Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test bench
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 221-224
PL Współczesne silnikowe stanowiska hamownicze stwarzają szerokie możliwości w symulowaniu rzeczywistych warunków pracy badanych silników oraz zapewniają szerokie możliwości pomiarowe z wykorzystaniem bardzo specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Dokładność utrzymywania przez hamulec zadanych nastaw re[...]
EN Strict requirements of the exhaust emission standards as well as the ongoing drive towards fuel consumption reduction, while improving performance, are the main modern development goals placed on internal combustion engines manufacturers. Addressing this task requires the use of sophisticated resear[...]
2
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 419--426
EN The methodology of measuring the vibration signal recorded on the casing of wheeled armoured vehicle ROSOMAK driving axis is presented. The study was performed on a test bench for different transmission conditions. A preliminary analysis of the frequency spectra vibration signals recorded. The tes[...]
3
100%
Journal of Polish CIMAC
EN A portable engine test bench makes it possible to measure power and torque, acceleration of given speed, breaking distance, and distortions of the speedometer reading. The operation principle of a portable test bench is similar to that of a stationary load test bench with the only difference that th[...]
4
100%
Journal of KONES
EN Piston displacement pumps use in common rail fuel injection systems generates very high pressure, reaching even 300 MPa. Maintaining such a high pressure is possible thanks to very precise machining resulting in as little clearance between the piston-cylinder assemblies. Due to very high forces oper[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Within the framework of a project between the University of Magdeburg and the Electrotechnical Institute of Wroclaw, material compositions for electrodes and electrolytes which make possible fuel cell operation at a temperature of approxomately 600°C and, moreover, have low production costs will be [...]
6
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 105--112
EN In the paper, the concept of a model bench for accelerated ageing of bio-components and biofuels was presented. It is used to simulate the ageing process of biofuels and components of vegetable or animal origin, taking place during storage in the storage tanks. The construction of the bench’s essent[...]
7
75%
Journal of KONES
EN The description of the scheme and design of the test bench for testing vibration isolators intended for use in the vehicle's cabin suspension. Test bench construction allows to implement a wide range of loadings on vibration isolator of the vehicle cabin, to investigate the impact of the loading's a[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 203--214
PL Celem artykułu jest przedstawienie wybranych możliwości badania turbosprężarek układu doładowania samochodowego silnika spalinowego w oparciu z wykorzystaniem wybranych testów i pomiarów. W drugiej części zaprezentowano stanowisko badawcze wykorzystujące silnik tłokowy jako wytwornicę spalin oraz pr[...]
EN The purpose of this article is to present selected research opportunities as a key element of turbochargers boost the combustion engine based on specific descriptions of the performed tests and measurements. The second part presents the test stand using a piston engine as a gas generator and present[...]
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 7 261--262, 264
PL Opisano stanowisko badawcze zlokalizowane w warunkach naturalnych (polowych), umożliwiające porównywanie uzysków ciepła i sprawności dwóch odmiennych kolektorów w identycznych, realnych warunkach eksploatacyjnych (tzn. przy różnych wartościach temperatury powietrza, zmiennych natężeniach promieniowa[...]
EN The paper presents a test bench located in natural (field) conditions allowing for comparison of heat gains and efficiency of two different collectors in identical, real exploitation conditions (in terms of solar irradiance, ambient temperature and various levels of the produced energy consumption).[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 434--439
PL W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierującego otrzymane na stanowisku badawczym opracowanym i wykonanym w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Cechą charakterystyczną stanowiska jest to, że pozwala ono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu p[...]
EN The research results of the driver's reaction time are discussed in the article. All of them have been received on the test stand worked out and made in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of Technical University of Lodz. The characteristic feature of this stand is that it allo[...]
11
75%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 5 178--180
EN This paper presents a test bench created during development of an IMU-based dataglove. The system allows gathering synchronised hand phantom posture and trajectory, together with inertial sensor data for evaluation of posture recognition algorithms. The setup includes an inertial measurement system,[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 5--12
PL W pierwszej części pracy przedstawiono i sklasyfikowano urządzenia termoakustyczne. Podzielono je na urządzenia działające o falę biegnącą oraz te, które działają w oparciu o pobudzenie fali stojącej. Podzielono także urządzenia termoakustyczne na maszyny, które działają dzięki wytworzonemu gradient[...]
