Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thin layer chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 2 267--280
EN This article describes a new, simple, precise and accurate TLC method for simultaneous quantitation of atorvastatin (ATO), ezetimibe (EZE), and fenofibrate (FEN) as the bulk drug and in tablet dosage forms. Chromatographic separation of the drugs was performed on aluminum plates precoated with silic[...]
2
100%
Acta Chromatographica
2012 Vol. 24, no. 3 433--444
EN The current guidelines of quantitative method development establish a requirement to validate a set of method parameters and the selectivity is one of the most important parameters to be proven. Currently, one of the most frequently used approaches is to measure the spectrum of a spot together with [...]
3
86%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2008 Vol. 12 145-153
PL Przedstawiono scenariusz lekcji dotyczącej praktycznego aspektu chromatografii. Uczniowie będą mogli zapoznać się z chromatografią kolumnową i cienkowarstwową. Zastosowanie chromatografii w życiu codziennym (testy ciążowe, narkotykowe) będzie też na tej lekcji omawiane. Scenariusz dotyczy lekcji w l[...]
EN In this paper, the scenario of the lesson concerning the practical view on chromatography is presented. Students will be able to familiarize with the column and thin layer chromatography. The applications of chromatography in everyday life (pregnancy tests, drug tests) will also be discussed during [...]
4
72%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
72%
Chemia Analityczna
PL Chromatografię cienko warstwo wąż detekcją densytometryczną zastosowano do oznaczania zawartości kofeiny w naparach herbacianych, przygotowanych z liści herbaty zielonej, czarnej, pu-erh i oolong. Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na płytkach pokrytych żelem krzemionkowym 60 F254,[...]
EN Thin layer chromatographic separation with densitometric detection has been used for quantitative determination of caffeine in different tea beverages prepared from green, oolong, pu-erh, and black tea. Chromatographic separation on 60 F254 silica gel layers wasperformed with chloroform-e[...]
6
72%
Chemia Analityczna
PL Przebadano szereg flawonoidów metodami TLC i HPLC w odwróconym układzie faz używając jako fazy ruchomej roztworów wodnych z organicznymi modyfikatorami (acetonitryl i metanol). Stosowano kolumny Zorbax C18 i Chromolith RP-18 oraz piylki (do TLC) modyfikowane oktadecylem krzemionki. Wyznac[...]
EN Reversed-phase (RP) TLC and HPLC behaviour has been examined for the series of flavo-noids using aqueous mobile phases wifh methano! and acetonitrile as organic modifiers. The effect of the type of the stationary phase was tested on two columns: Zorbax C18 and Chromolith RP-18, as well as[...]
7
72%
Chemia Analityczna
PL Opracowano warunki identyfikacji hesperydyny w preparatach farmaceutycznych na przykładzie tabletek Hesperydynin. Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na pfytkach TLC pokrytych żelem krzemionkowym 60 F(254), z fazą ruchomą o składzie chloroform -metanol woda (23+12+2 v/v/v). Zastosowano detekcj[...]
EN Conditions for detection of hesperidin in pharmaceutical formulations, such as Hesperydynin tablets, have been established. Chromatographic separation was performed on 60 F254 silica gel TLC plates with a chloroform-methanol-water (23+12+2, v/v/v) mobile phase. The spots were analysed by [...]
8
72%
Chemia Analityczna
PL Rozdzielanie jonów metali prowadzono na cienkich warstwach żelu krzemionkowego, mieszanego żelu krzemionkowego i arsenokrzemianu cyny(IV). oraz na takich war-stwach impregnowanych roztworami tributyloaminy w metanolu. Dobre wyniki uzyska-no stosując fazy ruchome zawierające kwas mrówkowy. Podano war[...]
EN Separation of metal ions was carried out on thin layers of silica gel, mixed silica gel -tin(IV) arsenosilicate, and the latter impregnated with tributylaJnine in methanol. Good results were obtained using mobile phases containing methanol. The RF values for 13 ions were given as well as examples of[...]
9
72%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2003 R. 32, z. 87 163--171
PL W artykule przedstawiono nowe, oryginalne metody analizy ilościowej za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC – Thin Layer Chromatography) w zakresie oznaczania plastyfikatorów, dodatków energetycznych i stabilizatorów stosowanych w inhibitowanych dwubazowych paliwach rakietowych wykorzystywany[...]
