Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 136
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 3 851--856
EN Thermal degradation of water soluble copolymers synthesized from acrylic acid and butyl acrylate, used as water soluble self-adhesives, especially for bonding of different kinds of paper, was investigated at 250 °C using pyrolysis-gas chromatography. The thermal degradation process and the kind and [...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
EN A thermal resistance characterization of semiconductor quantum-well heterolasers in the AlGaInAs-AlGaAs system (λst ≈ 0.8 μm), GaSb-based laser diodes (λst ≈ 2 μm), and power GaN light-emitting diodes (visible spectral region) was performed. The characterization consi[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono porównawczą metodę określenia oporu termicznego w rurach ożebrowanych. Metoda oparta jest na porównaniu globalnych współczynników przenikania ciepła w rurach jedno- i bimetalicznych, przy jednakowych parametrach geometrycznych i termicznych.
EN The paper presents the comparative method of the determination of the thermal resistance of the compound finned tubes. A principle of the method is based on the comparing over-all heat-transfer coefficients of two tubes - monometallic and bimetallic under otherwise identical geometric and thermal co[...]
4
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule zamieszczono wyniki badań ewolucji własności elektrycznych i wytrzymałościowych drutów ze stopu AlMgSi, które zostały poddane działaniu podwyższonej temperatury w długim interwale czasu. Stwierdzono, że własności te mogą podlegać ewolucji w stopniu zależnym od temperatury, czasu ekspozycj[...]
EN The article consists test results of electrical and resistance properties evolution of AlMgSi alloy wires which have been exposed to increased temperature effect in a long interval of time. It has been stated that the properties can change importantly depending on temperature and time of exposure an[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 3 148--158
EN The machine construction sector uses from 2 to 5% of thermoplastic polymer production. This material is used to make small elements and big parts of equipment, including guards. The latter have mechanical vibration damping capacity, do not require any maintenance, are cheap and look attractive. More[...]
6
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 235-241
PL Praca dotyczy pomiarów rezystancji termicznej tranzystora mocy MOS typu MTD20NO6V Pomiary wykonano przy wykorzystaniu metody optycznej oraz metody elektrycznej dla różnych punktów pracy badanego tranzystora oraz dla różnych warunków jego chłodzenia. Wyznaczono także rozkłady temperatury na powierzch[...]
7
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 295--301
EN The aim of this article is to present findings concerning the thermo-protective research into ablative materials. The authors analysed the impact of the addition of carbon nanotubes upon the selected ablation properties, i.e. the ablation mass waste, average linear rate of ablation and the backside [...]
8
100%
Engineering Transactions
EN The research presented in the paper deals with the improvement of firemen protective clothing. The proposed modification of the special textile PROTON is based on the application of TiSi(N) nanocomposite reflective layer, which improves the thermal resistance of the coated material. The second impro[...]
9
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Wood, as a traditional flooring material, has fairly low thermal conductivity; hence achieving heat resistance at a level ensuring good heat transfer from the heating system to the room is very important. This can be achieved by selecting the right materials or by applying appropriate design solutio[...]
10
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2016 Z. 272 6--20
PL Współczesne diody LED charakteryzują się imponującymi parametrami eksploatacyjnymi, zarówno w odniesieniu do generowanych strumieni świetlnych, jak i sprawności przetwarzania energii elektrycznej. Jednak w wielu przypadkach, parametry podawane w notach aplikacyjnych, nie są możliwe do osiągnięcia. F[...]
EN Today’s LEDs are characterized by high exploitation parameters. Both light intensities and efficiencies are the highest in the comparison to other light sources. However, in many cases, parameters given in application notes are impossible to reach. In the article, some aspects of thermal energy diss[...]
11
88%
Archives of Mechanics
EN A complete solution in elementary functions is given for the three-dimensional thermoelastic ?eld in an elastic space, containing an absolutely rigid circular inclusion (anticrack) under a normally incident uniform heat ?ow. The inclusion is assumed to be slightly conducting, with a certain thermal [...]
12
88%
Archives of Thermodynamics
EN The problem of appropriate location of the sensors for identification of ingot mould thermal resistance during continuous casting of metals is the subject of the paper. Location of the sensors is based on the results of sensitivity analysis for the steady-state inverse heat conduction problem. Analy[...]
