Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal impact
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This paper will present selected problems connected with modelling of multi-layer pavements. Multi-layer pavement models, which utilize solutions such as the one of Boussinesq, Burmister, Kogan, Odemark and others, contain many simplifications, which bas a significant influence on the estimated real[...]
2
72%
Archives of Mining Sciences
PL Skutki pożarów podziemnych, takie jak uszkodzenie otaczających warstw geologie? nych albo destylacja węgla, można jedynie wtedy modelować, jeżeli znane są poi temperatur i termiczne oddziaływania na partie górotworu. Praca przedstawia metodę obliczania pola temperatur w izotropowym ciele przewodzą c[...]
EN Effects of underground fires such as mechanical damage to the strata or gasification c coal may only be modelled when temperature fields and the thermal impact on parts of th strata material are known. The paper shows a method of calculating the temperature field in an isotropic hea conducting body [...]
3
72%
Przegląd Geologiczny
EN During the groundwater monitoring in the area of AMU Faculty of Geographical and Geological Sciences research station, increased water temperature in observation wells located in the vicinity of the building has been reported. In the article the thermal impact degree of buildings on groundwater in t[...]
4
72%
Przegląd Budowlany
PL Celem pracy jest przedstawienie sposobu obliczania oddziaływania temperaturą według normy PN-EN 1991-1-5:2005 „Eurokod 1, Oddziaływanie na konstrukcję, Część 1-5: Oddziaływanie ogólne, oddziaływanie termiczne”. Przedstawiono uszkodzenia płyt obudowy ściennej spowodowane działaniem temperatury. Podan[...]
EN Presentation of manner of scaling of interaction is purpose of work according to norm temperature „ eurocode 1 PN-EN 1991-1-5:2005, interaction on construction, part 1-5 general interaction, thermal interaction ”. It present damages of plates of wall casings cause operation of temperature. Value of [...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań termicznych, związanych z instalowaniem reflektorów doziemnych, stosowanych w iluminacji obiektów architektonicznych. Celem analizy było sprawdzenie, jak termiczne oddziaływanie reflektorów instalowanych w niewielkiej odległości od elewacji budynku, związ[...]
EN In article there was presented analysis of thermal conditions related with installation of ground mounted luminaries used in illumination of architectural objects. The objective of the analysis was verification of the thesis, that thermal effect of lamps installed near to elevation of building, whic[...]
6
58%
Cement Wapno Beton
PL Jak wiadomo mikrowłókna polipropylenowe (PP) zapobiegają powstawaniu odprysków w betonach o wysokiej wytrzymałości (BWW) poddanych działaniu wysokiej temperatury. W pracy przedstawiono doświadczenia obejmujące obserwacje mikrostruktury, pomiary wytrzymałości i współczynnika przepuszczalności BWW z d[...]
EN It is known that polypropylene (PP) micro-fibres can restrain the spalling of high strength concrete (HSC) exposed to high temperatures. In the paper an experimental study embracing micro-structural analysis, as well as test strength and permeability coefficient measurements of HSC mixed with PP mic[...]
7
58%
Przegląd Budowlany
PL W pracy wskazano na potrzebę uzupełnienia typowego zakresu badań eksperckich odnoszonych do właściwości stali konstrukcyjnej po pożarze, co najmniej o analizę jej mikrostruktury, a także o testy twardości i udarności. Są one o tyle istotne, że pozwalają ocenić czy na skutek trwałych zmian struktural[...]
EN This article points out the need for the normal range of expert testing regarding the properties of construction steel following a fire to be expanded to include at least analysis of its microstructure, and also tests of hardness and impact resistance. These are important in that they enable assessm[...]
8
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
9
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 78--80
PL W artykule analizowano skutki termicznego ugięcia tafli szkła podczas eksploatacji szyb zespolonych, związanego ze zróżnicowaniem temperatury na powierzchni. Zaproponowano sposób uwzględnienia tego obciążenia przy szacowaniu wypadkowego obciążenia i ugięcia w zestawach szyb ze szczelną komorą wypełn[...]
