Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 3 303--306
EN Radon concentration was measured in 11 thermal spas in Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia). The results showed that in 84% of spas radon activity concentration is less than 400 Bq·m–3. However, areas with radon activity concentration exceeding 1000 Bq·m–3 were found in[...]
2
100%
Instal
2016 nr 2 6--7
PL Opracowanie przedstawia rozwój projektu geotermalnego na Podhalu z podaniem istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych oraz perspektyw rozwoju. Początki projektu geotermalnego były trudne ze względu na pionierski charakter przedsięwzięcia. Biorąc jednak pod uwagę uzyskane efekty jest to niewą[...]
EN The paper presents the development of geothermal heating project in the Podhale region and provides with some information about its technical and economic aspects and future prospects. The beginning of geothermal project was difficult due to the pioneering nature of the project. However, taking into[...]
3
88%
Nukleonika
EN The paper summaries the data of activity concentrations of uranium, radium isotopes, mineralization and temperature of thermal waters. The data were gathered not only from our measurements of thermal waters occurring in the Polish Carpathians, but also from the attained published references in the w[...]
4
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 16-18
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano metodę miękkiego kwasowania, która jest modyfikacją standardowego kwasowania otworów zatłaczających. Jej modyfikacja polega na zmniejszeniu ilości zatłaczanego kwasu solnego, co zwalnia z konieczności jego odbioru i utylizacji. Metoda ta jednocześnie jest tańsza w zastosowa[...]
EN The paper presents a method for soft-acid treatment, which is a modification of the standard acid treatment injection holes. Its modification is to reduce the amount of injected hydrochloric acid which dispenses with the need of acceptance and utilization. This method is also cheaper for industrial [...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono przegląd konstrukcji otworów wiertniczych, które są zlokalizowane na Niżu Polskim. Przeanalizowano głównie konstrukcję tych otworów, które są wykorzystywane do eksploatacji wód termalnych w celu pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi. Na Niżu Polskim działają obecnie cztery ci[...]
EN In the article we present an overview of the construction of geothermal wells that are located on the Polish Lowlands. We analyzed mainly the construction of these wells, which are used to exploit the thermal water to raise the heat from the inside of earth. Currently on the Polish Lowland four g[...]
7
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano parametry pracy ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim, gdzie po raz pierwszy w skali kraju dokonano zamiany roli otworów w dublecie geotermalnym. Po uruchomieniu ciepłowni woda termalna wydobywana była otworem eksploatacyjnym Stargard Szczeciński GT-1, a po schł[...]
EN The article presents the work parameters of the geothermal heating plant in Stargard Szczecinski, where for the first time in Poland the role of geothermal wells in the doubles were switched. At the very beginning of the heating plant activity, the thermal water was extracted by injection well na[...]
8
75%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 136-143
PL Historia geotermii pod Tatrami rozpoczęła się już w roku 1844, kiedy to Ludwik Zejszner opisał odkryte przez siebie na Jaszczurówce, w Zakopanem, źródło o temperaturze 20,4°C. W roku 1963 wody termalne o temperaturze 37°C uzyskano po raz pierwszy z otworu wiertniczego, wykonanego w Zakopanem, na Ant[...]
EN The history of thermal waters in the region begins in 1844, when Ludwik Zejszner wrote of a thermal spring at 20.4 degrees Celsius that he discovered in Jaszczurówka, Zakopane. In 1963 thermal waters at 37 degrees Celsius were reached the first time from the a well drilled in Antałówka, Zakopane. Wa[...]
9
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 117--126
PL W pracy dokonano charakterystyki hydrochemicznej siarczkowych wód termalnych w otworze Busko C-1. Na podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych określono zmienność podstawowych parametrów. Badania dotyczyły przede wszystkim: temperatury, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), zawartości w[...]
EN In this work shows hydrochemical characteristics of the thermal waters of sulphide in the borehole Busko C-1. Based on the results of physical and chemical analysis determined the variability of basic properties. The research concentrated mostly: temperature, specific electrolytical conductivity (SE[...]
10
75%
Nukleonika
EN With gamma spectrometric method 23 samples of mineral and thermal waters of Bosnia and Herzegovina were analyzed. Activity concentrations of the investigated radionuclides were in the range 12–346 mBq·L-1 for 40K, 1.1–791 mBq·L-1 for 226Ra, 0.2–221 mBq·L-1 for 228Ra, 13–367 mBq·L-1 for 238U, and 0.6[...]
