Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terminal LNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 2 98-104
PL Metoda szacowania ryzyka nawigacyjnego oraz ekonomicznego na trasach żeglugowych prowadzących do dwóch wariantów lokalizacji terminali LNG na wybrzeżu polskim. Ryzyko nawigacyjne i ekonomiczne całego przejścia zbiornikowców LNG. Warianty lokalizacji. Wybór wariantu optymalnego.
EN Method for evaluation of navigational and economic risk along waterways for two possible locations of LNG terminal along Polish coast. Navigational and economic risk for safe passing of LNG tankers. Localization options. Selection of optimal localization.
2
89%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie poruszono problematykę rozwoju światowej infrastruktury LNG. Omówiono liczne zastosowania skroplonego gazu ziemnego, a także jego zalety. Wskazano największych światowych importerów i eksporterów LNG (źródła dostaw) oraz wolumen całkowitych obrotów w ostatnich latach. Część uwagi poświęc[...]
EN The paper presents problems of the development of the world LNG infrastructure. It discuss numerous employment of liquefied natural gas, its advantages and manners of the transport LNG. The article shows the biggest LNG importing and exporting countries and trade balance in recent years. A lot atten[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 143-150
PL Jednym z podstawowych zadań, które Polska musi rozwiązać w najbliższym czasie, jest zapewnienie suwerenności energetycznej kraju. W przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej oznacza to ich mocno zróżnicowany import, czyli dywersyfikację dostaw. Do chwili obecnej obydwa te nośniki energii są sprowadzan[...]
EN One of the main tasks which Polish government has to solve in the near future is to establish our national energetic industry independent. The import of natural gas and crude oil must be affected by diversification. By this time, both mentioned resources were imported from Russia. Present conditions[...]
4
75%
Logistyka
PL Prawidłowa eksploatacja terminala LNG w Świnoujściu wiąże się ze ścisłą, bezawaryjną współpracą jednostek z portem i jego służbami. W artykule dokonano podziału zagrożeń na eksploatacyjne i umyślne. Podjęto próbę określenia ewentualnych czynników wpływających na bezpieczeństwo terminala LNG oraz prz[...]
EN Proper operation of LNG terminal in Świnoujście is associated with faultless cooperation between vessels and port authorities. This article attempts to define possible factors influencing safety of LNG terminal and proposes examples of methods that may be used in minimizing potential threats in aspe[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 137-145
PL Artykuł prezentuje metodę określania optymalnego kształtu i parametrów portu LNG, którego budowa jest planowana na 2011 rok. Szczegółowa analiza nawigacyjna musi być wykonana zanim terminal zostanie oddany do eksploatacji. Kompletne rozważania w zakresie bezpieczeństwa nawigacji są przeprowadzane w [...]
EN Article presents method of optimal shape and parameters port determination with use of simulation expert researches. LNG terminal is planned to build in 2011 year in Świnoujście, and deteiled navigational study must be carried out in order asses described in article factors. Complete researches are [...]
6
75%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 3 39-45
PL Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki podjętej przez dr inż. Andrzeja J. Piwowarskiego pt"Niezwykła koniunktura skroplonego gazu ziemnego na światowych rynkach gazowych" - Nowoczesne gazownictwo Nr 4 (IX) 2004.
7
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 9 306-310
PL Rozwój rynku LNG na świecie a polskie gazownictwo PRL. Prognozy rozwoju polskiego rynku gazu po 1989r.Potrzeba dywersyfikacji dostaw gazu. Geneza i ewolucja projektu polskiego terminalu LNG: wstępne warianty lokalizacji, aktualnie realizowana wersja.
EN The development of the LNG market in the word gas industry and the Polish People's Republic. Development forecasts for Polish gas market after 1989. The need for diversification of gas supplies. The genesis and evolution of Polish LNG terminal project: the initial variants of the location, the curre[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Pierwszy w rejonie Morza Bałtyckiego terminal odbiorczy LNG zostanie wybudowany w porcie zewnętrznym Świnoujście. Bezpieczne wejście statków LNG do portu (długość ok. 300 m) oraz terminalu, wymaga rozważenia wielu aspektów zarówno nawigacyjnych, technicznych, jak również wypełnienia kryteriów bezpie[...]
EN First LNG import terminal on the Baltic Sea will be located in Poland at the outer port of Świnoujście. Safe entrance to the port of LNG carrier (vessel of length abt. 300 m) to the terminal requires considering of technical and navigational aspects, as well as fulfilment of series of safety criteri[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 351-359
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu bezpieczeństwa, budowanego w Świnoujściu, Terminala LNG. Ten obiekt portowy pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospol[...]
EN The article presents the concept of security system, built in Swinoujscie LNG terminal. The port facility will allow you to receive liquefied natural gas by sea practically from any direction in the world, which will increase the country's energy security. The article is a description of the LNG ter[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 215-224
EN Construction of the LNG terminal will create new prospects for the development of the port of Świnoujście. The investment will cover outer harbor breakwater on the northeast, which will be operated by gas carriers. The eastern breakwater will be rebuilt so it will be able to use it in port activitie[...]
