Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tereny zieleni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 73--79
PL Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule, analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, w[...]
2
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 6 44--48
PL Co takiego jest w zieleni, że tak istotnie wpływa na poczucie zadowolenia z życia? Otóż tereny zieleni to nic innego jak środowisko, w którym dochodzi do tzw. efektu regeneracyjnego, jakiemu ulega zestresowany, przemęczony organizm człowieka.
EN What is in nature that it affects people swellbeing so essentially? Green areas are an environment where a stressed human body experiences a so called regeneration effect. Living within green neighborhoods brings enormous benefits to psychological health. People who have access to green areas presen[...]
3
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Struktura urbanistyczna miasta składa się z obszarów zabudowy mieszkaniowej, usług, terenów wypoczynku i rekreacji, przemysłu, komunikacji. Szybki wzrost gospodarczy warunkuje równie szybki rozwój miast. Wzrastające ceny gruntów w miastach zmuszają do tworzenia gęstej zabudowy wielokondygnacyjnej. [...]
EN The structure of the city urban area consists of housing, services, leisure and recreation areas, industry and communications. Prerequisite for rapid economic growth as rapid urban development. Rising land prices are forcing cities to create a dense multi-storey buildings. After completion of the[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W referacie podjęto próbę usystematyzowania pojęcia "tereny zieleni". Przedstawiono charakterystykę miejskich terenów zielonych, jak również zestawiono ogólne zasady ich komponowania.
EN The article present specification of definition of municipal green areas. The characteristic of municipal green areas has been presented. The role of areas designing are set together.
5
75%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 3 42-49
EN Wroclaw has long been seen as a green city, and its individual settlements grew in its realizations parts of the garden city. Beginning of the nineteenth century was a milestone when it began to appoint units involved in the shaping and management of green areas (i.e. Construction Deputation, Beauti[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2006 nr 3-4 35-41
EN The crisis of public spaces in Poland has been apparent for some time. Their culture-creating meaning is slowly disappearing, and life in a city is becoming mass and anonymous. It is similar in Lublin. Inhabitants do not rest in the city. In summer, every weekend, we can notice a row of cars heading[...]
7
75%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 24/1 41--56
PL Przegląd literatury polegał na przedstawieniu terapii zielenią jako elementu wspomagającego leczenie tradycyjne. Funkcją ekologiczną zieleni przy ośrodkach zdrowia jest wpływ na mikroklimat przez wydzielanie fitoncydów oraz ujemna jonizacja powietrza. Ponadto badania dowodzą, że człowiek przebywając[...]
EN The literature review consisted of shifting green therapy as an additional element to the traditional treatment. Green ecological function at health centers is the impact on the climate by emitting a phytoncides and negative air ionization. In addition, research shows that a person residing in a gre[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 2 57--58
PL Zaczynając ten temat, warto przytoczyć tezę profesora Ernsta Neuferta, niemieckiego architekta, zawartą w jego monumentalnym dziele „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”. Brzmi ona następująco: „Człowiek jest miarą i celem wszystkich urządzeń, pomieszczeń i budowli, stanowi podstaw[...]
9
75%
Architectus
2017 Nr 3 (51) 65--78
PL Artykuł dotyczy analizy przekształceń terenów zieleni dzielnicy Bronowice w Lublinie. Przedstawiono w nim analizę ewolucji jednostki urbanistycznej, która w istotny sposób wpłynęła na ukształtowanie obecnego systemu zieleni. Omówiono również istniejące współczesne tereny zieleni i ich usytuowanie, w[...]
EN The article concerns the analysis of the transformation of the green areas of the Bronowice district in Lublin. It presents an analysis of the evolution of an urban unit, which significantly affected the format of the present greenery system. The existing contemporary green areas and their location [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Hałas, zwykle, jest określany na obszarach zabudowanych oraz w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, dając podstawę do działań ograniczających jego wpływ na przyległe tereny. Rzadko bada się uciążliwość hałasu na obszarach parkowych z przekonania, iż tereny te są strefami ciszy. Takie stanowisko nie ma[...]
EN According to objectives of sustainable development, factors are interdependent, such as environmental protection, economic growth and human development. This is to allow the necessity of present and future generations, without prejudice to the harmony of the environment. The article presents an anal[...]
11
75%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 213--228
PL Jednym z ważniejszych aspektów atrakcyjności przestrzeni w mieście jest bezpieczeństwo. Obecnie docenia się ogromną wagę problematyki zapobiegania przestępczości przez działania środowiskowe, jednak czynnik ten rzadko jest uwzględniany przy doborze roślin na terenach zieleni. Brakuje również metod i[...]
EN One of the valid aspect of space attractiveness in the city is safety. Currently, the enormous importance of the issues of crime prevention through environmental design is appreciated, but this factor is rarely taken into account when selecting plants for green areas. There are no methods and tools [...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 248-251
PL W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania stosowane w samobieżnych nośnikach narzędzi stosowanych na terenach zieleni. Zwrócono uwagę na ewolucję ładowarek czołowych w kierunku uniwersalnych platform będących nośnikami wymiennych narzędzi. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania stosowane w tego [...]
