Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2012 nr 1 27-31
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia, które należy uwzględnić w celu właściwego przygotowania inwestycji i doboru układu kogeneracyjnego.
2
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2018 Vol. 35, no. 1 187--200
EN Krakow is a city facing a big problem with air pollution, the use of energy accumulated in groundwater may contribute to reducing emissions of gases and dust to the atmosphere. The article analyzes the possibilities of using groundwater made available with intakes located in Krakow. Estimated water [...]
3
75%
Journal of KONES
EN Due to the ending resources of fossil fuels, as well as instability of the political situation on the world, especially in countries that are their main supplier, governments of poor countries in resources are forced to seek alternative sources of energy. Currently the most commonly used raw materia[...]
4
75%
Instal
2011 nr 3 12-14
5
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób określania nadwyżki mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania, wg normy PN-EN 12831:2006. Metodę zilustrowano przykładem.
EN A method of evaluation, concerning the thermal power surplus to compensate for the effects of heating impairment (according to the PN-EN 12831:2006 Standard), is presented. The method has been illustrated with an example.
6
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 1 19--21
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wpływu liczby i średnicy rur oraz odległości pomiędzy rurami na jednostkową liniową i masową moc cieplną grzejnika drabinkowego. Stwierdzono, że wpływ odległości pomiędzy rurami i ich liczby na wymienione moce jest niewielki i nie przekracza 10 %. Wzrost śred[...]
EN The article presents the results of calculations conceming the effect of pipes number and diameter as well as the distance be-twcen them on linear and mass thermal power per unit of ladder radiator. It has been found that the effect is smali and does not exceed 10%. The inerease of the diameter of t[...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 6 212--217
PL Przedstawiono wyniki analizy strat ciepła kotła WR25-014S wyznaczonych na podstawie badań kotła. Wskazano na problem eksploatacyjny związany z trudnością uzyskania maksymalnej trwałej mocy cieplnej kotła podczas eksploatacji oraz jej przyczyny.
EN The paper presents analysis results of heat loss of the WR25- 014S boiler on the basis of research. The problem of exploitation is pointed out related to difficulty in obtaining maximum sustained boiler output during operation. The causes of the difficulty are given.
8
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 5 55--60
PL Tradycyjne metody pasywnego pozyskiwania energii promieniowania słonecznego są bardzo silnie podatne na zmienne warunki klimatu zewnętrznego. Większość przegród przezroczystych (szkło, poliwęglan, polietylen) charakteryzuje się słabymi własnościami termoizolacyjnymi. Ich poprawa powoduje jednocześni[...]
9
75%
Rynek Energii
2014 Nr 5 58--62
PL Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej zobowiązana jest do wykorzystywania źródeł odnawialnych w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest to wynikiem Dyrektyw europejskich dotyczących tego obszaru naszego życia. Spalanie węgla jest jednym z podstawowych elementów odpowiedzialnych [...]
EN Poland as a member of the European Community is committed to the use of renewable sources in the production of electricity and thermal energy. This is the result of the European directives relating to this area of our lives. The coal burning is one of primary causes of responsible pollution of atmos[...]
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule Autorzy poruszają bardzo kontrowersyjny problem rozliczeń za dostarczoną moc cieplną. Obecnie interpretowanie różnych deflnicji stosowanych w gospodarce energią, np. mocy zamówionej oraz mocy wykorzystanej przez Odbiorcę jest zwykle powodem wielu nieporozumień. Autorzy zapraszają do dysku[...]
EN The authors present a very controversial problem of account settlement for thermal power supplied. At present, many misunderstandings arise because of misinterpretation of various definitions concerning energy management, e.g. thermal power ordered or thermal power utilised by consumers. The authors[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 1 134-136
PL Przestawiono system pomiarowy z czujnikami i przetwornikami do wyznaczania mocy cieplnej wydzielanej w układach półprzewodnikowych mocy. System przeznaczony jest do pracy z układami chłodzącymi, którego czynnikiem roboczym jest woda. W systemie zastosowano pomiar temperatur na wejściu i wyjściu bada[...]
EN The system with sensors and transducers denoted to the determination of thermal power paid out in the arrangements of semi - conductive powers is presented. The system is designed to the cooling arrangements in which water is the working factor. The set allows to measure the temperatures at the entr[...]