11
75%
Przegląd Geologiczny
EN The development of geothermal plants in Poland is accelerating and it is high on the priority list of the Ministry of the Environment. Thermal water is one of the cleanest renewable energy sources but its economic exploitation requires support at the administrative level and a favorable regulatory e[...]
12
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań, które prowadzone były na terenie gminy Kleszczów za pomocą dwóch otworów geotermalnych. Po zakończonych badaniach hydrogeologicznych pierwszy z wykonanych otworów pełni rolę otworu eksploatacyjnego, a drugi chłonnego. W obydwóch otworach wykonano badani[...]
EN The article presents the results of research that were conducted on two geothermal wells in Kleszczów. After completion of the hydrogeological test, it was decided that the first well acts as production well and the second one acts as the injection well. The geological, hygrogeological and geophysic[...]
13
75%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 7 481--488
EN The Warsaw region has opportunity to utilise geothermal energy for heating and recreation. Lower Cretaceous and Lower Jurassic aquifers are the most prospective for the utilisation of this renewable energy. The heat flow value is low in this region and does not exceed 60 mW/m2. The hydrogeological f[...]
14
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2016 R. 55, nr 1 75--87
PL W artykule przedstawiono metodykę poboru próbek wód termalnych z trzech otworów eksploatacyjnych Bańska PGP-1, Bańska PGP-3, Bańska IG-1 oraz instalacji ciepłowni geotermalnej. Zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne podłączeń wężyka używanego do poboru do króćców próbobiorczych znajdujących się w p[...]
EN This paper presents the methodology of sampling three exploiting wells (Bańska PGP-1, Bańska PGP-3, Bańska IG-1) and the element of the installation of the thermal heating station. The designed solutions were presented by connecting sampling tube to the sampling spigots located at the measurement po[...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 9 14-15
16
75%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/1 1019--1024
EN On Spitsbergen there are four areas of occurrence of thermal spring waters. The studies of these waters have a long history dating back to the nineteenth century. Outflows of thermal waters are associated with tectonic discontinuities, where subpermafrost waters can flow to the surface area. The max[...]
17
75%
Logistyka
PL W artykule omówiono realizowany obecnie stan wykorzystania wód termalnych i energii geotermalnej na Niżu Polskim. Zaprezentowane są już rozpoczęte i realizowane projekty geotermalne, czyli te, w których wykonane są już otwory eksploatacyjne. Dodatkowo przedstawione zostały projekty geotermalne, któr[...]
EN In the article there is discussed the implemented state of use of the thermal water and the geothermal energy on the Polish Lowland. The geothermal projects, which are presented in this article, are already begun and in all of them the production wells are already constructed. In addition, there are[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 6 7843--7851
PL Efektywność pracy ciepłowni geotermalnej zależy głównie od ilości możliwej do zatłoczenia, schłodzonej wody termalnej. Na początku działalności ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach wodę termalną można było eksploatować z wydajnością 340 m3/h. Obecnie woda termalna eksploatowana jest z wydajnością okoł[...]
EN The efficiency of geothermal heat plant depends mainly on the amount of cold thermal water which is possible for congestion. At the beginning of activities of the geothermal plant in Pyrzyce, the thermal water could be exploited with efficiency of 340 m3/h. Currently thermal water is operated with e[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 7872--7881
PL Głównym problemem z eksploatacją ciepłowni geotermalnych jest zatykanie się geotermalnych otworów chłonnych. Otwory te zatykane są osadami powstającymi w wyniku schładzania wód termalnych. Rezultatem wieloletnich prac związanych z czyszczeniem otworów chłonnych było opracowanie metody super miękkieg[...]
EN The main problem occurring during the operation of the geothermal plants is clogging of the geothermal absorbent wells. These wells are plugged with the sludge produced during the process of thermal water cooling. As the result of many years of work related to the cleaning of the absorbent wells, th[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 7862--7871
PL W artykule przedstawiono doświadczenia zdobyte z eksploatacji ciepłowni geotermalnych działających na terenie Niżu Polskim. Na podstawie tych doświadczeń, mogą być oceniana warunki techniczne, które powinny być brane pod uwagę podczas budowy nowych ciepłowni geotermalnych. Przeprowadzone obserwacje [...]
EN The article presents the experience gained from the exploitation of geothermal plants operating on Polish Lowland. Based on this experience, the technical conditions, that should be taken into account during the construction of new geothermal plants, can be assessed. The observation concerns the tec[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last