EN The paper presents innovative solutions used in self-propelled media tools used for green areas. The paper presents innovative solutions that improve the operator's work and affecting the quality of your work. Presented and characterized remotely controlled platform tool.
13
75%
Przestrzeń i Forma
2018 nr 33 253--266
PL Niniejszy artykuł podejmuje problematykę związaną z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych. Zaprezentowano w nim wybrane możliwości rozwiązań oraz sposoby zagospodarowania miejskich terenów postindustrialnych z wykorzystaniem tworzywa roślinnego. Analizie poddano dwa podobne do siebie pod względem s[...]
EN This article undertakes the issue connected with postindustrial revitalization. It presents selected possibilities of solutions and ways of developing urban postindustrial areas using the plant material. Two similar districts in terms of raw materials for mining and processing were analyzed: the Ruh[...]
14
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 70--81
PL Rewitalizacja dworców oraz terenów kolejowych to bardzo istotne zagadnienie. Przywrócenie do „życia” miejsc, które nierzadko utraciły już swoją pierwotną funkcję warunkuje nie tylko polepszenie ich stanu z punktu widzenia estetyki, ale także stwarza możliwość rozwoju ekonomiczno-społecznego. Dworzec[...]
EN Revitalization of railway station and railway terrain is a very important issue. Bringing the space with losed original function back to “live” determine not only improving their situation with aestetical point of view but also it creates the possibility of socio-economical development. Railway stat[...]
15
75%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 3 145--154
PL Zieleń jest integralnym i nieodzownym komponentem przestrzeni zurbanizowanej. Zapotrzebowanie na nią jest tym większe im większy jest stopień zabudowy danego miejsca. W przypadku braku możliwości wykorzystania powierzchni biologicznie czynnych do wprowadzenia roślinności lub chęci zabudowy mało este[...]
EN Greenery is an integral and an indispensable component of the urban space. The greater the degree of development of the site is, the greater the demand for greenery is. In the case of lack of using of biologically active surface to introduce vegetation or willingness to build-up (hide) little aesthe[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Powstanie przestrzeni innowacyjnych wynika z procesu budowy ośrodków przemysłu high-tech związanych z rozwojem gospodarczym miast w oparciu o wiedzę i technologię. Przykłady założeń parków technologicznych w Gelsenkirchen i Kamen oraz realizacji nowych dzielnic o charakterze innowacyjnym w Montpelli[...]
EN Emergence of innovation space is connected with high - tech industry centres located in the cities introducing a knowledge - based economy. The examples of technology parks in Gelsenkirchen, Kamen, and the new innovative districts in Montpellier and Dortmund show integration of live, work and leisur[...]
17
63%
Zieleń Miejska
2008 Nr 9 42-44
PL Na kompozycję kolorystyczną ogrodów i terenów zieleni składa się kilka elementów Przy planowaniu aranżacji trzeba zwrócić uwagę zarówno na otaczające nawierzchnie czy budynki, jak i kolorystykę pobliskich roślin. Świadomy wybór kolorów wiąże się z rozróżnieniem barwy właściwej od postrzeganej.
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Analiza założeń miejskich i obszarów metropolitalnych wielu miast przebudowywanych i wznoszonych w ostatnich latach skłania do stwierdzenia, że istotnymi elementami tych rewitalizacji czy kreacji są perfekcyjnie zaprojektowane i zagospodarowane tereny zieleni, w obrębie których oferowane są - uwarun[...]
EN The analysis of layouts for urban and metropolitan areas of many cities rebuilt and constructed in the last years has yet again drove me to the conclusion that the elements vital for their revitalization or creation are prefectly designed and developed green areas enhanced, in resource-determined re[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 109--117
PL Regulacja i rozbudowa miast w XIX wieku były odpowiedzią na pogarszającą się ich sytuację w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym. Procesy te wpłynęły na rozwój publicznych terenów zieleni, które stały się ważnymi i rozpoznawalnymi elementami ich struktury. Drzewami obsadzano główne drogi wjazdowe, zami[...]
EN Rebuilding of cities in the 19th century was the result of their bad spatial and functional condition. That processes influenced the development of their green structure – public promenades and gardens became one of their most important and recognizable elements. Entrance roads to the cities planted[...]
20
63%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 205--220
PL Artykuł porusza kilka aspektów dotyczących planowania przestrzennego w Polsce, które to coraz częściej przybiera formę działań dla interesów indywidualnych, zamiast kształtowania przestrzeni przede wszystkim dla dobra społecznego. Ponadto, niekompetencja organów opiniujących i uzgadniających plany m[...]
EN The article discusses several aspects of urban planning in Poland which is increasingly taking the form of action for the interests of the individual, instead of shaping space primarily for social good. The incompetence of officials in urban planning are the sources of many misunderstandings. Also m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last