Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thin layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN This paper presents the possibility of using neural networks model for designing a thin carbon layer obtained after carbonizing process in fluidized bed. The carbonizing process in fluidized bed is very complicated and difficult. Very often the structure of the materials is non-homogeneous. This fac[...]
2
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 295--300
EN Magnetic properties of thin layers of p-Ge1–xMnxTe (x < 0.2) semimagnetic (diluted magnetic) semiconductor exhibiting carrier induced ferromagnetism were experimentally studied. The layers were grown on BaF2 (111) substrates by molecular beam epitaxy technique. X-ray diffraction analysis performed a[...]
3
100%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 2 293--300
EN Magnetic properties of thin layers of p-Ge1-xMnxTe (x < 0.2) semimagnetic (diluted magnetic) semiconductor exhibiting carrier induced ferromagnetism were experimentally studied. The layers were grown on BaF2 (111) substrates by molecular beam epitaxy technique. X-ray diffraction analysis performed a[...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
EN The processes on the silver electrode during its anodic polarization in concentrated chloride solutions (1,5 - 5,0 M) are identified. The analysis of the potentiodynamic E-I relationships showed, that the anodic polarization depends on the concentration of Cl ions and runs through two steps (peaks A[...]
5
100%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 2 198—205
EN Four samples of austenite coatings deposited by reactive magnetron sputtering on silicon substrate at four different temperatures and pressures were investigated by ferromagnetic resonance (FMR) method at room temperature. The expanded austenite phase S (gN) layers with thickness in the 160 – 273 nm[...]
6
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 2 421--427
EN A small cluster composed of fifty water molecules evenly spread out over the surface of fullerene (C-60) has been studied by the MD simulation. The radial distribution function and velocity autocorrelation functions ( linear and angular) of water molecules have been calculated. Both the solid and li[...]
7
75%
Chemia Analityczna
1999 Vol. 44, No. 6 1033-1040
PL Autorzy przedstawili prosty sposób wyznaczania ewentualnej niejednorodności cienkich próbek w falowodyspersyjnej analizie XRF po uprzednim przebadaniu rozkładu natężenia promieniowania wzbudzającego l1a powicrzchl1i próbki. Badania przeprowadzono na przykładzie mikropróbek mono- i polikryształów. Pr[...]
EN The authors have presented a simple method for the determination of possible inhomogeneity of thin samples in a wavedisperive XRF analysis after previous examination of intensity distribution of exciting radiation on sample's surface. Investigates were carried out using as an example microsamples of[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule została opisana podstawowa metoda pomiaru rezystancji elektrod medycznych wykonanych w oparciu o cienkie warstwy przewodzące powstałe w procesie PVD. Scharakteryzowano również krótko dwa algorytmy klasyfikacji danych: algorytm k najbliższych sąsiadów oraz klasyfikator bayowski, które zost[...]
EN In the article the basic method for measuring the resistance of medical electrodes, made based on a thin conductive layer formed during the PVD process, is described. The authors also briefly characterized two algorithms for data classification: k-nearest neighbors and Bayes classifier, which were u[...]
9
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule analizowano różnego typu czynniki wpływające na właściwości mechaniczne muru ściskanego. Przedstawiono badania doświadczalne murów wykonanych z bloczków silikatowych drążonych o cienkich spoinach warstwowych. Wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie takich murów otrzymaną w badaniu por[...]
EN This paper examines different factors affecting mechanical properties of masonry in compression. Experimental investigations of high precision hollow calcium silicate block masonry with thin layer and general purpose mortar bed joints are presented. Characteristic compressive strength of such masonr[...]
10
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The 3-omega method is a unique measuring technique which can be applied for thermal conductivity measurements of bulk materials and layers. In order to measure thermal conductivity of semiconducting and metallic materials (e.g. thermoelectric materials) it is necessary to separate the senso[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowego typu niejednorodnego elementu skończonego służącego do modelowania cienkiej warstwy materiału kompozytowego FGM. Cechą główną materiału FGM (functionally graded materials) jest gładka, funkcyjna zmienność parametrów materiałowych, takich jak moduł Y[...]
EN The aim of this paper is new concept of nonhomogeneous finite elements due to FGM composite material. The main idea of functionally graded materials is a smooth variation of material properties, such as modulus of elasticity, coefficient of thermal conductivity or coefficient of thermal expansion, d[...]
12
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę mikroanalizy XRF nanokrystalicznych proszków ferroelektrycznych typu Pb(Zr(x)Ti(1-x))O(3) (PZT). W celu wyeliminowania efektów matrycy zastosowano technikę cienkiej warstwy. Przygotowanie próbek naturalnych do analizy sprowadza się do roztworzenia 25 mg badanego materiału w kwasie [...]
