Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tereny poeksploatacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono zagadnienie analizy i optymalizacji gospodarki odpadami na tle szerszego problemu gospodarki zasobami środowiska. Wyrobiska eksploatacyjne oraz odpady produkcyjne i konsumpcyjne są ujęte jako jednolity system gospodarki odpadami. Opisano uwarunkowania sektorowych gospodarek odpadami or[...]
EN Waste management is presented in the context of environmental resources management. Mining voids as well as industry or consumer wastes are taken as integrated waste management system. Conditions of sectors wastes management and possibility of its analysis as an intersection optimisation problem is [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 124(10) 97-105
PL Znaczne obszary mad użytkowanych rolniczo w dolinie rzeki Bóbr zostały zniszczone w wyniku eksploatacji na wielką skalę kruszywa budowlanego. Po zabiegach rekultywacyjnych, które polegały na zasypaniu wyrobisk kruszywem odpadowym, wyrównaniu ich powierzchni, a następnie rozplantowaniu na tak przygot[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Scharakteryzowano wyrobiska i tereny po eksploatacji surowców węglanowych, kruszyw naturalnych i surowców ilastych w granicach aglomeracji krakowskiej pod kątem stanu ich zagospodarowania. Krytycznie odniesiono się do rezultatów dotychczasowego wykorzystania potencjału terenów poeksploatacyjnych. Za[...]
EN There are characterized workings and areas after the exploitation of carbonates, natural aggregates and silty minerals within Cracow agglomeration in relation to their management state. The results of up to date utilization of the post-exploitation areas potential are critically evaluated. There are[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono zagadnienie formalno-prawne dotyczące rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów. Podano praktyczny przykład dla złoża bazaltu Krzeniów, eksploatowanego od 1927 r., ostatnio przez PG-P BAZALT w Wilkowie, związany z wieloletnim procesem zwałowania nadkładu i zagospodarowania odpadó[...]
EN This paper presents the legał and administrative issues of reclamation of land and post mining areas. Example of the basalt deposit of Krzeniów has been presented. Krzeniów basalt deposit is exploited since 1927, most recently by PG-P BAZALT in Wilkowie. Legał and technological issues connected to t[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono metodę oceny stanu wyrobiska pogómiczego pod kątem wykorzystania ich w gospodarce odpadami. Uzyskana wiedza o, jakości wyrobiska" jest niezbędna do podjęcia decyzji związanej z wyborem terenu pod lokalizację obiektów związanych z gospodarką odpadami. Na podstawie wiedzy eksp[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Złoże bazaltu Krzeniów eksploatowane jest od 1927 roku. Przedstawiono zagadnienia formalnoprawne i technologiczne związane z wieloletnim procesem zwałowania nadkładu i zagospodarowania odpadów przeróbczych. Procesy te skojarzone są z rekultywacją terenów zbiornika odpadów poflotacyjnych byłej kopaln[...]
EN Krzeniów basalt deposit has been exploited since 1927, most recently by BAZALT Mining & Production Company in Wilków. Legal and technological issues connected to the processes of many years' cap-rock dumping and rock processing wastes are presented. These processes relate to reclamation of areas of [...]
7
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 81--86
8
89%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 3 53-70
PL W działalności górniczej nieunikniony jest proces likwidacji kopalń, spowodowany wyczerpywaniem się złoża, zmniejszaniem zapotrzebowania na węgiel bądź względami ekonomicznymi. Likwidowane są przede wszystkim kopalnie, w których zostały wyczerpane zasoby bądź znajdują się w nich zasoby węgla uniemoż[...]
EN Process of mines liquidation is inevitable in mining activity, caused by fields exhaustion, requests for coal decrease or economic respects. First of all, liquidating mines these are mines which have been run out in coal stocks or placed there sources making impossible its profitable exploitation fr[...]
9
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 8 3-8
PL Rekultywacja i zagospodarowanie wielkoprzestrzennych wyrobisk po eksploatacji węgla brunatnego jest przedmiotem analizy wykonanej na przykładzie KWB "Turów". Na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych wykazano, że jest to przedsięwzięcie porównywalne pod względem czasu wykonania, a także kos[...]
EN The land reclamation and development of the spacious open pit workings left after the completed lignite mining operation constitute the subject of study made on the example of KWB "Turów" Mining Operation Unit. On the basis of home and foreign experience it has been proved that, in terms of time sch[...]
10
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 39-41
PL W publikacji przedstawiono zagadnienie zrównoważonej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego na przykładzie zlewni Bystrzycy. Na tle walorów środowiska tej zlewni przedstawiono zlokalizowane w tym obszarze zasoby mineralne oraz pokazano możliwości proekologicznego wykorzystania terenów poekspl[...]
EN The problem of sustainable development of natural recourses with the use of case-study of the Bystrzyca river area has been presented. Mineral resources and possibilities of pro-ecological use of mineral extraction voids with regard to environmental values have been shown. Special role of spatial p[...]
11
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 22-29
PL W artykule przedstawiono metodę oceny walorów przyrodniczych terenów poeksploatacyjnych surowców skalnych, dla potrzeb ochrony ich georóżnorodności. Wskazano kryteria i wskaźniki, jakie można stosować w trakcie dokonywania takiej oceny oraz przy porównywaniu wartości wyrobisk, dokonując wyboru sposo[...]