EN The first part of this article presents classification of thermoacoustic devices. These devices were divided on machines which running on the wave running and also machines based on the standing wave excitation. Moreover in the article divided thermoacoustic devices on machines which work has been m[...]
13
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In recent decades, the technological progress has contributed to the development of appliances that significantly improve human life. The biomedical field has benefited more than others from this innovation process. In particular, robotics advances have led to the development of prostheses that allo[...]
14
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 211--216
PL Silniki indukcyjne o dwóch stopniach swobody są napędami niekonwencjonalnymi, które charakteryzują się szerszymi możliwościami ruchu, niż tradycyjne napędy realizujące wyłącznie ruch liniowy lub ruch obrotowy. Silniki te, umożliwiające realizację ruchu złożonego wymagają specjalnych stanowisk badawc[...]
EN Induction motors with two degrees of freedom are unconventional drives offering broader possibilities of different movements than traditional drives (which perform only rotary or linear motion). Such motors require special research stand allowing to study complex trajectories. One of the most essent[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN The centrifugal pumps, used for the intra-trade oil transportation are works on the gas saturated oil-water emulsions. The construction of pumps influences physical-chemistry and rheological properties of the transported emulsion, in flow area structural changes occur, dispersiveness and viscosity r[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaprezentowano informacje dotyczące Całkowitej Efektywności Urządzenia ‒ kluczowego miernika stosowanego w Kompleksowym Utrzymaniu Maszyn TPM. Scharakteryzowano obiekt badawczy – stację wzorcowniczą, która umożliwia jednoczesną, wielostanowiskową kalibrację, adiustację i legalizację jedno[...]
EN This article presents information about the Overall Equipment Effectiveness indicator ‒ a key measure used in the Total Productive Maintenance. The research object has been characterized ‒ test bench, which enables a simultaneous, multiposition calibration, adjustment and verification of single- pha[...]
17
63%
Maszyny Górnicze
2017 R. 35, nr 1 12--20
PL Przedstawiono budowę stanowiska badawczego oraz metodykę z procedurą obliczeniową do wyznaczania współczynników wnikania, przewodzenia i przenikania ciepła przez lutnie elastyczne. Omówiono charakterystykę procesu wymiany ciepła przez przenikanie od czynnika grzewczego płynącego w cylindrycznym prze[...]
EN Design of test bench as well as methodology with calculation procedure for determination of convection and overall heat transfer coefficient as well as thermal conductivity for flexible ventubes is presented. Heat transfer process by convection from heating medium in a cylindrical duct to the surrou[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 1 32--35
PL W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej opracowana została koncepcja prostego stabilizatora o płynnie zmienianej sztywności skrętnej. Urządzenie odpowiedzialne za tę zmianę umieszczone zostało na środkowej części drążka, która składa się z pakietu profili o przekroju poprze[...]
EN At the Department of Vehicles and Fundamentals of Mechanical Engineering at the Technical University of Lodz it has been designed a concept of simple active stabilizer. A device responsible for the changing stiffness is placed in central portion of the rod which consists of the profiles with rectang[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 2/116 63--69
PL W artykule zaprezentowano wstępne badania akumulatora niklowo-wodorkowego w statycznym cyklu obciążeniowym. Przedstawiony został wpływ zmiany wartości prądu obciążeniowego na wartość napięcia na zaciskach akumulatora, temperatury na zaciskach oraz temperatury na obudowie akumulatora. Na podstawie pr[...]
EN The paper presents preliminary tests of a nickel-metal hydride (NiMH) battery in a static load cycle. In herein work the influence of the change of the load current value to the voltage at the battery terminals, the temperature value at the terminals and the body temperature of the battery is presen[...]
20
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 46-52
PL Celem artykułu było opisanie stanowiskowego badania trwałości wielostopniowej przekładni zębatej. W opracowaniu przedstawiono budowę wraz z opisem tego rodzaju stanowiska, omówiono program badania w oparciu o który przeprowadzany był test. Głównymi parametrami programu były prędkość obrotowa na posz[...]
EN The aim of the paper was to describe the durability of multi-gear transmission. The paper presents the construction of the test bench, description of the test program, and it's main parameters. Article presents method and the result of a transmission test. The test was conducted in automotive indust[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last