Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 831
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania naturalnego rozpływu powietrza w wewnętrznych oczkach aktywnych sieci wentylacyjnych w warunkach skrępowanych. Obliczenie przeprowadza się w dwóch etapach. W etapie I sieć wentylacyjną traktuje się jako pasywną. W oparciu o wyznaczone strumienie objętości [...]
EN The paper presents method of determination of natural air flow in the inside meshes of the active ventilation network for the restricted conditions. The calculation is performed in two stages. During the first stage ventilation network is treated as a passive one. On the basis the air volume streams[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Warstwy Zn-Bi-O otrzymano w procesie rozpylania magnetronowego. Otrzymane warstwy wygrzewano do temperatur 900 stopni C, dla czasów od 1 min do 4 godzin. Na podstawie wykonanych badań rentgenograficznych i mikroskopowych przedstawiono skład chemiczny, fazowy oraz mikrostrukturę tak wygrzewanych war[...]
EN Zn-Bi-0 thin films were obtained by magnetron sputtering . Then the layers were calcined up to 900 °C for heating period from 1 min to 4 h. Phase analysis and crystallite size were performed by XRD. Chemical composition and microstructure of thin films were investigated by SEM.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 97-100
EN This paper presents the results of the research on the imroved cryopump constructed on the basic of a two stage Gifford-McMahon refrigerator. The cryopump system without the screen of the second step element reached the pumping speed 4 m3/s for nitrogen and 0.8 m3/s for hydrogen. The effective pumpi[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 113-118
EN The dependence of work function on temperature is calculated for 45 elements by using the thermal expansion data. Calculations are performed in the framework of a new model of work function (1). It is shown that the derivative dFi/dT may not be treated as constant in a broad temperature range. It wa[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę naprężeń w żelbetowych zbiornikach na materiały sypkie i na ciecz wywołanych niestacjonarnymi polami termicznymi pochodzącymi od wpływów technologicznych i klimatycznych. Do analizy mechanicznej użyto Metodę Elementów Skończonych w oparciu wyników badań doświadczaln[...]
EN In this paper, the method of the analysis of the effect of climatic temperature on the stress states in axisymmetric RC structures is presented. The effect of solar radiation on the temperature of the surface of structures was taken into consideratino. The finite Differrnce Method is applied to solv[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej komina wieloprzewodowego o wysokości 250 m. Przedstawiono wyniki pomiarów z okresu około 1 roku, dla zróżnicowanych przypadków warunków eksploatacyjnych. Na tej podstawie oszacowano zależność pomiędzy temperat[...]
EN Results of investigation of temperature variation in the ventilated space of the 250 m high multi-flue chimney are presented. The results obtained during a one - year long measurement period are analysed for various operational conditions. The obtained data is used for evaluation of mathematical rel[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Długi okres użytkowania obiektów zabytkowych wpływa na zużycie techniczne stosowanych pierwotnie materiałów. Autorzy zaprezentowali wyniki wieloletnich doświadczeń w zakresie badania przyczyn destrukcji kunsztownych, monumentalnych struktur elewacji. Prezentowane są wyniki badań wpływu drgań. Podana[...]
EN The paper presents the exploitation problems of architectural monument which has been located in the north-east part of Poland. The brick building has been erected in the end of XlX-th century. In the paper was analysed causes of the destructive effects on the relic facades of monumental building. E[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wstępne wyniki pomiarów zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej żelbetowego komina wieloprzewodowego o wysokości 300 m. Zamieszczone rezultaty pochodzą z ostatniego okresu jesienno-zimowego. Na tej podstawie wyznaczono empiryczne związki pomiędzy temperaturą powietrza atmosferyczn[...]
EN Preliminary results of temperature measurements in the ventilated space of the reinforced concrete multi-flue 300 m high industrial chimney are presented. The results have been gathered during the last autumn and winter seasons. The relevant empirical relations between the ambient air temperature an[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W celu zwiększenia sprawności kotłów dąży się do ograniczenia straty wylotowej (kominowej). Jednakże przy zbyt głębokim ochłodzeniu spalin może dojść do kondensacji kwasu siarkowego, zawartego w spalinach. Kondensacja kwasu może wystąpić w kominie, ale też wcześniej, w pogrzewaczach regeneracyjnych,[...]
