Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 181
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents main causes of threats posed on articulated vehicles traffic safety and the methods for their prevention. Based on the motoric properties evaluation method, the capabilities of military articulated vehicles as of 2010 were examined in that respect. Articulated vehicles, which incl[...]
2
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 10 22-26
PL Testowe uruchomienie z początkiem maja 2008 roku wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania na obszarze Polski ASG-EUPOS dało możliwość wykorzystania go do kontroli współrzędnych punktów zasobu geodezyjno-kartograficznego (osnowy szczegółowej, pomiarowej i punktów granicznych). Serwis syst[...]
EN The ASG-EUPOS system started in testing from on the begining of the May 2008. The system gives the possibility of control the coordinates of the points located in geodetic and cartographic resources. The geodetic and cartographic resources include the coordinates of the geodetic networks and boundar[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 13-18
PL Publikacja ma na celu omówienie systemu, jaki został stworzony z myślą o testowaniu platform telekomunikacyjnych czasu rzeczywistego. System został zrealizowany jako na narzędzie, które jest w stanie w pełni automatycz-nie wykonywać testy oraz analizować ich wyniki, bez konieczności nadzorowania pro[...]
EN The aim of this paper is to present a test system, which has been created for testing real-time telecommunication platforms. The system has been created as an automate test tool, that can execute and analyze tests without the supervision of the test personnel. This paper describes the design of the [...]
4
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Space coordinates - measurement technique was used for evaluation of tribological wear of components in main automotive transmission, during service test of gear lubricant. It was estimated that obtained 3D image of gear teeth gives possibility for qualitative evaluation and general estimation of oi[...]
5
100%
Drogownictwo
2005 nr 11 342-342
PL Polskim słowem "badanie" opisuje się często wiele działań, które dotyczą badań naukowych, poszukiwań, pomiarów, oznaczeń, sprawdzeń, czy kontroli. Przez to nastąpiła dewaluacja słowa, które zdaniem autora, powinno być rezerwowane dla badań naukowych a badania kontrolne powinny być nazywane kontrolą [...]
EN Polish word "badania" (examinations) describes many activities, which relate to research, investigation, measurements, test, checking or control. In this way the word has been devaluated and according to author's opinion it should be reserved for research works and control tests should be called tes[...]
6
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Celem publikacji było zaprezentowanie wybranych zagadnień wykonywania pomiarów wirujących elementów w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, a w szczególności przy wysokich temperaturach. Zaproponowano badania z zastosowaniem mikrofalowego detektora ruchu, współpracującego z systemami: detekcji h[...]
EN The paper has been intended to present some selected issues of taking measurements of rotating components under extreme operating conditions, in particular at high temperature. Tests have been suggested with microwave detector of motion applied, one that cooperates with systems using both 1 the homo[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 446--450
EN Nanostructured cermet coating was sprayed from agglomerated nanostructured WC12Co powder feedstock by means of hypersonic spray process (HVOF). Grains of tungsten carbide nanopowder were analyzed by scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM). Investigations reveale[...]
8
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono szczegółowo podział i przebieg badań eksperymentalnych lotniczego silnika turbinowego. Opisano typy, grupy, rodzaje i poszczególne odmiany prób w oparciu o przegląd literatury i doświadczenie dwóch ośrodków: Instytutu Lotnictwa w Warszawie oraz Zakładu Badawczo-Rozwojowego W[...]
EN Detailed course and systematization of an aircraft turbine engine test program are presented. Types, groups, sorts and particular variations of tests are described on the basis of a literature review and the experience of two research centers: Institute of Aviation, Warsaw and Research & Development[...]
9
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem pracy była budowa stanowiska do badania amortyzatorów wymontowanych z pojazdu, na którym można badać zmiany charakterystyk sił sprężająco-rozprężających w zależności od stopnia zużycia badanego amortyzatora. Następnie na stanowisku tym wykonano próby badawcze amortyzatora w celu sporządzenia w[...]
EN The purpose of the work was building of station for testing car shock absorbers taken out from vehicle, on which it's possible to examine changes in the characteristics of compression and stretch forces depending on the degree of the wear and tear of the test shock. Next on this station carried out [...]
10
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Prezentowane stanowisko umożliwia prowadzenie badań eksploatacyjnych w warunkach laboratoryjnych wszelkich przekładni cięgnowych. Stanowisko może być wykorzystane w dydaktyce umożliwiając zapoznanie studentów z kinematyką przekładni pasowych i łańcuchowych. W przekładniach pasowych pozwala na wyznac[...]
EN The present paper deals with a design of a universal tester of chain and belt transmissions. It can be useful to extend students' knowledge about the kinematics of this type of transmission systems. By applying a simple change of tester instrumentation, the device can be used for two different purpo[...]
11
100%
Polish Maritime Research
2005 nr 2 29-32
EN The paper presents results of experimental tests being continuation of the research project described in the preliminary report [4]. The tests were carried out on a ship diesel engine supplied with marine diesel oil, and the oil and rape oil methyl esters mixed in different proportions. In the tests[...]
12
100%
Szkło i Ceramika
EN In the article, the fundamental and applied research in the Institute of Glass and Ceramics in Warsaw in the years 1952-1982, from the field of glass were described.
13
100%
Polish Maritime Research
2009 S 1 52-57
EN This paper presents a method in which typical tests of centrifugal pump are used to obtain information on real value of discharge angle of flow leaving the rotor. The method can be applied to properly choose inlet angle to blade palisade of centrifugal guide vanes in the case when to perform measure[...]
14
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 20-23
PL W artykule przedstawiono podstawowe metody ilościowe i jakościowe wyznaczania wskaźników ochrony dla sprzętu ochrony układu oddechowego. Wskazano zalety i wady obu typów metod oraz przedstawiono różnice pomiędzy wyznaczonymi wskaźnikami ochrony stosowanymi przy doborze sprzętu ochrony układu oddecho[...]
EN This article presents basic methods of determining quantitative and qualitative fit factors for respiratory protective devices (RPD). Both types of methods have their advantages and disadvantages. The assigned protection factors used in selecting RPDs vary among countries. This article also discusse[...]
15
100%
Engineering of Biomaterials
16
100%
Engineering of Biomaterials
17
100%
Engineering of Biomaterials
18
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN The second part of the paper devoted to optimization of distributed databases. This part presents tests which confirm the efficiency of database tuning methods, described in part one. Analysis of tests results based on the developed database is presented.
19
100%
Engineering of Biomaterials
20
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 8 11-15
PL Cechy charakterystyczne zawodu ratownika medycznego to między innymi ciągły kontakt z różnymi rodzajami chorób i urazów, ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz działanie w sytuacjach silnego stresu. Aby poradzić sobie z chronicznym napięciem psychicznym oraz zregenerować siły czł[...]
EN Being a paramedic involves constant contact with different types of diseases and injuries, a huge responsibility for patients' health and life and work under high stress. To cope with chronic stress and to recuperate, one can use healthy or harmful strategies. This article aims to measure and descri[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last