EN A method of wavedispersive XRF analysis of Pb(Zr(x)Ti(1-x))O3 type nanocrystalline ferroelec tric powders (PZT) has been presented. Matrix effects have been minimized by using the thin layer method. Preparation of the nature sample has consisted in digesting 25 mg of the materials in hydrochloric ac[...]
13
63%
Karbo
2000 Nr 4-5 161-164
PL Amorficzne warstwy uwodornionego węgla (o-C:H) wytwarzano z par pentanu w trójelektrodowym reaktorze plazmowym z wyładowaniem jarzeniowym o częstotliwości 20 kHz. Przeprowadzono badania przewodnictwa elektrycznego tych warstw. Ustalono, że dominującym mechanizmem przewodnictwa jest generacja Poble'a[...]
EN Amorphous films of hydrogenated carbon (a-C:H) generated from pcntanc vapours in tri- electrode plasma reactor with glow discharge with 20 kHz frequency. Electric conductivity of the films has been conducted. It has been determined that Poolc - Frenkcl generation is a dominating mechanism of conduct[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Prezentowany artykuł przedstawia wyniki symulacji rozkładu pola magnetycznego w obszarze źródła plazmy łukowej oraz w dwóch różnych układach filtrujących mikrokrople (w filtrze magnetycznym typu kolanowego oraz w filtrze typu " T") emitowane z katody w wyniku wyładowania.
EN The paper concerns modelling of magnetic field distribution in an arc-plasma source and in three different configurations of magnetic channels, designed for the elimination of mico-droplets emitted from a cathode during plasma-arc discharges.
15
51%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 339-343
PL Omówiono wykorzystanie zjawiska ablacji laserowej do otrzymywania cienkich powłok. Przedstawiono podstawowe zjawiska zachodzące podczas ablacji laserowej i przenoszenia strugi na wsad. Podano charakterystykę metody PLD i omówiono stosowaną aparaturę. Dokonano przeglądu typów powłok uzyskiwanych meto[...]
EN Application of ablation phenomena in thin layers production was described. Fundamentals of laser ablation and plume transfer to substrate in pulsed laser deposition (PLD) were given together with characteristic properties and the used equipment. Overview of coatings obtained by means of the PLD was [...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 791-796
EN In this paper an overview of analytical techniques necessary for characterization of the growth processes of III-V semiconductor heterostructures is given. The application of electron microscopic techniques as well as x-ray diffraction and photoluminescence is emphasized. The heterostructures discus[...]
17
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Badano wpływ parametrów plazmy liniowego magnetronu z liniowym rozszerzeniem strefy plazmy na właściwości warstwy TiN i jej skład chemiczny. Parametry plazmy w różnych strefach były badane przy użyciu spektroskopii optycznej. Wykryto wpływ zmian cisnienia na charakterystyki I-V i rozkład pola emisji[...]
EN It is the aim of this paper to study the influence of the plasma parameters of the linear magnetron with lineary extended plasma zone on the TiN layer properties and its chemical composition. Plasma parameters in different zones of plasma area were investigated using optical spectroscopy. The influe[...]
18
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 329--337
PL Wykorzystanie sputterigu jako metody nanoszenia cienkich warstw materiałów wykorzystywanych w produkcji paneli fotowoltaicznych jest powszechnie znane. W sferze eksperymentalnej częstym problemem pozostaje ekonomiczne źródło pozyskiwania targetów o modyfikowanym składzie (wieloskładnikowych) – szcze[...]
EN The magnetron sputtering method is well known as a technique for thin layers preparation. Obtained photosensitive thin layers can find usage in many fields of electronic and photovoltaic technology. Mainly prepared experiments are based on material targets provided by specialized manufacturers – wit[...]
19
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 275--287
PL Powszechnie wiadomo, iż w oddziaływaniu fotonów z materią może dojść do odbicia, absorbcji i przenikania. W rozwiązaniach fotowoltaicznych, możliwość pomiaru i kontroli tych zjawisk na poziomie badań i produkcji ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do ich późniejszej wydajności. Możliwość kontroli gr[...]
EN It is well known that the reaction of photons with matter may lead to reflection, absorption and permeation. In the photovoltaic solutions, the ability to measure and control these phenomena at the level of research and production is crucial in terms of their performance and quality. The ability to [...]
20
51%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 215--222
PL W artykule analizowano wpływ zmiany modułu Younga warstw podłoża gruntowego na częstości drgań własnych układu belka-dwuwarstwowe podłoże przy założeniu, że pierwsza warstwa podłoża jest znacznie cieńsza i sztywniejsza od drugiej. Taka nietypowa sytuacja stwarza czasem szczególne trudności w geotech[...]
EN In this paper the influence of variability of Young modulus of the subsoil layers on the natural frequency of the beam-two-layered subsoil system was analyzed. Assuming the first layer was thinner and more rigid then the second one (10 and 20 times). The calculations were made by using deterministic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last