Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura wysoka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the experimental research of the concrete specimens in creep tension at temperature up to 400 °C.
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1035-1039
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie powłok na osnowie fazy międzymetalicznej y-TiAl osadzanych metodą magnetronową na stopie y-TiAl, zapewniających dobrą ochronę przed korozją gazową w zakresie temperatur do - 1200 K. Do badań odporności na utlenianie w wysokich temperaturach[...]
EN In this work the magnetron sputtering deposition of thin temperature resistant coatings y-TiAl ensuring an excellent gas corrosion resistance, up to -1200 K in stationary conditions of temperature, without changing the basic mechanical properties of the substrate, have been described. Resistance to [...]
3
88%
Cement Wapno Beton
PL Badania dotyczyły wpływu jonów sodu na strukturę glinianu wapnia Ca w znacznym zakresie stężeń sodu, aż do wydzielania się wolnego tlenku wapnia, określenia wpływu jonów sodu na parametry sieci poszczególnych glinianów, a także określenia jakie reakcje zachodzą w mieszaninach Na2O i glinianu wapnia [...]
EN The research relates to the influence of sodium ions on the structure of calcium aluminate Ca, over a considerable range of sodium ion concentrations up to emanation of free calcium oxide, determination of the influence of sodium ions in the parameters of each crystal form of calcium aluminate, and [...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 218-221
PL Opisano nowy model matematyczny i numeryczny degradacji właściwości betonu w wysokich temperaturach. Może on być stosowany do prognozowania zachowania się konstrukcji betonowych podczas pożaru, zwłaszcza niebezpieczeństwa wystąpienia zjawiska "spallingu" termicznego. Przedstawiono wyniki symulacji k[...]
EN A new mathematical and numerical model of degradation of concrete properties at high temperature has been briefly described. It can be applied for predicting of concrete structures behaviour during fire, and in particular possible occuring of thermal spalling phenomenon. The results of computer simu[...]
5
88%
Konstrukcje Stalowe
2004 nr 1 28-30
6
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 33-33
7
75%
Cement Wapno Beton
PL Stosowanie włókien polipropylenowych zalecane jest przez normę EUROCODE 2 jako rozwiązanie technologiczne, ograniczające ryzyko eksplozyjnego niszczenia betonów wysokowartościowych (BWW) w wyniku działania wysokiej temperatury. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku włókien polipropylenowych w il[...]
EN Utilization of polypropylene fibers is highly recommended by EUROCODE 2 as a technological solution to prevent the risk of explosive spalling in HPC. The paper presents an investigation on the influence of the polypropylene fibers dosed in the amount of 0.1 and 0.2% of concrete volume (0,9 and 1,75 [...]
8
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 119--122
CS V článku je prezentována koncepce efektivní měrné tepelné kapacity, která pro stavební materiály za vysokých teplot představuje značné zjednodušení v porovnání s klasickou analýzou v rámci termomechaniky kontinua. Praktické aplikace této koncepce je ilustrována na příkladu několika typických stavebn[...]
9
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 6 19--20
PL Przedstawiono informacje o stabilności (dryfcie, żywotności czasowej) czujników temperatur na osnowie termopary typu K.
EN The paper presents information about stability (drift, lifetime) of temperature Sensors based on K-termocouple.
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Jedną ze skutecznych metod poprawy odporności betonu wysokowartościowego na zjawisko termicznego odpryskiwania jest dodanie włókien polipropylenowych do mieszanki betonowej. Przedstawiono model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji w wysokich temperaturach betonu, w którym zasto[...]
EN An effective method used to improve resistance of high-performance concrete to thermal spalling, during fire is addition of PP-fibers to the concrete mix. Mathematical model of hygro-thermal and degradation phenomena at high temperature of concrete with PP-fibers is presented. Experimental validatio[...]
11
75%
Przegląd Budowlany
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 8 458-460
PL Omówiono ogólnie problemy ochrony przeciwpożarowej w konstrukcjach żelbetowych. Przeanalizowano ustalenia przepisów ujętych w projekcie Eurokodu 2.
