Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tereny pogórnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1834--1861
EN This work documents the detailed analysis of the basic elements of climate during last 50 years. from 1965 to 2012, in the areas of the Konin region artificially transformed by human interaction. Two meteorological elements were analyzed in detail: water precipitation and air temperature. The air te[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 50--57
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 587-606
PL Opady atmosferyczne są procesem meteorologicznym najbardziej zmiennym w czasie i przestrzeni. Więcej opadów niż przeciętnie, występowało w Polsce najbardziej w drugiej połowie XII wieku oraz pierwszych połowach XVI i XVIII wieku. Natomiast najbardziej sucho niż przeciętnie było w drugiej połowie XII[...]
EN Assessing drought severity is an element of drought monitoring. The severity of drought may be assessed by using various indices as drought criteria. The choice of the criterion affects the result of determining the frequency of dry periods in a given severity class. An analysis of 43-year-long (196[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 283 191-202
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące procesu deformacji terenu górniczego charakteryzującego się nieciągłymi przemieszczeniami. Zmiany struktury górotworu z jednego stanu w inny przechodzą tu przez destrukcję ośrodka. Analizę procesu ze względu na niejednoznaczność prowadzono w przestrzeni zmi[...]
EN The present paper concerns the process of mining area deformation characterized by discontinuous dislocations. We can observe here the transformation of rock mass structure which changes from one state into another by means of medium destruction. By reason of ambiguity, the analysis of the process h[...]
5
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 2 20-25
PL Istotnym aspektem ochrony środowiska było podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu zlewisk na ciekach wodnych, tj. na rzece Nacynie oraz potoku Niedobczyckim. W związku z tym sporządzono prognozę obniżeń koryt cieków, przygotowano założenie do projektu technicznego zabezpieczeń, a w oparciu o te[...]
EN An essetnial environment protection measure has been the undertaking of action to prevent the occurrence of flooding /overflow/, i.e. on the Nacynie river and the Niedobczyce and Biertułtowy streams. In this connection worked out have been a prognostication for lowering the stream channels and the t[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 243 29-34
PL W referacie opisano stan obecny środowiska naturalnego po eksploatacji węgla brunatnego sposobem odkrywkowym i podziemnym . Podano rozmiary i ilość jesior na terenach pogórniczych. Przedstawiono charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną terenu złóż węgla brunatnego.
EN In the paper the influence of surface and underground mining on the natural environment is presented. The sizes after miningareas and lakes has been shown. In the first part of the paper chracteristics of geological and hydrogeological the region of exploitation of brown coal has been shown.
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 201-207
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się drgań gruntu w rejonie prowadzonego zagęszczania podłoża gruntowego na terenie pogórniczym w aspekcie ochrony obiektów osiedla mieszkaniowego. Wyniki badań propagacji drgań gruntu pozwoliły na ocenę szkodliwości zagęszczenia podłoża dla środowiska.
EN The paper describes ground vibrations characteristic in an area of ground base densifying works. Analysis of propagation of ground vibrations allows the assessment of harm of such works on the environment.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 371-382
PL W pracy przedstawiono problemy ilościowej oceny skutków przyrodniczych działalności górniczej, które występują w trakcie procesu likwidacji kopalń. Omówiono zakres niezbędnej dokumentacji i główne trudności jej sporządzania. Przedstawiono też możliwości wykorzystania dla tych celów nowych technik po[...]
EN In this paper the problems of qualitative and quantitative assessment of the environmental results of mining exploitation that occur during and after the process of mines closure were also discussed. The scope of necessary documentation and main difficulties in making documentation were presented. T[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 141-151
PL Zmiany warunków hydrogeologicznych w obszarze likwidowanej kopalni "Siersza" oraz podniesienie się poziomu wody w górotworze spowodują pogorszenie się parametrów fizykomechanicznych skał. Skutkiem zmian warunków hydrogeologicznych może być reaktywacja płytkich starych zrobów poeksploatacyjnych i pus[...]
EN Restored water level in coal mine "Siersza" and depression area created by this mine will cause that areas of some subsidences will be flooded. Changes of hydrogeological conditions in the area of mine under liquidation process as well as increase of water levels will result in worse physical-mechan[...]
10
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 5 35-36
PL Na skutek eksploatacji surowców mineralnych na Krzemionkach Podgórskich zostały odsłonięte profile geologiczne o ważnym znaczeniu naukowym i dydaktycznym. Na przykładzie występujących na Krzemionkach skał i rezultatów procesów i zjawisk geologicznych można tutaj, w centrum miasta, zapoznać się z bud[...]
EN The geological profiles of great scientific, didactic and landscape value were outcropped as a result of mineral row exploitation on the Krzemionki Podgorskie. As an example, rocks and results of geological processes and phenomena occurred on the Krzemionki, it's possible here, in the centre of the [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Badania deformacji powierzchni terenów górniczych wiążą się z gromadzeniem i opracowywaniem dużych, skomplikowanych i różnorodnych zbiorów danych, z których większość posiada odniesienie przestrzennie. Zarządzanie takimi danymi i ich przetwarzanie usprawniają systemy informacji geograficznej (GIS). [...]
EN Deformation studies of mining grounds involve gathering and managing large and diversified data sets. Most of such data sets have specified spatial reference. Therefore, managing and processing of such data for analyses can be streamlined through the use of Geographical Information Systems (GIS). In[...]
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 31--36
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 37--44
14
80%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 3 99--105
15
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 223-224
16
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 233-234
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 7 9-14
PL Artykuł przedstawia stan rekultywacji terenów pogórniczych odkrywek KWB "Konin" w Kleczewie S. A. Omówiono w nim rozwój kopalni "Konin", zagadnienia związane z przekształceniem powierzchni terenu w wyniku prowadzonej działalności górniczej oraz ogólne uwarunkowania rekultywacji i zagospodarowania g[...]
EN The article presents the actual state of reclamation of the post-mining areas of the lignite strip mines of KWB "Konin" w Kleczewie S. A. Discussed is the development of "Konin" Strip Mine, the issues pertaining to transformation of the land surface resulting from the conducted mining operation, as [...]
18
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 52-59
PL Działalność górnictwa węgla kamiennego na obszarze GZW oddziałuje od ponad 200 lat negatywnie na środowisko naturalne. W celu zapobieżenia dalszej degradacji konieczne jest rozwiązanie następujących problemów: utylizacji wysokozasolonych wód kopalnianych (problem specyficzny w skali światowej), zago[...]
EN Mining activity and the other branches of heavy industry led in the USCB from over 2 centuries has made large unfavorable changes of environment. Unaccepting its further degradation needs the solution for the following problems: utilization of high salinity mine drainage (a problem unique in word sc[...]
19
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 25-26
PL Przedstawiona problematyka związana jest z prowadzonymi w rejonie Inowrocławia pracami badawczymi. Ich celem jest określenie stopnia degradacji górotworu wynikającej z wpływu procesów deformacji ośrodka skalnego. Omówiono wyniki badań jakie uzyskano w jednym z rejonów miasta, którego obszar objęt[...]
EN Subrosion process leads to the development of subsurface caves. Arranged geodetic and gravimetric investigations on the area of Inowrocław city intend to determine localisation of caves and other openings related to natural degradation of salt dome. Unfortunately, investigated area was affected by s[...]
20
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2369--2380
EN The description points of reclamation of post mining areas functioning in urban space have been shown in the article. On the example of proposed conceptions, realization activities and possibly points of reclamation in the context of subsequent functioning of described area, the problem of revitaliz[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last