EN In this article presented is a method of assessing the natural qualities of the post-mining rock quarry sites for the purpose of protecting their natural geodiversity. Indicated have been the criteria and indices that can be applied in the procedure of such making an assessment and in comparing the [...]
12
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Prowadzenie eksploatacji złóż powoduje naruszenie elementów środowiska naturalnego. Wpływ ten, przejawiający się w postaci różnego rodzaju skutków, obejmuje niemal wszystkie elementy środowiska na terenach górniczych. Z uwagi na złożoność procesów i zjawisk zachodzących w trakcie lub na skutek prowa[...]
EN Extraction of mineral deposits may affect components of natural environment. In mining areas this influence, manifested in different environmental effects, comprises virtually all components of environment. In this article systematics of environmental effects of mining activity was analyzed. A compl[...]
13
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 6 8--14
PL Projekt rekultywacji obszaru „Zakole B” w gminie Zator, gdzie wydobycie zakończyły Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa SA, może stać się modelowym przykładem zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w dolinach rzecznych.
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 325--334
PL W artykule poddano dyskusji zasadność opodatkowania gruntów poeksploatacyjnych zakładu górniczego w okresie ich rekultywacji. Przeanalizowano przepisy dotyczące podatków od nieruchomości w odniesieniu do terenów pogórniczych. Wykazano, że ze względu na właściwości techniczne grunty poeksploatacyjne [...]
EN The article discusses the validity of taxing the post-mining terrains during their reclamation. The tax regulations regarding post-mining real estates have been analysed. It has been proven that because of their technical features, the post-mining terrains are not suitable for conducting economic ac[...]
15
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 1 29-47
PL Artykuł ma charakter florystyczno-ekologiczny i zawiera wykaz 453 gatunków flory naczyniowej porastającej tereny pięciu likwidowanych kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim: "Grodziec" i "Jowisz" w Wojkowicach, "Paryż" w Dąbrowie Górniczej, "Porąbka-Klimontów" w Sosnowcu oraz "Saturn" w Czela[...]
EN The present paper has floristical-ecological character. It contains the alphabetical index of 453 species of vascular flora overgrowing the post-mine sites of the five liquidated coal-mines in Dąbrowa Basin, i.e. "KWK Grodziec" and "KWK Jowisz" coal-mines in Wojkowice, "KWK Paryż" coal-mine in Dąbro[...]
16
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2010 No. 4 29-34
PL Od 2000 do 2010 roku, Międzynarodowa Wystawa Budowlana (niem. Internationale Bauausstellung) (IBA) Fürst-Pückler-Land czynnie uczestniczyła w zagospodarowywaniu terenów pokopalnianych na Łużycach (Brandenburgia, Niemcy Wschodnie). Opierając się na doświadczeniach IBA, sformułowano dziesięć zasad pos[...]
EN From 2000 to 2010, the Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land has been active in shaping the post-mining landscape in Lusatia (Brandenburg, East Germany). Based on IBA's experiences, we have formulated ten principles concerning the treatment of post-mining landscapes. The goal is to [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 389-404
PL Obszar badań charakteryzuje się bardzo skomplikowaną budową geologiczną. Duże jednostki geologiczne występujące w regionie (Górnośląskie Zagłębie Węglowe, monoklina śląsko-krakowska) są rozdzielone przez dużą i głęboką strefę uskokową (Rów Sławkowa). Długoletnia eksploatacja bogactw naturalnych istn[...]
EN Complicated geological structure characterise the area of research. Big geological units in this region (Upper Silesian Coal Basin, Cracow Monocline) are separated by big and deep fault zone (Sławków Trough). Exploitation of natural resources existing in this area (zinc and lead ores, quaternary for[...]
18
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 2 11-15
PL Liczne przykłady atrakcyjności krajobrazowej, przyrodniczej i kulturowej terenów pogórniczych skłaniają do innego niż tradycyjne patrzenia na górnictwo i jego stosunek do środowiska przyrodniczego. Spojrzenie na jego działalność nie jako niszczącą walory środowiska, ale tworzącą tu nowe wartości i d[...]
19
63%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 4 252--262
PL Zagospodarowywanie obszarów poeksploatacyjnych w miastach stwarza możliwość kształtowania struktury i poziomu świadczeń ekosystemów. Zarządzanie takimi obszarami powinno uwzględniać potrzeby mieszkańców miast i służyć podniesieniu jakości ich życia. Celem artykułu jest ukazanie społecznej percepcji [...]
EN The subject of this article is social perception and the use of ES by visitors of the post-mining Szachty area in Poznan. The inspiration for the research was a growing interest in the site from citizens and decision makers. This is expressed by a more and more intensive use of the Szachty area by i[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska może korzystać ze wsparcia finansowego pochodzącego ze środków dwóch rodzajów funduszy: Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Fundusz Spójności przeznacza środki w zakresie ochrony środowiska oraz transportu. Aby wykorzystać te środki d[...]
EN Since the accession to EU Poland can use the subsidies from two kinds of sources: Structural Funds and Cohesion Fund. Cohesion Fund allocates the money for investments concerning protection of environment and transport. To be able to use the funds in recultivation of downgraded quarries, it is neces[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last