EN General problems of reinforced concrete structures protection against fire and resolutions embraced in Eurocode 2 in this field are analysed.
13
63%
Cement Wapno Beton
PL Współczynnik rozszerzalności liniowej alfa(T) betonów jest określany w zakresie temperatur 20-800°C w dwojaki sposób: w warunkach izotermicznych i liniowego wzrostu temperatury. Współczynnik ten jest w ogólnym przypadku szacowany jako pochodna temperaturowa odkształcenia termicznego mierzonego metod[...]
EN The linear thermal expansion coefficient, alfa(T), of several types of concrete is determined in the temperature range of 20-800°C using two different methods, namely, the isothermal and linear heating methods. The coefficient alfa(T) is in general evaluated as the temperature derivative of the ther[...]
14
63%
Cement Wapno Beton
2011 nr spec. 102-105
EN This article is dedicated to the use of aerated concrete as an insulating material at higher temperatures. It is also point out the benefits of insulating elements made of aerated concrete against current insulating systems, which can work at temperatures up to 500°C. Today, there has been strong ef[...]
15
63%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy podjęto statyczną analizę stateczności prostego toru bezstykowego w płaszczyźnie pionowej w warunkach występowania wysokich temperatur szyn. Celem dociekań jest próba odpowiedzi na pytanie czy początkowo prosty tor bezstykowy, o długości nieskończenie dużej, spoczywający jako ważki pręt na p[...]
EN In the present paper a static analysis of a straight CWR track's stability in vertical plane under the occurrence of high rail temperatures is considered. The target of investigation is to properly answer a question of a possible local stability loss in vertical plane on an originally straight CWR t[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 60-60
17
63%
Archives of Civil Engineering
PL Zachowanie się betonów wysokowartościowych (BWW) w warunkach działania wysokiej temperatury może stanowić poważne ograniczenie ich stosowania w budownictwie. BWW poddane działaniu wysokich temperatur, jakie wystepują np. podczas pożaru, mogą wykazywać skłonność do eksplozyjnego zachowania się (ang. [...]
EN This paper presents the results of research on high performance concretes (HPC) modified by the addition of polypropylene fibres (PP fibres). The scope of the research was the measurement of the residual transport properties of heated and recooled concretes: gas permeability and surface water absorp[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 70--72
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu kruszywa magnetytowego na mikrostrukturę betonów osłonowych w warunkach wysokiej temperatury. Badaniom poddano dwa betony osłonowe wykonane z zastosowaniem kruszywa magnetytowego oraz beton zwykły na kruszywie naturalnym. Próbki wygrzewano w piecu średniotempe[...]
EN In this paper it is presented the analize of the effect of magnetite aggregate on the microstructure of shielding concrete exposed to an elevated temperature. Two shielding concretes containing magnetite aggregate and concrete containing normal aggregate have been tested. Samples were exposed to 300[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki badań 24 belek żelbetowych narażonych na działanie wysokiej temperatury od strony rozciąganej lub ściskanej strefy przekroju. Ogrzewanie przeprowadzono pod działaniem stałego obciążenia, wynoszącego 50 albo 70% siły niszczącej, zapewniającego stałą wartość momentu zg[...]
EN The paper presents the results of twenty-four reinforced concrete beams subjected to high temperature in tensioned or compressed zone. The beams were heated under a constant load amounting to 50 or 70% of destructive force, which ensured a constant value of bending moment in the centre part of heate[...]
20
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2010 R. 3, nr 6 90-103
PL Omówiono zastosowanie zginania trójpunktowego w badaniach wytrzymałościowych. Przedstawiono sposób wyznaczenia sztywności maszyny wytrzymałościowej w badaniach odkształcania próbek w wysokiej temperaturze. Podano przykłady przebiegu pękania betonów ogniotrwałych w podwyższonej temperaturze. Na przyk[...]
EN Discusses the use of three-point bending strength in research. Shows how to determine the stiffness testing machine in the study of deformation of samples at high temperature. Are examples of refractory concrete cracking process at elevated temperature. For example, the refractory concrete showed th[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last