EN Some new original methods of Thin Layer Chromatography (TLC) are presented for quantitative analysis in identification of added plasticisers, energetic components and stabilisers used in inhibited double based rocket propellants for rocket motors to project elongated explosive charges in order to ma[...]
10
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej do analizy opiatów i kannabinoli. Sprecyzowano zasady rozdziału składników zawartych w ekstraktach konopi i preparatach opiatów oraz zasady identyfikacji i oznaczeń zawartych w nich substancji psychotropowyc[...]
EN The paper contains the results of investigation on application of thin layer chromatography (TLC) for determination of opiates and cannabinols. The rules of separation of components contained in extracts of Cannabis and the preparations of opiates were specified. The rules of identification and mark[...]
11
58%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W ostatnich latach rośnie znaczenie testów aktywności biologicznej, które pozwalają wykryć w skomplikowanych mieszaninach i matrycach te substancje, które daną aktywność posiadają, czyli charakteryzują się właściwościami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybiczymi, estrogennymi, genotoksycznymi itp. Naj[...]
12
58%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano procedure przygotowania stałych próbek biologicznych umożliwiającą oznaczanie kationów (Na+, K+ Mg2+, Ca2+) i anionów (Cl-, Br-) w tym samym roztworze metodą wysokosprawnej chromatografii jonowej z detekcjąkonduktomctryc[...]
EN In solid biological samples selected cations and anions have been determined by ion chro-matography (1C). Before the analysis, single preparation step has been applied. The proposed procedure allowed one to determine concentration of alkali and alkaline cations (Na+, K+, Mg
13
58%
Camera Separatoria
PL Do oznaczania aktywności antyoksydacyjnej próbek spożywczych najczęściej stosowana jest metoda wykorzystująca rodnik 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylowy (DPPH). Zmiany stężenia rodnika są w niej oznaczane fotometrycznie, przy 517 nm. Wadą tej metody jest interferencja zarówno przez zredukowaną postać [...]
EN The antioxidant activity of food samples usually is determined using the 1,1-diphenyl-2-pikrylohydrazyl radical (DPPH). Changes of the radical concentration are determined photometrically at 517 nm. The disadvantage of this method is the interference by the reduced form of radical as well as the sam[...]
14
58%
Camera Separatoria
PL Antyoksydanty są związkami zapobiegającymi lub opóźniające utlenianie zachodzące w organizmie ludzkim i produktach spożywczych. Te, które występują w żywności, są korzystne dla naszego zdrowia, wspomagają leczenie i profilaktykę chorób. Do tej pory niewiele jest informacji na temat żywności pochodze[...]
EN Antioxidants are compounds which prevent or delay the oxidation occurring in the human body and/or food products. Those, occurring in the food are advantageous for our health; enhance treatment and prevention of diseases. So far, there is little information on food of animal origin. In the meat afte[...]
15
58%
Camera Separatoria
PL Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty [...]
EN Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is[...]
16
58%
Wiadomości Chemiczne
2018 [Z] 72, 9-10 667--683
EN Food dyes are chemical substances that were developed to enhance the appearance of food by giving it artificial color. People have added colorings to food for centuries, but the first artificial food colorings were created in 1856 from coal tar. Over the years, hundreds of artificial food dyes have [...]
17
58%
Analit
PL Jednym z wytworów naskórka są włosy, które spełniają funkcję ochronną przed czynnikami środowiska, takimi jak ciepło, zimno oraz światło słoneczne. Zbudowane są z kreatyny, czyli twardego białka fibrylarnego, które zapewnia im wysoką odporność w zachowaniu swojej struktury. Oprócz funkcji ochronnej,[...]
18
51%
Chemia Analityczna
PL Charakterystyka chemometryczna wielu alkaloidów z różnych grup była przeprowadzona poprzez zależności ich współczynników retencji RF od stężenia modyfikatora w eluencie. Badano retencje, alkaloidów na cienkich warstwach żelu krzemionkowego stosując eluenty niewodne zawierające różne ilości metanolu [...]
EN Chemometric characteristic of several alkaloids of various groups was performed by the relationships of their retention coefficients Re against mpdifier concentration in eluent. Retention of alkaloids was investigated on silica layers using nonaqueous eluents containing different amounts of methanol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last