12
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano sposób wykorzystania zarchiwizowanych danych pomiarowych rzeczywistego systemu ciepłowniczego do budowy jego modelu metodami identyfikacji, a następnie zastosowania go do predykcji mocy cieplnej.
EN A way of application, concerning the archive measurement data of a real heat engineering system, is presented. It was provided for the design of a model of the system by using the identification methods. The model proved useful for the prediction of the thermal power of the system.
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Scentralizowane ciepłownictwo istnieje w Żywcu od roku 1996. Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi: 42,586 MW, średnie 41,033 MW, w tym na c.o. 39,533 MW i c.w.u. 3,035 MW. Struktura zużycia energii cieplnej przedstawia się następująco: przemysł - 8,9 MW, spółdzielnie mieszkaniowe - 14,8 MW, g[...]
EN Central heating in Żywiec has existed since 1996. Presently the heat demand is 42.586 MW, average 41.033 MW, in that central heating - 39.533 MW and useful hot water 3.035 MW. The structure of thermal energy consumption is the following: industry - 8.9 MW, housing estates - 14.8 MW, housing -7.5 MW,[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 10 413--417
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności cieplnej innowacyjnego aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego w formie monolitycznej płyty z równoległymi przewodami do przepływu czynnika. Panel może pełnić funkcję estetycznego elementu grzejno-chłodzącego w budynkach o niskim zapotrzeb[...]
EN In this paper investigation results of thermal power of innovative aluminum ceiling panel for heating and cooling conditions are presented. Heating/cooling panel has a form of a monolithic slab with parallel channels for the water (hot or cold). The panel can be used as an aesthetic element of a hea[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 281--289
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz związanych z sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Q) i mocą szczytową (q) do ogrzewania budynków edukacyjnych. Celem tej analizy było ustalenie wystąpienia różnic pomiędzy sezonowym zużyciem ciepła (Q) a sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Qq
EN This paper presents the selected results of examinations connected with a seasonal heat consumption (Q) and thermal power (q) for heating in educational buildings. The purpose of the analysis presented here was to examine the influence of possible occurrence and level of differences between the seas[...]
16
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 911--920
PL W pracy zaproponowano metodę obliczania mocy cieplnej parownika górniczej chłodziarki powietrza DV-290. Moc ta zazwyczaj jest różna od mocy znamionowej podanej przez jej producenta. Wymaganą znajomość parametrów termodynamicznych schłodzonego powietrza otrzymuje się, nie jak dotychczas w wyniku ich [...]
EN The present paper introduces a method for calculating the thermal power of DV-290 mining air cooler’s evaporator. The power usually differs from the nominal power given by the manufacturer. The thermodynamic parameters of cooled air are not obtained as a result of in situ measurements, but in indire[...]
17
63%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 20, nr 2 337--344
PL Akumulacja ciepła oznacza zdolność materiału do gromadzenia i magazynowania w jego wnętrzu określonej porcji energii cieplnej, która następnie może być przez pewien okres czasu przez ten materiał oddawana. Szuka się więc sposobów gromadzenia ciepła wtedy, gdy jest jego nadmiar oraz wykorzystania, gd[...]
EN Heat accumulation means denotes the of a material to collect and store inside a specific amount of thermal energy, which can be then returned for a period time from the material. There are many investigations devoted to finding a method to collect heat when there is an excess and to use it when ther[...]
18
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2006 z. 6 61--64
EN Process of heat transfer in working liquid of collector is analysed in the paper. Especially, thermal power decrease of collector caused by change of sorptive properties of absorbing coatings is considered.
19
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The viscous, two-dimensional, incompressible and laminar time dependent heat transfer flow through a ferromagnetic fluid is considered in this paper. Flow takes place in channel between two parallel flat plates under the influence of the magnetic dipole located below the channel. It is assumed that [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia wstępne wyniki pomiarów cieplnych rurowego wymiennika ciepła typu woda–powietrze, wykonanego z odcinków rur gładkich oraz ożebrowanych z żebrami śrubowymi. Stanowisko pomiarowe znajduje się na wyposażeniu Zakładu Termodynamiki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzesz[...]
EN The article presents preliminary results of thermal parameter measurements of an air-water tubular heat exchanger made of smooth- and finned pipes. The experimental set-up is the equipment of The Department of Thermodynamics at Rzeszow University of Technology. The following parameters have been mea[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last