Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the experiment presented in this paper is to assess the relationship between the height and diameter increase rate and the thermal conditions and precipitation during its growth. The experiment was carried out in the Agro- and Hydrometeorology Observatory of the Wrocław University of Envi[...]
2
100%
Landform Analysis
2009 Vol. 10 140-146
EN The purpose of the report is to determine trends in thermal conditions in the Polish part of the Tatra Mountains. The study makes use of the data from the weather stations in Zakopane and on Kasprowy Wierch Mt. from the years 1951–2006, and mainly from 1966–2006. Various thermal characteristics were[...]
3
88%
Elektro Info
2011 nr 6 40-43
PL Bardzo ważnym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest zasobnik energii, którym najczęściej jest bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Producenci zalecają dla akumulatorów pracę w zakresie temperatur 15÷25°C. Aby zapewnić takie warunki, konieczne jest klimatyzowane pomieszczenie. Kiedy ze[...]
4
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 75--80
PL W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności po[...]
EN In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantit[...]
5
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 11 459-465
PL Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z [...]
EN In the paper energy characteristics and consumption indicators for usable final and primary energy have been determined. The results were compared with reference values, i.e. base variant WT, the maximum WM and maximum technically possible to implement with mechanical ventilation and heat recovery W[...]
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W ostatnich latach w kopaliach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpiło znaczne pogorszenie cieplnych warunków pracy. W związku z trudnościami zapewnienia poprawnych warunków klimatycznych metodami konwencjonalnymi, tj. sposobami wentylacyjnymi lub odpowiednio dobranymi systemami roz-cinki i eksploat[...]
EN The recent few years have witnessed substantial deterioration of thermal work conditions in all the mines of the Jastrzębska Coal Company. As the conventional methods, including ventilation and properly selected systems of coal seam opening and mining, failed to ensure suitable work conditions, all [...]
7
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono czynniki wpływające na stan komfortu cieplnego. Przedstawiono wskaźniki warunków termicznych oraz aparaturę do badań komfortu cieplnego w sali audytoryjnej.
EN The paper discusses factors that influence thermal comfort. Indexes of thermal conditions are presented as well as equipment for testing thermal comfort in didactic rooms.
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano eksperyment polegający na odcięciu dopływu czynnika grzejnego do grzejników w mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Odcięcie to w niewielkim stopniu pogorszyło warunki cieplne mieszkania.
EN The experimental cutting off of the heating agent, supplying the heaters in a single flat of a multifamily building, has been described. Only a slight deterioration of the thermal conditions in the flat has been observed.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2006 z. 52 1-172
PL Jednym z podstawowych zadań specjalnych przez budynek i instalacje w nim zawarte jest uzyskanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych właściwego stanu środowiska wewnętrznego, z którym związane jest między innymi dobre samopoczucie cieplne nazywane komfortem cieplnym oraz odpowiednia czystość powietrz. [...]
EN Present work contains two sets of issues covering development of a method for complex and simulation determination of optimal parameters referred to thermal protection, installations and heat source for a dwelling house and performing analysis concerning determination of an optimal solution. Determi[...]
10
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 106--111
PL Główny cel to optymalizacja warunków termicznych w ubiorze do nurkowania oraz polepszenie komfortu jego użytkownika. Mokry ubiór do nurkowania składa się z (i) zewnętrznej warstwy neoprenu z pęcherzykami powietrza jako dodatkową izolacją cieplną, (ii) wewnętrznego ubioru włókienniczego do polepszeni[...]
EN The main goal was to optimise the thermal conditions within a diving suit and improve the user’s comfort. The wet diving suit consisted of (i) an external neoprene layer with air bubbles as additional insulation, and (ii) internal textile clothing to improve the insulation effect. Both layers were c[...]
11
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2014 Vol. 43, No. 2 147--153
EN The research was carried out in a mesotrophic and dimictic lake during winters with ice cover. In the last forty years, the development of phytoplankton was analyzed in five extreme winter seasons. The studies of phytoplankton characteristics in the water column took into account values of biomass, [...]
