Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 443-444
PL Artykuł przedstawia budowę oraz wyniki pomiarów światłowodowego, reflektometrycznego czujnika temperatury. Głowica w badanym czujniku została umieszczona na końcu toru pomiarowego. Zasada działania opiera się na zmianach wartości współczynników załamania światła w funkcji temperatury. Powoduje to zm[...]
EN The paper presents construction and results of measurements of a reflectometric temperature sensor. The examined sensor head was located at the measurement path end. Operation of the sensor is based on changes of the refractive index value with temperature. Such sensors enable measuring under diffic[...]
2
100%
Opto - Electronics Review
EN Examples of hybrid optical fibre binary sensors with amplitude modulation of light for measurement of mechanical load and temperature are presented. A structure of such sensors allows selecting of the measured quantity and gauge parameters only by changing the mechanical structure and without any ch[...]
3
100%
Advances in Materials Science
EN This work reports on the possible use of microporous silicon as a temperature sensor. This work is based on previous published works [7, 8, and 9]. The device is based on hydrocarbon group (CHx) / porous silicon (PS) /Si structure. The porous sample was coated with hydrocarbons groups deposited by t[...]
4
88%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 591--600
EN Temperature change is one of key factors which should be taken into account in logistics during transportation or storage of many types of goods. In this study, a passive UHF RFID-enabled sensor system for elevated temperature (above 58°C) detection has been demonstrated. This system consists of an [...]
5
88%
Materials Science Poland
2018 Vol. 36, No. 3 460--468
EN Single phase, adherent films of copper oxide nanowires (CuO NWs) were successfully grown on a glass substrate. Titanium nanofilm was pre-coated on the glass substrate to assist the growth of a layer adherent to the substrate. The copper film of 1.5 μm thickness was deposited via physical vapor depos[...]
6
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 4 176--179
PL W pracy przedstawiono możliwości i zalety technologii druku strumieniowego na przykładzie wykonania sondy probierczej do pomiarów wilgotności w jamie nosowej. Przedstawiono projekt, realizację oraz testy wieloelementowej struktury 3D w postaci rurki probierczej wykonanej na podłożu elastycznym z wyk[...]
EN The paper presents the capabilities and advantages of inkjet printing technology for the case of the probe tube fabrication for measuring humidity in the nasal cavity. The paper shows design, practical realization, and tests of multi-zone probe tube fabricated in inkjet printing technology on flexib[...]
7
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The bed temperature is one of most substantial parameter measured in the industrial fluidized bed boilers. Due to high temperature and highly abrasive medium the sensor used for temperature measurement equipped with steel housing. A thermal inertia of the sensor is cause of a dynamic error. This pap[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę zbudowanego stanowiska do badania tekstronicznych czujników temperatury. Opisano jego konstrukcję, podstawowe dane techniczne. Podano przykładowe wyniki pomiarów.
EN In the paper the short characteristic of measuring unit for textronic, temperature sensors calibration were described. Stand construction, basic technical data of stand elements and an example test was also presented.
9
75%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 93-100
PL Każdy system bezpieczeństwa zainstalowany w obiekcie powinien posiadać podsystem sygnalizacji pożaru. Aby taki podsystem mógł wykonywać swoje zadania z określonym prawdopodobieństwem zdatności powinien posiadać optymalną strukturę wewnętrzną. W artykule zaproponowano, na podstawie symulacji komputer[...]
EN Each security system installed in an object should have a sub-system of fire security. Such a system should have an optimal internal structure so that it could perform its operation with a defined probability of avoioding damage. On the basis of computer simulation, the article proposes optimal str[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wyniki pomiarów właściwości akustycznych fal powierzchniowych (AFP) w niobianie litu o orientacjach 128°YX i YZ w zakresie temperatur 20...500°C. Stwierdzono, że kryształ niobianu litu o orientacji 128°YX jest znacznie lepszy w porównaniu do kryształu orientacji YZ zarówno pod względem[...]
EN Results of measurements of surface acoustic waves (SAW) properties in lithium niobate crystal for 128°YX and YZ orientations, in a temperature range from 20°C to 500°C, are presenyted. It was found that 128°YX orientations is much more interesting for applications in temperature sensors since it exh[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wyniki analiz teoretycznych i symulacji czujnika temperatury PTAT (ang. Proportional To Absolute Temperature - proporcjonalny do absolutnej temperatury) przeznaczonego do uktadów CMOS VLSI, których budowa wykorzystuje pionową strukturę PNP. Wykonane badania uwzględniają charakterystycz[...]