EN For increasing the boiler efficiency chimney loss should be decreasing. However lower flue gas temperature can to cause sulfuric acid condensation. Sulfuric acid condensation can occur in chimney, but also earlier, in regenerative air preheaters, electrostatic precipitators and flue gas channels. Th[...]
10
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 139-164
PL W artykule przedstawiono dwuwymiarowy model do symulacji pola temperatury i zawartości składników spalin w wielofunkcyjnym i wielosekcyjnym reaktorze katalitycznym w stanach nieustalonych i ustalonych. Model ten uwzględnia zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła, wymiany masy w fazie stałej i gazowej, [...]
11
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 3 32-34
12
80%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawiono metodykę badania emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego płyt gipsowo-kartonowych. Istotne parametry, takie jak wartość temperatury warunkującej rozpoczęcie procesu rozkładu oraz emisja tlenku węgla z płyt zostały wprowadzone do modelu pożaru opartego o kompute[...]
EN The article presents a methodology of research of toxic emissions during the thermal decomposition of plasterboard. Important parameters such as temperature conditioning the commencement flameless combustion process and the emission of carbon monoxide from the plates were placed on the fire model ba[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Jednym z zaburzeń jakości energii elektrycznej są wahania napięcia. Definiuje się jako serie zmian wartości skutecznej lub obwiedni przebiegu czasowego napięcia. Cykliczne wahania napięcia można rozpatrywać jako złożenie subharmonicznych i interharmonicznych napięcia, tj. składowych o częstotliwości[...]
EN One of power quality disturbances are voltage fluctuations, defined as series of changes of voltage rms value or envelope of voltage waveform. Cyclic voltage fluctuations can be considered as superposition of subharmonics and interharmonics - components of frequency not being an integer multiple of [...]
14
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 133--134
15
80%
Izolacje
PL Rzeczywista temperatura każdej z warstw konstrukcji drogowej oraz ośrodka gruntowego tworzącego nasyp i podłoże, a także parametry cieplne materiałów używanych do budowy dróg to właściwości, których znajomość pozwoliłaby na opracowanie modelu obliczania temperatury warstw bitumicznych. Taki model je[...]
16
80%
Journal of KONES
PL Istotne wymaganie materiału na tłoki dotyczy jego parametrów wytrzymałościowych w temperaturze otoczenia oraz przy różnych wartościach temperatury pracy tłoka. Wraz ze wzrostem temperatury następuje obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiałów na tłoki. Zmniejszenie parametrów wytrzymałościowy[...]
EN Among all components of the engine, the pistons are probably the one subjected to the widest range of stress and temperatur. Therefore selection of the proper material on the piston in varied temperature is very important. A satisfactory piston material must fulfill many, often conflicting, requirem[...]
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 97-101
EN One of most important energy receivers is an induction cage machine. It can work properly provided that it is supplied with balanced, sinusoidal voltage of appropriate frequency and rms value. Presence of any power quality disturbances leads to additional power losses and to an increase in windings [...]
18
80%
Drogownictwo
2001 nr 10 308-308
PL Analiza przyczyn pękania płyt betonowych pod wpływem temperatury z uwzględnieniem sztywności podłoża.
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań suszenia biomasy drzewnej na przykładzie wierzby energetycznej (Salix pentandra) w warunkach konwekcji wymuszonej. Badania przeprowadzono w czterech wartościach temperatury powietrza suszącego 50, 60 70 i 80°C oraz w trzech rozdrobnieniach suszonego materiału: odcinki pędó[...]
20
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy opisano sposób, warunki osadzania oraz charakterystyki strukturalne i odporność na korozje wżerową powłok na osnowie kowalentnych związków krzemu z węglem i/lub azotem. Powłoki o składzie zbliżonym do SiC, SiCN lub SiN i grubości około 2 um osadzano metodą reakcyjnego rozpylania magnetronowe[...]
EN Deposition method, structural characteristics as well as the resistance to atmospheric and pitting corrosion of SiC, SiCN and SiN coatings. The coatings of the thickness of 2 um have been deposited by means of a reactive magnetron technique from pure Si targets in the atmosphere of Ar + C2H2, Ar + C[...]
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last