Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrestrial laser scanning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN Building Information Modeling is the concept of a digital presentation of the physical and functional properties of an object. This paper presents proposal of use of terrestrial laser scanning technology to complement and verify created three-dimensional models of objects. The issue of the article f[...]
2
80%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2017 Vol. 103 38--45
EN Urban is one of the three bells in the belfry of St. Trinity Church in Krosno. It is the largest one, with diameter equal to 1,535 mm and it is commonly considered as one of the largest historical bells in Poland. The total mass of all the three bells is close to 4,200 kilograms, so the dynamic acti[...]
3
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The authors present possible applications of thermal data as an additional source of information on an object’s behaviour during the technical assessment of the condition of a concrete surface. For the study one of the most recent propositions introduced by Zoller + Fröhlich company was used, which [...]
4
70%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 3 105--115
EN In the era of the rapid development of the terrestrial laser scanning technology (TLS), that facilitates the acquisition of large data volumes in the form of three-dimensional point clouds, a need arises to create modern solutions to enable effective and efficient data processing. This paper present[...]
5
61%
Przegląd Geodezyjny
6
61%
Roczniki Geomatyki
PL Badania potwierdziły wysoką przydatność technologii naziemnego skaningu laserowego TLS w nowej metodzie określania miąższości drzew i zasobności drzewostanów, którą można by zastosować w pracach z zakresu inwentaryzacji zasobów leśnych. Różnice w uzyskiwanych wynikach miąższości, wobec tradycyjnie w[...]
EN Managing a sustainable forest requires very precise identification of yearly wood gain level. To identify that volume an exact inventory of existing forest resources should be performed. This refers to planning and achievement of economical goals. Forests are large spatial objects, so their manageme[...]
7
61%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 1 29--41
PL Organizacja prowadzenia działalności górniczej wysunęła prośbę o przeprowadzenie geodezyjnego monitoringu podziemnych obszarów wydobycia w różnych zakresach celem określenia bezpieczeństwa kontynuowania wydobycia surowców. W referacie zaprezentowano możliwości naziemnego skaningu laserowego w przypa[...]
EN The organization conducting the mining activity placed the request to carry out the geodetic monitoring of the excavated underground areas of the various scope with the objective to assume the safety of the continuing operation of the raw materials extraction. The possibilities of the terrestrial la[...]
8
61%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Artykuł omawia proces tworzenia trójwymiarowego modelu ostańca jako metody inwentaryzacji pomników przyrody nieożywionej. Przedmiotem badań był jeden z najbardziej znanych pomników przyrody nieożywionej w Polsce, jakim jest Maczuga Herkulesa znajdująca się w Ojcowskim Parku Narodowym. Model 3D skałk[...]
EN This article discusses the process of creating a three-dimensional model of a rock as an inventory method of inanimate nature monuments. The subject of the research was one of the best-known monuments of inanimate nature in Poland, namely the Maczuga Herkulesa situated in the Ojcowski National Park.[...]
9
61%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 7 25--31
PL W artykule przedstawiono wyniki porównania trzech metod tworzenia modeli 3D. Obiektem, na którym przeprowadzono testy był blaszany barak, przyjęty jako typowy obiekt portowy. Obiekt został wybrany z uwagi na finansowanie prac z projektu NCBiR: Geoinformatyczny system zabezpieczenia działań operacyjn[...]
10
61%
Challenges of Modern Technology
EN Terrestrial Laser Scanners come with different technical parameters like the wavelength (laser colour), range or even the distance measuring method. Within this work the surface of a large-scale concrete – Rożnów Dam -structure was captured by three different Terrestrial Laser Scanners with differen[...]
11
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. Spec. 147--163
PL W referacie opisano doświadczenia z inwentaryzacji geodezyjnej galerii kontrolnej zapory ziemnej Klimkówka. Przedstawiono obecny stan przepisów prawa narzucający na jednostki administrujące i użytkujące budowle hydrotechniczne obowiązek odpowiedniej ich kontroli technicznej. Skaning laserowy ze wzgl[...]
