Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 8 331--336
PL W artykule zaprezentowano kompleksowe, „od podstaw”, wyprowadzenia matematyczne wzorów opisujących charakterystyki cieplne grzejników instalacji grzewczych. Podstawą analizy jest obszerne omówienie zjawisk i procesów mających wpływ na końcowe zależności obliczeniowe. Podano również przykłady oblicze[...]
EN The article presents a comprehensive, "from basics", analysis of mathematical models that describe the characteristics of thermal heating radiators. The analysis is widely assisted with description of phenomenon and processes that effect the final figures of equations. Also are used computational ex[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 241--245
PL W artykule zaprezentowano kompleksowe, „od podstaw”, wyprowadzenia matematyczne wzorów opisujących charakterystyki cieplne grzejników instalacji grzewczych. Analizę podbudowano szerokim omówieniem zjawisk i procesów mających wpływ na postacie końcowych zależności obliczeniowych. Posłużono się równie[...]
EN The article presents a comprehensive, "from basics", analysis of mathematical models that describe the characteristics of thermal heating radiators. The analysis is widely assisted with description of phenomenon and processes that effect the final figures of equations. Also are used computational ex[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 7 282--287
PL W artykule zaprezentowano kompleksowe, „od podstaw”, wyprowadzenia matematyczne wzorów opisujących charakterystyki cieplne grzejników instalacji grzewczych. Podstawą analizy jest szerokie omówienie zjawisk i procesów mających wpływ na końcowe zależności obliczeniowe. Posłużono się również przykładam[...]
EN The article presents a comprehensive, "from basics", analysis of mathematical models that describe the characteristics of thermal heating radiators. The analysis is widely assisted with description of phenomenon and processes that effect the final figures of equations. Also are used computational ex[...]
4
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Do konsolidacji górotworu w wyrobiskach górniczych coraz częściej stosowane są dwukomponentowe kleje poliuretanowe. W czasie wtłaczania kleju, w wyniku reakcji polimeryzacji, powstaje produkt utwardzony zwiększający spójność skał wokół miejsca zastosowania. Reakcji tej towarzyszy wydzielanie ciepła [...]
EN The two-component polyurethane adhesives are used more and more frequently for rock-mass consolidation in the mine workings. During forcing of an adhesive into rock-mass, due to reaction of polymerisation, a hardened product is created which increases in a coherence of rocks around a place of applic[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The technique and results of theoretical and experimental investigation of thermal parameters of substratum of biogas installation are resulted.
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy zaprezentowano wpływ zmiany warunków chłodzenia na wielkość ziarna, odległość odgałęzień dendrytów drugiego rzędu oraz własności mechaniczne odlewniczego stopu AC AlSi7Cu4. Proces krystalizacji analizowano w oparciu o krzywe chłodzenia i krzywe krystalizacji próbek chłodzonych w zakresie od [...]
EN In this work effect of cooling rate on the size of the grains, SDAS, size of the [betha] precipitation and thermal characteristic results of AC AlSi7Cu4 cast alloy have been described. The solidification process was studied using the cooling curve and crystallization curve at solidification rate ran[...]
7
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In this work the effect of cooling rate on the size of the grains, SDAS, size of the β precipitation and thermal characteristic results of AC AlSi9Cu cast alloy have been described. The solidification process was studied using the cooling curve and crystallization curve at solidification ra[...]
8
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 2 11--16
PL Pomiary izolacyjności cieplnej przegród budowlanych in-situ są istotne dla prawidłowej oceny jakości energetycznej budynków istniejących. W poniższym artykule przedstawiono problemy pojawiające się przy pomiarach in-situ współczynnika przewodzenia ciepła X oraz charakterystyk izolacyjności cieplnej [...]
EN In-situ measurements of thermal quality of building partitions are necessary for correct energy performance evaluation of existing buildings. Article describes problems which can occur during in-situ measurements of thermal conductivity (X) and thermal characteristics like thermal resistance (R) and[...]
9
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 5-11
PL Podjęto badania o charakterze eksperymentalnym dotyczące budowy i funkcjonowania kompozytowych zasobników ciepła, składających się z materiału budowlanego domieszkowanego materiałem PCM. Wykonano dwie płyty testowe: gipsową oraz kompozytową (gips z materiałem PCM). Przeprowadzono pomiary przebiegów [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Referat dotyczy analizy wyników badań cieplnych parametrów wybranych materiałów budowlanych przeprowadzonych techniką niestacjonarną. Badania zrealizowano na próbkach w dwóch stanach: suchym i nasyconym. W pomiarach wykorzystano aparat ISOMET2104 z sondą przylgową. Oceniano wpływ zawilgocenia próbek[...]
EN The paper concerns analysis of research results of thermal parameters of chosen building materials carried out with non-stationary technique. Research was performed on samples in two conditions: dry and saturated. The ISOMET2104 apparatus with surface probe was used in measurements. The influence of[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 42--44
PL Obecnie w Wielkiej Brytanii elementy z betonu komórkowego spełniają minimalne wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie, czyli 2,9 N/mm2 oraz minimalnej gęstości 400 kg/m3 określonej zgodnie z EN 772-1. Nowo wprowadzone standardy europejskie pozwalają jednak na niższą wytrzymałość na ściskanie,[...]
