Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teren poprzemysłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 11 141-145
PL Celem artykułu jest przedstawienie typów postaw społecznych wobec środowiska przyrodniczego na zdegradowanych terenach poprzemysłowych wraz z czynnikami je kształtującymi. W przypadku krakowskiej Bonarki wyróżniono cztery typy postaw: ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju rekreacji i sportu, za[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 4 74-77
PL Transformacja ustrojowa i będące jej konsekwencją głębokie przemiany gospodarcze spowodowały uwolnienie dużej ilości obszarów, określanych mało precyzyjnym mianem "terenów poprzemysłowych". Warto przy okazji zwrócić uwagę na wyjątkową rozrzutność w gospodarowaniu nimi oraz brak elementarnej wrażliwo[...]
3
88%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 3 111-114
PL Masowe pojawienie się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych obiektów i terenów poprzemysłowych wywołuje pytania o przyczyny tego zjawiska i sposoby jego kontroli. Opisu zmian przestrzennych zachodzących na terenach przemysłowych dokonuje się zwykle korzystając z pojęć architektury, urbanistyki, geog[...]
EN Mass occurrence of post-industrial sites and properties in Poland during nineties raises questions about the reasons of this phenomenon and ways of its control. Description of spatial transformations which take place in post-industrial sites is usually made using terms which originate from architect[...]
4
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 8 36--40
PL Właściwie prowadzona gospodarka terenami poprzemysłowymi oraz obszarami strefy śródmiejskiej przynosi wiele korzyści. Pozwala zrewitalizować i uzupełnić tkankę miejską o przestrzenie o nowej funkcji. Efektem działań jest poprawa jakości danego obszaru i komfortu jej użytkowników. Pozytywy wizerunek [...]
EN Natural use of historical postindustrial sites is now one of the leading trends of urban revitalization. Usually they are a part of a wider program of revitalization of urban spaces, on which there are created multifunctional green areas, combining biodiversity protection with education, touristic m[...]
5
75%
Problemy Ekologii
PL Przedstawiono zarys problematyki terenów poprzemysłowych, ze zwróceniem uwagi na zagadnienia świadomości społecznej i partycypacji interesariuszy w procesie regeneracji tych terenów. Zagadnienia te wiążą się z istnieniem lub brakiem społeczeństwa obywatelskiego. Projekt Regentif, realizowany przez P[...]
EN An overview of issues related to post industrial issues was presented with focus on public awareness and participation of stakeholders in the regeneration of the facilities. These issues are related to the existence or non - existence of the civic society. The Regentif project in which the Cracow Un[...]
6
75%
Problemy Ekologii
PL Nadawanie wartości użytkowej terenom poprzemysłowym może nie kończyć się na jednorazowym akcie zagospodarowania. Często za wstępną rekultywacją podąża kolejna zmiana, która również nie musi być ostateczna. Obiekty rekultywowane po pewnym czasie zyskują walory rekreacyjne. Może pojawić się wtedy potr[...]
EN Bringing brownfields into cultivation may not finish with single act of developing. Changes may follow and this process could not be ever stopped. Re-cultivated areas after some time gain leisure value. Then possibly may appear need of exposure and underlying rest values, and that require respect fo[...]
7
75%
Problemy Ekologii
PL W polskim ustawodawstwie brak jest przepisów odnoszących się bezpośrednio do terenów poprzemysłowych. Powoduje to konieczność korzystania z obowiązujących norm prawnych odnoszących się w sposób bezpośredni bądź pośredni do problemów zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz przeznaczenia terenów na okreś[...]
EN In polish legislation there are no regulations concerned directly to postindustrial areas. This fact causes necessity to use obligatory regulations concerned direvtly or indirectly soil and area pollutions. This state diverge in much extention from European Union standards and makes difficult to cre[...]
8
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 6 287-289
PL Na Śląsku dominują tereny zdegradowane głównie przez górnictwo węgla kamiennego oraz przemysły surowców: rud żelaza i metali kolorowych. Autorka proponuje skorzystanie z doświadczeń innych europejskich regionów poprzemysłowych, a mianowicie potraktowanie regionu jako obszaru o zmienionym kulturowo k[...]
EN The region of Silesia is dominated by areas degraded mainly due to hard coal mining and the resource industries of iron and non-ferrous metals ores. The author proposes to use the experiences of other post-industrial regions of Europę and consider the region as an area of a culturally transformed la[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 107--115
PL Tereny zieleni poprzemysłowej (parki i ogrody działkowe) stanowią równie cenne dziedzictwo przemysłu, co powszechnie uznane za wartościowe budynki i hale zakładowe czy zespoły budynków osiedli robotniczych. Przedstawiony w artykule stan istniejący, potencjał, powiązania przestrzenne tych terenów sko[...]
EN Postindustrial greenery (parks and allotments) are equally valuable industrial heritage of what is commonly regarded as valuable factory buildings and halls, or groups of workers' housing estates. Presented in the article the current' state, the potential and the spatial relationships of these areas[...]