EN The paper discusses experiences resulting from the surveying inventory of Klimkówka earth dam’s control gallery. Current status of the law, which impose obligation of adequate technical control on the unit administering and operating hydraulic structures is presented. Laser scanning due to the lack [...]
12
61%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 7 504--512
EN Landslides are a phenomenon commonly found on the slopes of valleys and water bodies, as well as areas of rivers, embankments and slopes of excavations. Sudden landslides in these areas can be monitored using photogrammetric technique. The aim of this paper is to present the possibility of close-ran[...]
13
61%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 6 36--43
PL Badanie wpływów eksploatacji górniczej na powierzchniowe obiekty budowlane prowadzi się powszechnie metodami geodezyjnymi, co wymaga stabilizowania trwałych znaków na wybranych elementach tych obiektów. Rodzaj i jakość informacji uzyskiwanych poprzez punkty pomiarowe zależy od ich liczby, usytuowani[...]
EN Tests of the impact of mining exploitation on surface-facilities are performed by use of geodetic methods which requires stabilization of reference marks on the selected parts of the facilities. This type and quality of data obtained thanks to measuring points depend on their number, location, curre[...]
14
61%
Geodesy and Cartography
EN The base map provides basic information about land to individuals, companies, developers, design engineers, organizations, and government agencies. Its contents include spatial location data for control network points, buildings, land lots, infrastructure facilities, and topographic features. As the[...]
15
61%
Roczniki Geomatyki
PL Mosty są jednymi z ważniejszych obiektów w elektronicznych mapach nawigacyjnych. Obecnie można korzystać z wielu źródeł do tworzenia map, takie jak mapy zasadnicze, ortoobrazy czy opracowania w postaci rysunków technicznych. Niestety, nie zawsze powyższe materiały są odpowiednie do pozyskiwania dany[...]
EN Bridges are one of the most important objects of electronic navigation maps. Presently, multiple sources to create maps, such as basic maps, orthoimages or technical drawings, can be used. Unfortunately, these materials are not always suitable for collecting bridge data. Basic maps do not always pre[...]
16
61%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 96 38--54
EN This paper presents results of two experimental cycles of measurements performed with the use of the terrestrial laser scanner Z+F IMAGER 5006h and the reflectorless tacheometer Leica TPS 1202. These tests aimed at determination of metric properties of surveying instruments, which are used for refle[...]
17
61%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2013 Vol. 95 1--10
EN The laser scanning technology offers quite new possibilities in the field of the existing monitoring of engineering structures. The basic advantage of the laser scanning technology is huge amount of measuring observations and practically complete geometric and spectral information about the measured[...]
18
61%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the safety assessment of hydro-technical objects, it is necessary to combine different measurement techniques, calculations and experience of specialists in various fields of engineering. That is possible due to the current development of surveying technology. Undoubtedly, the integration of meas[...]
19
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2018 vol. 30 43--53
PL W artykule przedstawiono proces tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z analizą ugięcia więźby dachowej zabytkowego kościoła w Magnuszewicach w oparciu o opracowane dane z naziemnego skanowania laserowego. Przedstawiono przebieg kampanii pomiarowej z wykorzystaniem skanera Faro Foc[...]
EN The article presents the process of creating architectural and construction documentation along with the analysis of the deformation of the roof truss of a historic church in Magnuszewice based on the terrestrial laser scanning data. The course of the measurement campaign using the Faro Focus3D X130[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 6 8548--8558
PL Inwentaryzacja miejsc zdarzeń kryminalnych przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego jest rozwiązaniem często spotykanym przy w rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej. W Polsce znajdujemy pierwsze zastosowania do rejestrowania zdarzeń kryminalnych o szczególnym stopni skomplikowania[...]
EN Inventory of criminal incidents using terrestrial laser scanning is a solution often occurring in the well developed countries of Europe and North America. In Poland, we find the first use for recording criminal incidents of a special degree of complexity or associated with the extraordinary number [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last