Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teleoperacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono aktualne tendencje w rozwoju mobilnych robotów inspekcyjnych i interwencyjnych, w szczególności w zakresie ich wyposażenia i oprogramowania do teleoperacji z elementami autonomicznej, inteligentnej nawigacji. Przykłady zastosowań dotyczą takich zagadnień jak humanitarne roz[...]
EN In the paper current trends of surveillance as well as mobile robots development have been presented, in particular equipment and teleoperation with some elements of autonomous, intelligent navigation. Examples os application concerns such problems like humanitarian demining and dangerous materials [...]
2
100%
Logistyka
PL Jednymi z największych zagrożeń, na jakie narażeni są żołnierze biorący udział w misjach poza granicami kraju, są różnego typu miny-pułapki i niewybuchy. Ich bezpieczne wykrycie i unieszkodliwienie wymaga dysponowania bezzałogowymi platformami wyposażonymi w wyspecjalizowane osprzęty. Podstawowym pr[...]
EN One of the major threats which face soldiers operating outside of their nation's borders are mine traps and unexploded shells. Their efficient detection and neutralization requires the use of unmanned platforms fitted with special equipment. The main problem with those constructions is to develop an[...]
3
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono rozwiązanie pulpitu zdalnego sterowania robotem wsparcia inżynieryjnego "Marek". Robot przeznaczony do usuwania niebezpiecznych ładunków wymagał opracowania mobilnego stanowiska zdalnego sterowania. Warunkiem koniecznym było zapewnienie niezawodnego i nieskrępowanego sterow[...]
EN The paper presents a solution desktop for remote controlled support engineer robot, "Marek". This robot is designed to removal of dangerous goods. Very important issue is to develop of mobile remote control position. A necessary condition was to provide reliable and unfettered control of a robot ope[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 265-269
PL W dzisiejszych czasach roboty niejednokrotnie zastępują ludzi w pracach monotonnych, w których ruchy można zaprogramować. Istnieją jednak zadania, które należy wykonać w środowisku nieznanym oraz niebezpiecznym dla człowieka. W takich przypadkach możliwe jest wykorzystanie teleoperacji, czyli sterow[...]
EN Nowadays robots are widely used to replace human in monotonous works which movements can be programmed. However, there are tasks that have to be performed in unknown and hazardous environments. In such cases it is reasonable to use teleoperation, i.e. to operate a machine from a distance. Implementa[...]
5
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 1 (27) 49--58
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratowniczym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej rozwoju od początków jej wprowadzani[...]
EN This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signal and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 1 112--118
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu jakościowego i ilościowego porównywania różnych interfejsów zdalnego sterowania, w szczególności określenia wpływu struktury interfejsu na wydajność operatora zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota mobilnego. Stanowisko badawcze to mobilny [...]
EN This article presents a research for qualitative and quantitative comparison of different remote control interfaces, in particular, determine an effect of interface structure on efficiency of the operator remotely controlled mobile inspection robot. The robot is equipped with a manipulator ended wit[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
8
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 273--280
PL W pracy opisano stanowisko do prowadzenia badań nad możliwością wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do wykonywania zdalnej pracy inspekcyjnym robotem mobilnym. Stanowisko to składa się z interfejsu teleoperacji oraz funkcjonalnego modelu zdalnie sterowanego robota inspekcyjnego. Wchodząc[...]
EN This paper describes the station to conduct research on the use of virtual reality techniques to perform the inspection work using remote mobile robot. Thesystem consists of an human-robot interfaceand a functional model of remote controlled mobile inspection robot. The main control interface consis[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratownicznym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej sposoby wykorzystania pojazdów bez[...]
EN This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signaI and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper[...]
10
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W nowoczesnych urządzeniach duży nacisk kładziony jest na komunikację pomiędzy operatorem a maszyną. Zauważalny jest trend rozwoju interfejsów sterowania mających na celu zwiększenie interakcji pomiędzy człowiekiem i maszyną. Zastosowanie urządzeń skanujących ruchy człowieka często nie zapewnia wyst[...]
EN In modern devices great emphasis is placed on communication between an operator and machine. Noticeable is the trend of development control interfaces designed to increase interaction between human and machine. The use of human movements scanning equipment often do not provide sufficient interaction[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last