EN The paper presents theoretical analyses and simulation results of a PTAT (Proportional To Absolute Temperature) temperature sensor that is based on the vertical PNP structure and dedicated to CMOS VLSI circuits. Performed considerations take into account specific properties of materials that forms e[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń pól temperaturowych czujnika temperatury oraz wyniki badań zależności temperatury elementu termoczułego od: konstrukcji i materiałów, z których został wykonany a także od głębokości zanurzenia czujnika i typu badanego środowiska. Zaproponowano zastosowanie kw[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 338-341
PL W artykule przedstawiono metodę monitorowania stanu oleju w transformatorze mocy 22/0.4 kV przy wykorzystaniu czujnika gazu i wilgotności. Metoda wspomagana jest innym narzędziami diagnostycznymi – optycznym czujnikiem temperatury i analizatorem wielkości elektrycznych.
EN The paper deals with the physical fundamentals of the monitoring of values of high-voltage oil transformer 22/0,4 kV by oil Hydran sensor of gases and moisture and other assistant diagnostic apparatuses: optical temperature sensors and electric quantities analyser.
14
75%
Archives of Thermodynamics
EN The publication presents the problems related to determination of heat demand required to heat rooms in a multi-family building. The measurement of the heat load released by a radiator to a room by an electronic heating cost allocator was adopted as the approximate method of heat consumption specifi[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 228-231
PL W pracy przedstawiono projekt, technologię i właściwości specjalizowanej podgrzewanej rurki z wbudowanym czujnikiem temperatury, w której zarówno element grzejny jak i termorezystor zostały wykonane w technologii druku strumieniowego. Oba elementy zostały nadrukowane na płaskim i elastycznym podłożu[...]
EN The paper presents the design process and the implementation of specialized heated tube with a built-in temperature sensor, in which both a heating element and thermometer were made in the technology of inkjet printing. Both elements are printed on a flat, flexible substrate and rolled into a 3D str[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 5 96--97
PL Dla wielu procesów technologicznych bardzo istotnym parametrem stanu jest temperatura. Metody jej pomiaru, chociaż doskonale znane i szeroko opisane w niektórych przypadkach mogą nastręczać szeregu trudności. Jednym z istotniejszych zagadnień jest tzw. „czas życia” czujnika, czyli jego wrażliwość na[...]
17
75%
Optica Applicata
2019 Vol. 49, nr 2 249--264
EN In this paper, a microstructured optical fiber with dual core was proposed which is known as photonic crystal fiber. Specific optical properties of a dual-core photonic crystal fiber were used to obtain high birefringence, small beat length, flattened dispersion, for different values of structural p[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono badania właściwości pasywnego systemu z pamięcią stanu detekującego narażenia temperaturowe i aktywowanego układem identyfikacji radiowej (RFID). System ten jest zbudowany z trzech wzajemnie kompatybilnych elementów: anteny wykonanej z pasty srebrowej techniką sitodruku na e[...]
EN In this paper, investigations of passive RFID - enabled sensor system with a state memory were described. This system comprised three mutually compatible components: antenna screen printed with a silver paste on a flexible substrate, chip assembled using an isotropic conductive adhesive with the add[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Wiele materiałów dielektrycznych, po ekscytacji wysokoenergetycznym promieniowaniem, wykazuje przez długi okres czasu zjawisko termoluminescencji (TL). TL można mierzyć podczas ogrzewania materiału. Całkowita luminescencja bardzo silnie zależy od temperatury maksymalnej, do której ogrzewamy materiał[...]
EN There are many dielectric materials which exhibit long time thermoluminescence (TL) after being excited by high energy radiation. TL can be measured during the heating of the material. The total amount of luminescence depends strongly on the maximum temperature the material is exposed to, however, t[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano układ zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego. Przedstawiono dwie metody zabezpieczeń termicznych. Pomiar temperatury przeprowadzono przy zastosowaniu przetwornika analogowo - cyfrowego typu delta sigma o dużej rozdzielczości. Jako czujnik wykorzystano rezystor platynowy [...]
EN The article is an thermal protection system of the electric motor. The paper presents two methods of thermal protection. Temperature measurements were performed using an analog - digital sigma-delta type converter with a high resolution. Used as sensor platinum resistor type PT100.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last