Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 194-198
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji właściwości cieplnych jako dowolnych funkcji temperatury opracowaną na podstawie rozwiązania zagadnienia odwrotnego oraz wykorzystania algorytmu ewolucyjnego. W zaproponowanej metodzie zarówno współczynnik przewodzenia ciepła jak i ciepło właściwe są wy[...]
EN The paper presents a method for identifying thermal characteristics as arbitrary functions of temperature. The method has been developed on the basis of inverse problem solution and the use of an evolutionary algorithm. In the proposed method both the thermal conductivity and specific heat are deter[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN Heat transfer [dq różne od 0] between gas flowing in a diathermic channel and external heat sources influences fundamentally the changes of the gas parameters and the flow functions along the way of the gas flow. A general classification of the possible flow cases has been elaborated in the first pa[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem artykułu jest określenie dopuszczalnego czasu przerw w ogrzewaniu pomieszczeń w budynku podczas zimy. W artykule przeprowadzono analizę obniżania się temperatury wewnętrznej okresowo ogrzewanego budynku o masywnej konstrukcji podczas jego ostygania.
EN The aim of this paper is to define the allowed period of time of breaks in heating a building. This paper conducts an analysis of self cooling in a periodically heated building.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 247-252
EN In the paper the inverse problem consisting in estimation of cast iron substitute thermal capacity is presented. In order to solve the inverse problem formulated it is assumed that the cooling curves at selected set of points from the casting domain are given. The algorithm bases on the gradient met[...]
5
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2012 nr 1-4 41-44
PL Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wy[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 185--192
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu pojemności cieplnej Cm budynku mieszkalnego na współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła w trybie ogrzewania ηH,gn, a w konsekwencji na zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji QH.nd. Podstawą analizy były wyniki wartości oblicz[...]
EN The paper presents analysis of the influence of thermal capacity Cm of apartment building on the coefficient of heat gain use efficiency during heating mode ηH,gn , and as a consequence on heat demand for heating and ventilation QH.nd. The results of calculation values of energy demand for 7 accepte[...]
7
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 12 630--638
PL W artykule przedstawiono równania kryterialne umożliwiające określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki powietrza TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do ich utworzenia wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzymanych z numerycznych rozwiąz[...]
EN The article presents the criteria equation allowing determining the thermal capacity of the evaporator of TS-300B air cooler, cooperating with CWW-420 evaporating water cooler. The statistical methods were used of linear and nonlinear estimation of the data obtained from numerical solutions of equat[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 67-70
EN In the paper the parametric inverse problem concerning the identification of substitute thermal capacity is considered. This parameter (controlling the solidification process) appears in the energy equation if the one domain approach is taken into account. The identification of thermal capacity is p[...]
9
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 4 23--28
PL Na podstawie analizy przeprowadzonych badań zaproponowano rozwiązanie polegające na jednoczesnym zastosowaniu dwóch różnych materiałów fazowo zmiennych w jednej przegrodzie oraz wyznaczono warunki konieczne do efektywnego wykorzystania materiałów zawierających PCM użytych w połączeniu z matami. Wyni[...]
EN The article presents the results of experimental studies of partitions containing phase change materials. The main objective of the measurements was to determine the actual effectiveness of the used materials and their impact on energy storage capabilities through building partitions. The light part[...]
10
75%
Materiały Ceramiczne
PL Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa ci[...]
EN Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3-Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical compo[...]
11
75%
Meteorites
EN Bulk density, porosity and thermophysical properties of the Sołtmany meteorite have been determined. The mean bulk density of the meteorite is 3.475‧103kg/m3, mean bulk density of the crust is 4.3‧103 kg/m3, grain density 3.71‧103 kg/m3
12
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zastosowanie metody identyfikacji parametrycznej do analizy dynamiki wymiany ciepła ujawniło występowanie oscylacji w przebiegach charakterystyk skokowych, wyznaczanych dla różnych elementów modelowanego wymiennika. Metodą zastępczej sieci cieplnej, opartą na analogii termoelektrycznej, opracowano o[...]
EN The elements modelling heat transfer in the he at exchanger were investiqeted. The method of parametric identification revealed the oscillalions in the STEP responses of these eiements. The four-terminal network diagram corresponding to the modelling exchanger was prepared using a method of the eq[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 11 419--425
PL W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS[...]
EN The article discusses a model, adopted assumptions and simulation of the annual heat consumption, including heating costs of the building that has been operated periodically. The building model that has been assumed for the analysis is Environmental Engineering Department of Warsaw University of Tec[...]
15
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2013 nr 1-4 22--25
PL W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m[sześcienny]. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejes[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na podstawie komputerowych symulacji budynku określono wpływ pojemności cieplnej przegród budynku na efektywność pozyskiwania energii słonecznej. Wysoka sprawność wykorzystania promieniowania słonecznego i dostępnych zysków bytowych pozwala w znaczący sposób ograniczyć zapotrzebowanie na energię kon[...]
EN Relations between building thermal capacity and efficient solar energy use have been investigated by means of computer simulations. High efficiency of the solar energy use and internal heat gains allows to reduce significantly heating energy demand, even in Polish climate conditions. Sufficient stor[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 7 271--278
PL Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego i obciążenia chłodniczego. Należy rozdzielić przekazywanie ciepła na drodze promieniowania od wymiany ciepła przez konwe[...]
EN Heating and cooling systems for energy-efficient buildings are in many cases oversized, and it is necessary to revise the calculation method of design heating load and cooling load. It is necessary to separate heat transfer by radiation from heat transfer by convection. In the methodology of calcula[...]
18
63%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 47--51
PL W publikacji zaprezentowano zbiór autorskich propozycji rozwiązania konstrukcji ścian zewnętrznych budynków w aspekcie zmian prawnych dotyczących ochrony cieplnej budynków. Dla trzynastu modeli obudowy budynku w kontekście zewnętrznej ściany – o zbliżonej wartości współczynnika przenikania ciepła – [...]
EN The publication presents a set of original suggestions for solutions regarding construction of external walls of buildings in the aspect of legal changes regarding thermal protection of buildings. For thirteen models of building enclosures in the context of the external wall – with similar heat tran[...]
19
63%
Energetyka
2016 nr 1 27--30
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące obciążalności termicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. Omówiono zagadnienie dopuszczalnej obciążalności prądowej, zwracając szczególną uwagę na obciążalność statyczną i dynamiczną. Przeanalizowano różnorodne aspekty dotyczące mo[...]
EN Presented are selected aspects concerning thermal capacity of 400, 220 and 110 kV overhead power lines. Discussed is the problem of permissible current-carrying capacity with special attention paid to static and dynamic capacities. Analysed are various aspects concerning 400, 220 and 110 kV overhead[...]
20
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 4 1193--1201
EN Reported measurements were intended as a preliminary check of a free run of a sports hall passive building in summer conditions. Indoor microclimate measurements lasted for three hot summer days and were carried out at the time when there was no building occupancy. In adverse conditions of high ambi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last