10
75%
Architectus
2010 Nr 2(28) 183--190
PL Jednym z bardzo popularnych modeli ożywiania terenów poprzemysłowych jest rewitalizacja kulturowa19. Na całym świecie sztuka stała się elementem wiodącym bądź wspierającym procesy przekształcania terenów zdegradowanych. Nie wszystkie zamknięte zakłady mogą stać się muzeami sztuki czy prestiżowymi ga[...]
EN The areas of the European cities which were industrialised during the 19th century cover really large terrains. In the past, factories, mainly located in the suburbs of big cities, as a result of those cities development, now constitute the elements of their developing centres. The appearance of tho[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środowisko gruntowe Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” oraz terenów z nimi sąsiadujących od lat narażone jest na wielokierunkową degradację pochodzącą z różnorodnych źródeł przemysłowych. Badania wykazały ekstremalnie wysokie zawartości wielu pierwiastków, w tym m.in. As, Cd, Cu, Zn i Pb. Silne za[...]
EN Soil environment of Trzebinia Metal Company and adjacent areas for many years are exposed to multi-directional degradation connected with diversity industrial sources. Research results cleary indicate that chemical degradation of examined area is connected with extremely high concentration of As, Cd[...]
12
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 229-247
PL Zabezpieczenie i rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, w szczególności poeksploatacyjnych, stanowią ważny element zarządzania przestrzenią, zarówno w aspekcie minimalizacji negatywnych oddziaływań środowiskowych, jak i właściwego wykorzystania terenów. Ilość, wielkość i rodzaj oddziaływań takich o[...]
EN Protection and revitalization of post-industrial objects, in particular postmining ones, is an important aspect of spatial management, especially with respect to both minimization of negative environmental effects and sustainable land use. Amount, number and type of environmental effects, resulting [...]
13
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Prezentowany artykuł przedstawia temat nowotworzonych otwartych przestrzeni publicznych. Przestrzenie te, kształtowane na byłych terenach przemysłowych, stanowią wciąż problem jako opuszczone nieużytki na współczesnych terenach urbanistycznych. Przedstawiony materiał badawczy jest kontynuacją zagadn[...]
EN The paper deals with a subject of open public spaces. These spaces, created in inner-city ex-industrial areas, are still problematic abandoned brownfields in present cities. This is a continuation of the subject undertaken in the previous publication in ACEE – dealing that time with the Swiss exampl[...]
14
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W państwach Europy Centralnej i Wschodniej zdegradowane tereny poprzemysłowe bardzo często znajdują się w obrębie dużych aglomeracji miejskich, w otoczeniu terenów zamieszkałych przez ludzi. Ze względu na swoją lokalizację są one zazwyczaj atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Jednakże ponowne zagos[...]
EN In Central and Eastern Europe countries degraded brownfields are very often located within big urban agglomerations, surrounded by areas inhabited by people. Due to their location they are usually attractive investment areas. However, redevel-opment of a degraded area is much more expensive and diff[...]
15
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 3 50-50
PL Wśród współczesnych dobrych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych wyróżniają się projekty realizowane w Niemczech, w otoczenie rzeki Emscher. Powitał tam krajobrazowy kompleks pod nazwą Emscher Landschaftpark.
16
75%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 6 258-269
PL Problemy rozwoju i modernizacji centrów usługowo-administracyjnych w miastach krajów środkowoeuropejskich związane są z procesem transformacji ekonomicznej zainicjowanej na przełomie lat 80 i 90. Również w wielu miastach śląskich równolegle ze zmianami ekonomicznymi, obserwujemy procesy transformacj[...]
EN The issues of the development and modernisation of services and administration city centres, in Central European countries, are connected with the process of economic transformation first initiated in the late 1980s and '90s. However, in many cities of the region, parallel to the problems of economi[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 159 (39) 66--74
PL Teren poprzemysłowy Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” stanowi potencjalne miejsce rozwoju obiektów produkcyjnych i produkcyjno-usługowych, zgodnie z zapisami dokumentów planistycznych gminy. Wymaga jednak inwestycji pozwalających na stworzenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych, szczególn[...]
EN The „Trzebinia” Metal Company postindustrial area is a new space for development of production and service building, in accordance with the spatial planning documents of Trzebinia city. However, it requires investments allow for the creation of new social and economic functions, especially in the fi[...]
18
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 3 16--17
19
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 1 14--18
20
75%
Problemy Ekologii
PL Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań. Przekształcenie terenów i obiektów poprzemysłowych stało się jednym z ważniejszych problemów jakie muszą rozwiązywać miasta na przełomie er: industrialnej i postindustrialnej. W ciągu ostatnich 20 lat wypracowano podstaw[...]
EN Transformation of post–industrial areas and objects - current results and future perspectives. Brownfields transformation and post–industrial objects conversion became one of important problems to be solved by towns in the time of both - industrial and post–industrial eras turnover. Within last 20 y[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last