Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal utilisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 503-505
PL W artykule opisano technologie stosowane w instalacjach do termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
EN Technologies applied in the systems of thermal utilisation of municipal waste are described.
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Termiczna utylizacja odpadów w technologii UPSWING jest propozycją intcgtacji jednostki do termicznego przekształcania odpadów z jednostka, opalaną paliwem konwencjonalnym (np. kotłem energetycznym). Spalarnia z kotłem połączona jest zarówno po stronie czynnika roboczego jak i po stronic spalin. Spa[...]
EN The UPSWING technology combines both well known energy conversion principles, thermal waste incineration followed by coal firing power plant combustion for heat, electricity generation. Waste incinerator is coupled with a boiler both by flue gas and water/steam circuits. The flue gas from waste comb[...]
3
75%
Karbo
2002 Nr 2 40-44
PL Przedyskutowano możliwości wykorzystania procesu koksowania węgla do utylizacji odpadów. Przedstawiono metody zagospodarowania odpadów własnych w zakładach koksowniczych. Omówiono szansę i zagrożenia utylizacji odpadów organicznych i nieorganicznych, przez koksowanie ze wsadem węglowym, opierając si[...]
EN Possibility of using the cokemaking process for waste utilisation has been presented. Methods of cokemaking wastes utilisation direct in coke plants have been shown. Basing on many years-experience of Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze - the chances and threats of organic and inorga[...]
4
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 57-68
PL W artykule przedstawiony został obraz rynku tłuszczów odpadowych w Polsce. Dokonana została analiza jakościowa i ilościowa poszczególnych rodzajów tłuszczów w wybranych województwach. Dokonano szacunków produkcji i wielkości rynku tłuszczu odpadowego w całej Polsce. Przedstawione analizy dotyczą od[...]
EN In the article waste fat market in Poland has been analyzed. Quality and quantity analyze has been made as well as evaluation of the total quantity of waste fat produced in Poland. Analyzed shown in the article include animal fat, waste fat remaining after frying processes and post-refining fatty ac[...]
5
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 17-24
PL W publikacji przedstawiono koncepcję wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych i odpadowych mułów węglowych. Przeprowadzone badania pozwoliły na wytworzenie granulatu o parametrach pozwalających na wspólne zagospodarowanie obu odpadów w procesie utylizacji termicznej. Właściwości i skład uzyskane[...]
EN The publication presents the method of mutual management of sewage sludge and carbon mud waste. The research enabled the acquisition of the granulate having the parameters allowing to the mutual management of both wastes in thermal utilization. The features and content of the received granulate allo[...]
6
63%
Rynek Energii
2014 Nr 5 121--128
PL Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i będący jej konsekwencją załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku z dnia[...]
EN Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources and an annex to the Resolution of the Council of Ministers no. 202/2009 on the Polish energy policy until 2030 of 10 November 2009 indicate a[...]
7
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono charakterystykę pyłów powstających w procesie regeneracji mechanicznej mas zużytych ze spoiwami organicznymi, głównie żywicami. W badaniach uwzględniono rodzaj użytego spoiwa, system regeneracji, stopień przepalenia masy formierskiej oraz skuteczność systemu odpylania system[...]
EN The after reclamation dusts originated from various foundry plants, applying moulding sands with organic binding agents, mostly resins, are characterised by different properties in dependence of the used binders, reclamation systems, spent sands overheating degree and the efficiency of the system de[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 266 7-18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własności energetycznych pozostałości (tzw. balastu) po segregacji odpadów komunalnych. Określono skład morfologiczny balastu oraz zbadano własności energetyczne poszczególnych składników. Stwierdzono, że frakcja poniżej 10 mm zawiera do 70% substancji mineralnej, [...]
EN Energetic properties of the residue rising during municipal waste segregation are presented in this work. Morfological composition of residue and energetic value of each component were analyzed. Research has shown that granulometric fraction below 10 mm contained 70% of ash, which decreased caloric [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Technologia "KJN" termicznej utylizacji odpadów wysoce zawilgoconych pozwala prowadzić proces spalania w zintegrowanej instalacji o obiegu zamkniętym i nie wiąże się z powstaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń wtórnych w postaci ubocznych produktów. Cała ilość utylizowanych odpadów jest przetwarzana w[...]
EN "KJN" technology for the thermal utilisation of highly-hydrated waste enables a combustion process in an integrated, closed-circuit system that does not generate any secondary pollution in the form of side products. All the utilised waste is processed into products which do not have to be stored in [...]
10
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 49-56
PL Badano termiczną utylizację mieszaniny kory brzozy i olchy (uzyskanej z fabryki sklejki) w kotle o mocy 25 kW i pojemności wodnej 70 l. Proces przebiegał w dwóch stopniach: piroliza i spalanie gazu drzewnego w dyszy. Kocioł nie współpracował z zasobnikiem ciepła i niekiedy temperatura wody kotle [...]
EN The wooden waste thermal utilization study was performed. A mixture of birch and alder bark from plywood factory was utilized in the boiler of 25 kW heat power and 70 l water capacity. The process was performed in two steps: pyrolisis and combustion of wooden gas in the nozzle. The boiler was worki[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 49 7-131
PL Odpady niebezpieczne stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Przykładem groźnych odpadów są środki ochrony roślin (ś.o.r.) zwane pestycydami. Opracowano i opatentowano wiele metod fizycznych, chemicznych i biologicznych unieszkodliwiania tych odpadów. Najskuteczniejszym sposobem [...]
EN Dangerous waste are important threat for people's health and for the environment. The example of threatening waste are pesticides. There many physical, chemical, biological and thermal methods for neutralising such waste invented and patented. The most efficient method of liquidate appeared to be th[...]
12
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 2 9-16
PL Przeprowadzono badania procesu koksowania mieszanek węglowych z dodatkiem odwodnionego komunalnego osadu ściekowego oraz pyłu koksowego pochodzącego z instalacji suchego chłodzenia koksu. Przeanalizowano wpływ wielkości tych dodatków na wskaźniki jakościowe koksu CRI (reakcyjność wobec ditlenku węgl[...]
EN Investigations of coking process of coal mixtures with addition of both the dewatered sewage sludge and coke dust from dry cooling process were carried out. The influence of quantity of these additives on coke quality indices, the CRI (Coke Reactivity Index) and CSR (Coke Strength after Reaction), w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last