EN Currently in the UK, aircrete, also known as Autoclaved Aerated Concrete, masonry units are usually produced with a minimum declared compressive strength of 2,9 N/mm2 (measured to EN 772-1) and a minimum density of 400 kg/m3 . However, newly introduced European Standards allow the use of lower stren[...]
12
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this work was to investigate variations of temperature in acrylic bone cement SmartSet HV during its polymerization as the function of mixing technique (hand mixing and vacuum mixing) and sample thickness. The temperature of 25-mm diameter samples differing in their thickness was monitore[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 81-88
PL W artykule opisano rezultaty badań termograwimetrycznych oraz tribologicznych kompozytu EPAN I utwardzonego w warunkach otoczenia. Analiza termiczna umożliwiła ocenę długotrwałej pracy kompozytu w danej temperaturze, natomiast testy tribologiczne wykonane przy różnych wartościach nacisku jednostkowe[...]
EN The authors of his paper prezent results of thermogravimetric research and tribotests of the EPAN I metal - resinous composite cred In room conditions. The thermogravimetric tests have enabled to predict the composite life. The tribotests carried out at different values of load and sliding speed hav[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 49 [255] 109-118
PL Artykuł zawiera skrócony opis stworzonego przez autorów programu "Akumulator", służącego do obliczania rozkładu temperatur w betonowych, cienkowarstwowych akumulatorach ciepła, bazującego na metodzie różnic skończonych.
EN The paper contains a short description of the program "Accumulator" which is authors own creation. It can be used to determine one dimensional temperature field in objects such as thin, concrete accumulators of low temperature energy. Calculation modules of the program used to solve Fourier's heat c[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 5 248--250
PL Przeanalizowano zbiór danych dotyczących dynamicznych charakterystyk cieplnych ścian zewnętrznych o różnie dobranej pod względem materiałowym warstwie konstrukcyjnej. Porównano dynamiczne parametry cieplne, takie jak współczynnik tłumienia, wewnętrzna powierzchniowa pojemność cieplna oraz wielkości [...]
EN In this paper we have analysed thermal dynamic characteristics of exterior walls with variant material solutions for the used load-bearing layer. The main aim of this study was to compare dynamic thermal properties of the amplitudes of wave fluctuations of internal temperature depending on the used [...]
16
63%
Informacja Instal
1999 Nr 10 (188) 42-44, 48
PL W artykule poddano analizie wpływ odchyłek oporów hydraulicznych przepływu czynników wymieniających ciepło w przepływowych wymiennikach ciepła na rzeczywiste charakterystyki cieplne. Analizę wykonano dla dwóch wymienników o zbliżonych własnościach cieplnych lecz odmiennych konstrukcyjnie - a mianowi[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 58--59
18
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 207-214
PL W celu opisania zjawisk termicznych układu twardniejący beton-osłona termoizolacyjna-środowisko zewnętrzne w niskich temperaturach otoczenia przedstawiono wybrane charakterystyki termiczne dojrzewającego betonu oraz zaproponowano sposób wyznaczania rozkładów pól temperatur w betonie.
EN The main subject of the paper is description of heat-processes, taking place between hardening concret and external environment with low temperatures, through a thermal insulation. To do this, thermal characteristics of hardening are presented together with fields of temperatures distribution in co[...]
19
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2014 Nr 3 107--113
PL Cel: Określenie charakterystyki zdolności do zabezpieczenia przed ogniem powłoki ogniochronnej „Amotherm Steel Wb” z wykorzystaniem obliczeniowo-eksperymentalnej metody rozwiązania odwrotnych zadań przewodzenia ciepła na podstawie danych testów ogniowych. Metody: W celu określenia stopnia odporności[...]
EN Purpose: To examine the fireproof capability of a fire-retardant coating (“Amotherm Steel Wb”), using an experiment-calculation approach to address inverse heat conduction problems during fire tests. Methods: Application of experimental research methods to samples, in accordance with the requirement[...]
RU Цель: Определение характеристики огнезащитной способности огнезащитного покрытия „Amotherm Steel Wb” расчетно- экспериментальным методом решением обратных задач теплопроводности на основе данных огневых испытаний. Методы: Для определения предела огнестойкости металлических пластин с огнезащитным пок[...]
20
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 2 91--96
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu wybranych rozwiązań architektoniczno-budowlano-instalacyjnych na efektywność energetyczną budynku jednorodzinnego. Rozpatrywano następujące parametry: kształt przekrycia dachowego, kształt rzutu budynku, wysokość kondygnacji budynku, konstrukcja przegrody z[...]
EN The article attempts to determine the impact of the architectural, constructional and installation solutions of energy efficiency of single-family building. The following parameters were considered: the shape of the roof, height of storey, external partition construction, coefficient of heat transfe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last