11
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 66--68
PL Dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego LNG (ang. liquefied natural gas) ma bardzo ważne znaczenie w zakresie strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu, jednej z największych obecnie krajowych inwest[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 267-274
PL W artykule przedstawiono dwie koncepcje budowy portu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu lub Zatoce Gdańskiej dla dywersyfikacji jego dostaw do Polski. Jednocześnie omówiono problematykę transportu LNG w gospodarce światowej.
EN Two concepts of the construction of an LNG terminal are presented, in Świnoujście or in Zatoka Gdańska (Gulf of Gdańsk). The new port is thought of as a way of diversifying gas delivery sources to Poland. Besides, problems of LNG transport in the global economy are discussed.
13
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono stan floty zbiornikowców LNG przewidywanych do obsługi terminala LNG, w tym z uwzględnieniem autoryzacji gazowca dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarach ograniczonych. Rozpoznano przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa statku na ograniczonej drodze wodnej, właściwoś[...]
EN The paper presents status of the LNG carrier fleet envisaged for serving an LNG terminal and it includes LNG carrier authorization to ensure sailing safety in restricted areas. It studies potential safety risks for ships in a restricted waterway, characteristics of LNG carrier sailing in terminal wa[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 73--85
PL W poniższym artykule przedstawiono podstawowe przesłanki stosowania, kierunki rozwoju oraz formy wsparcia dostępne w Unii Europejskiej dla procesu rozwoju technologii LNG wykorzystywanej do napędu statków morskich na Bałtyku. Wśród podstawowych przesłanek wskazano wymogi: regulacyjne (dyrektywa siar[...]
EN The one of the leading priority of the European Union transport policy is a reduction of the external costs of transport. Implementation of the sulphur directive is an example of practical implementation of that priority. Thanks that, a significant reduction of the emissions into atmosphere of sulfu[...]
15
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 30--33
PL Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest typowym terminalem lądowym – skroplony gaz ziemny jest pompowany z metanowców do zbiorników znajdujących się na lądzie w pobliżu portu. Tam LNG poddawany jest regazyfikacji w instalacjach lądowych, a następnie wtłaczany do systemu gazowniczego. Jak wynika z r[...]
EN The Świnoujście LNG terminal currently under construction is a typical land-based terminal - liquefied natural gas is pumped from LNG methane tankers to tanks located on land near the port. LNG is regasified in land-based installations, and then pumped into the gas supply system. According to the re[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 5 678--681
17
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Bezpieczna eksploatacja terminalu LNG w Świnoujściu w głównej mierze uzależniona jest od bezpiecznej eksploatacji gazowców LNG. Manewrowanie statkiem na wejściu do terminalu i w jego obszarze zagrożone jest możliwością wystąpienia awarii. Obszarami potencjalnie najbardziej narażonymi na awarie są gł[...]
EN The safe operations of LNG terminal in Świnoujście mainly depends on safe operations of LNG tankers. Manoeuvring the LNG tanker at the terminal entrance and basin is always connected with a risk of accident. Areas where the risk of accident is the greatest are those in the vicinity of entrance heads[...]
18
51%
Logistyka
PL Gaz ziemny nabiera coraz większego znaczenia jako paliwo energetyczne na światowych rynkach. W związku z powyż- szym kraje dążą do dywersyfikacji jego dostaw. Głównym powodem mającym wpływ na dywersyfikację jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oprócz tego swój udział w tym mają ekon[...]
EN The energy balances of individual economies growing importance of natural gas LNG as an energy source. Individual countries are seeking to diversify its natural gas supplies from a variety of reasons: economic, strategic and energy security. It is one of the most important investments in the Polish [...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 51--55
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy usług terminalu LNG w Świnoujściu przy zastosowaniu Diagramu Ishikawy. Zaprezentowano analizę stanu usług obecnie oferowanych przez terminal z jednoczesnym wskazaniem i analizą możliwości rozszerzenia wachlarza usług celem podniesienia konkurencyjności termina[...]
EN The article presents the results of analysis services LNG terminal in Swinoujscie using the Ishikawa Diagram. Presented analysis of the services currently offered by the terminal, indicating and analyzing the possibility of extending the range of services in order to increase competitiveness in the [...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1383--1388, CD
PL W artykule omówiony został problem wyznaczenia lokalizacji śródlądowych terminali skroplonego gazu ziemnego (LNG) na rzece Odrze. Przedstawiono główne regulacje prawne dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie morskim i śródlądowym. Dokonano charakterystyki budowy i eksploa[...]
EN The article discusses the problem of determining the location of inland liquefied natural gas (LNG) terminals on the Oder River. The article shows the main legal regulations concerning the development of the infrastructure of alternative fuels in maritime transport and inland waterways. The article [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last