Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrorist attack
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 3(56) 97-106
EN The increasing number of suicide terrorist attacks has led to perceive them as a serious and unpredictable threat for people's existence. The phenomenon had not been fully appreciated in analyses until the September 11 suicide operation in the USA showed that a few people, ready to sacrifice their l[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
3
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 2 74--82
EN The aim of the publication is diagnosing the nature and multidimensional character of the goals of terrorist attacks from the perspective of the indirect strategy of terrorism. The structure of this article is based on the identification of the essence of a terrorist attack and the analysis of the n[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe AON
5
75%
Chemik
PL W artykule przedstawiono zagrożenia związane z możliwością przypadkowego wybuchu saletry amonowej oraz wykorzystania opartych na saletrze amonowej materiałów wybuchowych do przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Zaprezentowano rezultaty badań zachowania się mieszanin saletry amonowej z materiała[...]
EN This paper presents threats related to possible accidental explosions of ammonium nitrate and the application of ammonium nitrate- based explosives to launch terrorist attacks. The results of tests on the behaviour of mixtures of ammonium nitrate and flammable materials during heating and their deto[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe AON
2005 nr 1(58) 7-20
EN On March 11, 2004, the news of another terrorist attack struck the world. This time the place of the attack was Spain, a European country and a USA ally in war on terror. Both on September 11 in the United States and in Madrid, the terrorists used the most common things that millions of people in th[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 346--351
PL W artykule omówiony został problem dotyczący oceny zamachów terrorystycznych, atakowanych celów i obiektów z uwzględnieniem systemów transportowych.
EN Paper discussed the problem of statistic terrorist attacks, attacked targets and objects, including transport systems.
8
75%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 2(39) 188-198
EN In the introduction of the article the author presents definitions of terrorism. He quotes views on differences that appear in such notions as terrorist activity, partisan (guerillas’) activity or sabotage. In the further part of the article he discusses four groups subject to terrorist attacks, mil[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe AON
10
75%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 4 26--32
PL Autorka w opracowaniu podjęła tematykę terroryzmu lotniczego i mechanizmów jego zwalczania. Przedmiotem rozważań jest pojęcie terroryzmu lotniczego oraz jego granic. Następnie, wyodrębnione zostaną międzynarodowe konwencje, które regulują niniejsze zagadnienie np. Konwencja o przestępstwach i niektó[...]
EN The author dealt with the subject of aviation terrorism and mechanisms aimed at combating it. The subject of discussion is the concept of aviation terrorism and its range. Then the author will discuss the international conventions that govern this issue, e.g. the Convention on Offences and Certain O[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 76-96
PL Referat dotyczy zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia zamachu terrorystycznego. Przywołano w nim ustawę o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku i zawarte w niej elementy dotyczące zagrożeń terrorystycznych. Ujęto poziomy, jakie występują w Polsce w systemie przeciwdziałania i zwalc[...]
EN The following paper focuses on crisis management in the event of a terrorist attack. It cites the Law on Crisis Management of 26 April 2007 and it contains elements relating to terrorist threats. The author presents the levels which occur in Poland in the system of preventing and combating terrorist[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 4(77) 303-315
EN Contemporary terrorism is all the time looking for new assets to carry out a spectacular attack. Terrorists’ aim is to shock everyone in the world. One of the “ways” of searching for new methods to conduct attacks by terrorists is turning to weapons of mass destruction. The article refers to factors[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe AON
EN In the article, the author discusses the problem of using special forces in antiterrorist operation in Afghanistan (2001-2002). The analyses the course of antiterrorist operation in this area, shows the mentality of the inhabitants and also traditions of conducting military actions there. The autho[...]
14
63%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Budowa terminala LNG w Świnoujściu wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka eksploatacyjnego tego obiektu w aspekcie bezpieczeństwa samego terminalu, jak również manewrujących gazowców LNG. Jednym z elementów analizy jest oszacowanie zagrożeń wynikających z umyślnych działań, w szczególności o charakte[...]
EN The construction of LNG terminal in Świnoujście requires conducting a risk analysis of exploitation in aspect of terminal itself and also maneuvering, within its borders LNG tankers. One of the analysis element is assessing potential damages arising from intended acts, specifically terrorists attack[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 1(66) 165-183
EN The nuclear and radiological weapons are two elements of weapons of mass destruction, where one of the destructive factors is the radioactive contamination of terrain. Such interaction can in a significant manner disrupt or even prevent the functioning of various military and civilian structures or [...]
16
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(2) 72--80
PL Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki światowej, jednocześnie turyści stają się coraz częściej obiektem ataków terrorystycznych oraz innych, niebezpiecznych zdarzeń. Zdarzenia te mają miejsce zarówno w miejscu pobytu turystów, jak i w środkach transportu. Artykuł podejmuje próbę identy[...]
EN Tourism is a leading industry on the global market, at the same time tourists are becoming more and more targeted by terrorist attacks and other dangerous events. Security events occur at destinations and in transportation services (transport facilities and means of transport). The article main purp[...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 2 65--73
PL Nasilenie ataków terrorystycznych powoduje konieczność zabezpieczania przed nimi budynków. Artykuł przedstawia podstawowe zasady projektowania konstrukcji i wyposażenia budynków ograniczające masowość ofiar wśród ich użytkowników i w ich otoczeniu.
EN The necessity to protect buildings against the terrorist attacks is driven by their increased numbers. The article presents the basic principles of structure and building equipment design aimed to minimize casualties among the inhabitants and within the surroundings.
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1147--1151, CD
EN Spoofing, anti-spoofing, jamming and anti-jamming technologies have become an important research topic within the GNSS discipline. While many GNSS receivers leave large space for signal dynamics, enough power space is left for the GNSS signals to be spoofed. The goal of spoofing is to provide the re[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe AON
EN The article contains the description of the basic aspects of civil aviation security seen from the point of view of an airport reality, particular stress being laid on the role of the airport authority, legal environment as well as technical systems and equipment deployed at the airport for the purp[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 228--252
PL W artykule zaprezentowano porty morskie jako elementy infrastruktury krytycznej państwa. Dokonano omówienia pojęcia zagrożenia pochodzącego z kierunku podwodnego. Przedstawiono ogólną charakterystykę polskich portów morskich. Zaprezentowano i poddano analizie współczesne ataki przeprowadzone na obie[...]
EN This article presents polish seaports as a part of country critical infrastructure. It also unveil conception of underwater threat and shows general characteristics of polish seaports. Paper features modern attacks against maritime objects, afterwards they are analyzed. It also identify and recogniz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last