13
88%
Polimery
PL Wykazano, iż benzimidazo-2-merkaptyd cynku (MBI-Zn), w postaci roztworu w poli(maleinianie glikolu dietylenowego) (poliester P-3) może być stosowany jako nowy utajony utwar-dzacz do żywic epoksydowych. Czas życia badanych kompo-zycji na podstawie dianowej żywicy epoksydowej Epidian 5, oznaczonych sy[...]
EN Zinc salt of mercaptobenzimidazole (MBI-Zn) as a solute in poly(diethylene glycol maleate) (polyester P-3) was found to be a thermally effective latent curing agent for low-molecular-weight epoxy resins based on bisphenol A (Epidian 5). The time of life of Epidian 5-based compositions A, B and C con[...]
14
88%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 6 (108) 101--105
PL Celem badań było sprawdzenie czy istnieje korelacja pomiędzy zawartością wilgoci w tkaninie i jej opornością termiczną. Dla badań wykonano 5 tkanin o różnym składzie. Wykorzystano pół-automatyczny przyrząd ALAMBETA umożliwiający wykonywanie badań niedestrukcyjnych. W badaniach uwzględniano zależnośc[...]
EN The goal of this study was to examine whether there is a correlation between the moisture content in fabric and the thermal resistance thereof. Denim fabric made of five different compositions of fibre content was used for testing thermal resistance under dynamic moist conditions. An ALAMBETA semi-a[...]
15
88%
Metrology and Measurement Systems
2015 Vol. 22, nr 3 455--464
EN In the paper selected methods of measuring the thermal resistance of an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) are presented and the accuracy of these methods is analysed. The analysis of the measurement error is performed and operating conditions of the considered device, at which each measuremen[...]
16
88%
Opto - Electronics Review
EN The effect of modifications in epi-side (top) gold metallization on a thermal performance and on power roll-over of blue-violet III-N-based p-up edge-emitting ridge-waveguide laser diode (RW EEL) was explored in this paper. The calculations were carried out using a two-dimensional self-consistent el[...]
17
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 249-261
PL Praca poświęcona jest analizie utworzenia cienkich stref plastycznych wokół końców szczeliny umieszczonej na międzyfazowej granicy bimateriału złożonego z termicznie różnych półpłaszczyzn. Bada się rozwój odkształceń plastycznych spowodowany strumieniem cieplnym i oporem termicznym jej brzegów wokół[...]
EN A bimaterial consisting of two conjugated half-planes possessing different thermophysical characteristics, with an interface crack closed due to external pressure is considered. The growth of interface plastic zones near the crack tips, caused by a heat flow and thermal resistance of crack faces, is[...]
18
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy pomiarórw rezystancji termicznej wybranych tranzystorów mocy przy wykorzystaniu metod pirometrycznych. Zamieszczono szereg wyników pomiarów tego parametru w funkcji mocy wydzielanej w elemencie, uzyskanych przy zastosowaniu różnych radiatorów obudów i orientacji przestrzennej badanych [...]
EN In this paper the problem of measurements of the thermal resistance (Rth) of the selected power transistors with the use of the pirometric method is considered. The measuremental results Rth of bipolar transistors 2N3055 and MOS transistors IRF840 for the dissipated power changing as well as for the[...]
19
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 2 331--341
EN The thermoelastic behavior of a bi-material with a gas-filled interface crack is investigated. The bi-material is subjected to a uniform tensile load and a uniform heat flow. The gas exerts pressure on the crack surfaces and offers thermal resistance proportional to the crack opening. The gas state [...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono 3-wymiarową analizę termiczną tranzystora GaN HEMT na podłożu GaN/SiC wytworzonego w ITE. Symulacje przeprowadzono w środowisku ANSYS-Fluent z zewnętrznym generatorem siatki obliczeniowej. W analizie uwzględniono warstwową strukturę podłoża i zależność własności materiałowyc[...]
EN In this paper a 3-dimensional numerical model of a HEMT structure fabricated on GN/SiC substrate is presented. The model is implemented in the ANSYS-Fluent environment using an external computational mesh generator. The tools have been verified by comparing results obtained with numerical calculatio[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last