12
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 935-943
PL Kwestia destruktywnych oddziaływań człowieka na ekosystemy wodne jest bardzo złożona i wielopłaszczyznowa. Woda ze względu na ogólną dostępność jest środowiskiem, które odgrywa bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób. Najbardziej podatne na zanieczyszczenia bakteryjne są wody powierzchniow[...]
EN The majority of cases of salmonellosis reported in the journals are related with food. Nevertheless, a number of studies have investigated the incidence and survival of salmonella in rivers, coastal water and lakes. Salmonella is frequently isolated from water sources, which serve as bacterial reser[...]
13
75%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 46 161--165
PL Na terenach miejskich temperatura powierzchni jest wyższa niż w otaczających obszarach pozamiejskich. Zjawisko to określane jest jako miejska wyspa ciepła (m.w.c.). Efekt ten badano porównując średnie temperatury mierzone na dwóch stanowiskach w latach 2010–2013 w terenie miejskim i pozamiejskim. Sy[...]
EN In urban areas surface temperatures are higher than in surrounding rural areas. This phenomenon is called urban heat Island (UHI). This phenomenon was investigated by the comparison of the mean temperatures from two measurement points in urban and suburban areas from 2010 to 2013. The observed syste[...]
14
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoring[...]
EN The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on[...]
15
75%
Landform Analysis
2007 Vol. 5 151--152
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 246--250
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
17
63%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 51-54
PL Warunki termiczne panujące w reaktorze, szczególnie w otoczeniu strumienia plazmy, mają istotny wpływ na przebieg pirolizy plazmowej, w tym na syntezę związków wtórnych. Pomiar rozkładu temperatury w reaktorze będzie pomocny w przeprowadzaniu eksperymentu pirolizy plazmowej polimerów, a także posłuż[...]
EN Thermal conditions existing in the reactor, especially around the plasma jet, greatly influence on the course of the plasma pyrolysis including synthesis of derivative compounds. Measurements of the temperature distribution in the reactor will be helpful in carrying out the experiment of the plasma [...]
18
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W referacie omawiane są niektóre zagadnienia związane z cieplnymi warunkami pracy w wyrobiskach kopalń głębokich. Mikroklimat tych wyrobisk kształtują procesy wymiany ciepła i masy (wilgotności) na drodze przepływu powietrza od wlotu do kopalni do miejsc pracy. Głównymi źródłami ciepła są pracujące[...]
EN Some problems connected with the thermal conditions of the work in deep mine workings are discuss I in this paper. The processes of the warmth and mass (moisture) exchange on the way of the air flow, from mine inlet to the places of the work, are forming the microclimate of these workings. Workin[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2007 z. 57 3-156
PL W monografii przedstawiono badania dotyczące prognozowania przepływów powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową. Charakterystyczną cechą takich przepływów, zgodnie z modelem wentylacji wyporowej "filling box with a plume", jest tworzenie się w obrębie pomieszczenia dwóch charakterystycznych st[...]
EN The monograph presents the research on prediction of air flows in a room with displacement ventilation. What is characteristic according to the 'filling box with a plume' displacement ventilation model, is the forming of two specific zones inside the room: a lower one where the supply air flows into[...]
20
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wyniki badań urządzenia do ogrzewania prosiąt zbudowanego na bazie elektrotermicznych folii budowlanych. Urządzenie to pozwala utrzymać warunki termiczne wymagane dla prosiąt przy znacznie niższym zużyciu energii niż urządzenia stosowane dotychczas. Opracowano metodykę określania energ[...]
EN Paper presented the investigation results of a device for heating piglets, built on the basis of elektrothermal building foils. Designed device enables to maintain the thermal conditions required for piglets at much lower energy consumption in comparison to similar devices being in the use until now[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last