Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terpolimery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Poliestry PET i PEN oraz ich kopolimery są polimerami powszechnie stosowanymi w opakowalnictwie ze względu na właściwości barierowe. W pracy zbadano efekt przepuszczalności O2 otrzymanych kopolimerów PET/PEN oraz zmodyfikowano je wprowadzając do łańcucha segment giętki PTMO. Otrzymane terpolimery PT[...]
EN Aromatic polyesters PET and PEN are widely used in a range of high barrier application. In this work PET/PEN copolymers, PTMO-blok-PET-ran-PEN terpolymers were synthesized and the barrier properties was measured with a MOCON OX-TRAN 2/20 (1 atm pressure, 23[degrees]C).
2
84%
Engineering of Biomaterials
PL Głównym celem prezentowanej pracy było zbadanie przebiegu degradacji hydrolitycznej porowatych rusztowań komórkowych wykonanych z bioresorbowalnych terpolimerów z pamięcią kształtu; L-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu, oraz L-laktydu, glikolidu i ε-kaprolaktonu. W trakcie prowadzonej hydroliz[...]
EN The main aim of this work was to check the degradation course of polymeric scaffolds in medium with and without of enzyme - pancreatic lipase. Based on the conducted degradation studies the usefulness of the formed scaffolds was confirmed. Scaffolds have been prepared using two types of terpolymers [...]
3
84%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji in vivo trzech różnych terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu z pamięcią kształtu. Polimery charakteryzowano wykorzystując analizę DSC (właściwości termiczne), GPC (masy cząsteczkowe) i NMR (skład i mikrostruktura). Badano sterylne matr[...]
EN The hereby work presents the result of the in vivo studies on the mechanism of degradation of three different lactide-co-glicolide-co-TMC shape memory terpolymers. The polymers were characterized by using DSC (thermal properties), GPC (molecular weights) and NMR (composition and microstructure) meth[...]
4
84%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu formowania implantów polimerowych metodą wtrysku oraz ich sterylizacji wiązką elektronów na zmiany struktury i właściwości termicznych trzech różnych terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu z pamięcią kształtu. Polimery charakteryzowano wyko[...]
EN In the present work the result of obtaining implants by injection moulding method and their high energy electron beam sterilization was presented. Changes of microstructure and thermal properties were observed. Three different terpolymers were characterized by using DSC, GPC and 1H NMR method. Raw m[...]
5
84%
Engineering of Biomaterials
PL Zbadany został wpływ simwastatyny na degradację terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu z pamięcią kształtu. Badano mechanizm degradacji in vitro, w izotonicznym roztworze chlorku sodu buforowanym fosforanami (PBS), matryc polimerowych wykonanych z dwóch materiałów z różną zawartośc[...]
EN The influence of simvastatin on degradation of terpolymers synthesized from L-lactide, glycolide, and trimethylene carbonate has been analyzed. The in vitro degradation of the matrices, obtained from two terpolymers with various chain structure and amount of simvastatin, was carried out in phosphate[...]
6
84%
Engineering of Biomaterials
PL Prowadząc terpolimeryzację ROP cyklicznych: laktydu, glikolidu i trimetylenowęglanu, inicjowaną niskotoksycznym acetylacetonianem cyrkonu (IV) otrzymano z drobną wydajnością szereg wysokocząsteczkowych bioresorbowalnych trójpolimerów. Otrzymane polimery pomimo obecności w strukturze łańcucha dużej i[...]
EN ROP terpolimerization of cyclic monomers: lactide, glycolide and trimethylene carbonate, initiated with zirconium (IV) acetylacetonate was conducted. The terpolymerization resulted in obtaining a series of highmolecular bioresorbable terpolymers. In spite of relatively large amount of longer lactidy[...]
7
84%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wykazującymi właściwości pamięci kształtu bioresorbowalnymi terpolimerami laktyd/glikolid/trimetylenowęglan. Celem wyjaśnienia charakteru występujących w tych terpolimerach oddziaływań, decydujących o istnieniu ich zdolności do zapamiętywania kształtu, zastoso[...]
EN This work presents results of the study of bioresorbable lactide/glycolide/trimethylene carbonate terpolymers exhibiting the shape memory properties. Infrared spectroscopy and second derivative spectra were used to explain the character of appearing at terpolymers interactions, which determine the p[...]
8
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologiczne procesu łączenia elementów wykonanych z tworzywa ABS plus w procesie klejenia. Próbki wykonano metodą FDM na drukarce przestrzennej 3D Dimension 1200 es produkcji firmy Stratasys. Celem głównym prób technologicznych klejenia elementów była ocena n[...]
EN The paper presents selected technological aspects of connection process of elements made of ABS plus material in the adhesive bonding joint. Sample elements were made with FDM method on the 3D spatial printer Dimension 1200es produced by the Stratasys company. The main objective of the research was [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last