EN The effects of thermal deflection of glass panes occurring in serviced insulating glass units, connected with the differentiation of surface temperature have been analysed. Means of taking this loading into account in the estimation of the final load and the deflection in glass units with sealed gas[...]
10
58%
Przegląd Budowlany
PL Referat stanowi w głównej mierze przegląd literaturowy, w którym omówiono dotychczasowe zastosowania metody impact-echo w diagnostyce uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w niej teoretyczne podstawy metody oraz dotychczasowe standardowe jej zastosowania. Praca prezentuje również zrealizo[...]
EN The paper is mainly the state-of-the-art which discusses the current use of impact-echo method in the diagnosis of damage to reinforced concrete structures. It also presents the theoretical basis of the method and summarizes its standard applications reported in publications. Additionally, paper pre[...]
11
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 10--12
PL W artykule przedstawiono najważniejsze problemy, które trzeba rozwiązać, jeśli zamierza się wykorzystać dotychczas eksploatowane konstrukcje nośne w obiekcie zmodernizowanym. Omówiono zagrożenia związane z ponownym zastosowaniem stalowych elementów konstrukcyjnych po ich długotrwałej eksploatacji w [...]
EN The article presents the most important issues to be solved, when the old existing supporting structures have to be modernized. The dangers arising from the re-use of the structural elements after their long-term, past performance in the difficult industrial conditions have been discussed. The gener[...]
12
58%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 1 51--56
PL W artykule przedstawiono przypadek nietypowego oddziaływania termicznego w analizie nośności hali grafityzacji, która eksploatowana jest w bardzo trudnym środowisku, ze względu na procesy technologiczne związane z grafityzacją wyrobów zachodzącą w temperaturze około 3000°C. Dodatkowym czynnikiem wpł[...]
EN This article describes a case of atypical thermal action in an analysis of the load capacity of an industrial building used for graphitization, which functions in a very difficult environment in view of the technological processes relating to the graphitization of products, which takes place at a te[...]
13
58%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł przedstawia analizę wpływu temperatury na zmiany resztkowej wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości wyznaczonej na podstawie pomiarów twardości powierzchniowej. Badania prowadzono dla betonu zwykłego (BZ) i wysokowartościowego (BWW).
EN This paper presents the analysis of the effect of temperature on changes in residual compressive strength and the strength determined by measurements of surface hardness. The study was conducted for ordinary and high performance concretes.
14
58%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono metodykę oceny stanu technicznego konstrukcji z betonu poddanej oddziaływaniu temperatur pożarowych obejmującą: określenie charakteru i zakresu uszkodzeń, sposoby identyfikacji właściwości materiałowych betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej po pożarze (badania polowe i laborator[...]
EN The paper presents the methodology of technical state estimation for concrete structures subjected to fire actions that includes the following elements: determination of character and scope of damages, methods of identification of material properties for both structural concrete and reinforcing stee[...]
15
51%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano właściwości próbek z wysokowartościowego betonu bez i z dodatkiem włókien polipropylenowych. Stwierdzono, że to rozproszone zbrojenie zwiększa wytrzymałość próbek po wygrzewaniu w temperaturach 100,120,160,200,400 i 600°C. Natomiast przepuszczalność próbek zawierających dodatek włókien ulega[...]
EN Several properties of the HPC samples without and with polypropylene fibres addition. It was found that the dispersed reinforcement with polypropylene fibres increase the compressive strength after heat treatment of samples at 100°C to 600°C. However, the permeability of samples was significantly in[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 48--50
PL W artykule przedstawiono, jak zmieniają się właściwości, również te związane ze szczelnością betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych po oddziaływaniu wysokiej temperatury: 300, 450 i 600 °C. Dojrzewanie betonu odbywało się w temperaturze 20 °C przez 28 dni w warunkach normow[...]
EN This paper presents how properties of the concrete change, also the one related to high-grade concrete tightness with addition of poly-propylene fibres, after impact of high temperature of 300, 450 and 600 °C. Maturation of concrete was conducted at 20°C for 28 days at standard conditions. Research [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last