultaneity of dat[...]
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano przykłady zainteresowania pojęciem czasu wybranych twórców kultury z różnych epok. Przedstawiono skrótowo historię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. Podkreślono, że wielkie teorie nowożytnej nauki byłyby równie słuszne, gdyby czas płynął w odwrotnym kierunku. Omówiono szczegółowo po[...]
EN Some examples of artists and writers interested in the concept of time, selected from various eras, are given. A concise history of the development of the concept of time in the sciences is presented. It is emphasised that the great theories of modern science would be equally justifiable if the time[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last