Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemedycyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 33-44
PL Rozwój telemedycyny jest wielką szansą dla znajdującej się obecnie w stanie zapaści służby zdrowia w Polsce. Jednak postępy we wdrażaniu tej formy świadczeń medycznych są wciąż dalekie od oczekiwań. Można stwierdzić, iż Polska nie jest przygotowana do praktycznej realizacji usług telemedycznych. Bio[...]
EN Development of telemedicine is a great chance for the polish health care, which is nowadays in bad condition. However, the progress of development of this form of services is still far from expectations. One can assume that Poland is not prepared to realize telemedical services. Taking into account [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 39-45
EN TeleMed supports real - time interactive collaborations between multiple users. Multiple physicians at remote locations can simultaneously view, edit and annotate the patient data. Furthermore, each physician can see the data another physician has entered as well as monitor some of the other physici[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 157 59-63
EN This paper presents a web-based system for distance acoustic investigation of human voice. The system is dedicated to diagnosis of speech disorders, and can also be used in evaluating voice rehabilitation resuIts, and in screening test of voice organ. The fundamental part of the paper contains an ex[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiona praca w pierwszej części prezentuje rys historyczny oraz podstawowe wymagania i założenia dotyczące możliwości zastosowania robotów w kardiochirurgu. Zwrócono uwagę na kolejne etapy rozwoju narzędzi i technik wspomagania chirurgii serca, w tym implantowalne pompy krwi, symulacyjne meto[...]
EN Paper presents requirements and assumptions connected with the possibility of robots usage in specific cardiac surgery field. Cardiac surgery robots application can be understood as a natural stage after development of such techniques and tools like among other things implantable blood pumps, surger[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 115-126
PL E-zdrowie jest przełomowym podejściem do zarządzania służbą zdrowia związanym z rewolucją społeczną, jaka łączy się z transformacją pomiędzy społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem informacyjnym. Dąży się do tego, by pacjent, mając komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z c[...]
EN Thanks to eHealth, doctors can access patients' medical records more easily, get immediate access to test results from the laboratory, and deliver prescriptions directly to pharmacists. Patients with heart problems can carry monitors which alert their doctor if their condition changes, yet allow the[...]
6
80%
Optyka
2018 Nr 1 46--48
7
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Komunikat Komisji Europejskiej (kwiecień 2004) dotyczący e-Zdrowia wymusza na krajach członkowskich podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu wykorzystania IKT Informatyczno-Komunikacyjnych Technologii (ang. ICT- Information Communication Technology) w ochronie zdrowia. Wszystkie państwa oprac[...]
EN The announcement of European Commission (April 2004) regarding "e-health"expedlted EU member states to undertake measures aimed at Improving use of ITC - Information communication technology In health sector. Member states elaborate on their own regional and national plans based on procedural compat[...]
8
70%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 1 35-37
PL Przedstawiono definicje podstawowych pojęć z zakresu telemedycyny i teleradiologii. Przedstawiono scenariusz podstawowych usług teleradiologicznych: telekonsultacji, telediagnostyki, teleoperacji i teledydaktyki. Opisano wymagania stawiane aplikacjom teleradiologicznym. Rozważono zagadnienia dotyczą[...]
EN This paper is devoted to teleradiology. The definitions of basic terms in telemedicine and teleradiology for teleconsulting, telediagnosis, telesurgery and tele-education, are given. The requirements for teleradiological application are presented. The standards used in teleradiology were considered.[...]
9
70%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 18 9--17
EN This paper presents an effective solution of packetizing of non-uniform data for the purpose of reporting in telemedical surveillance systems with adaptive interpretation. Unlike the regular systems, where the data continuity is guaranteed by the common reporting interval and unified report content,[...]
10
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 528-530
PL Rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych umożliwiają szerokie wykorzystanie globalnej infrastruktury wymiany informacji dla potrzeb medycznych. W artykule przedstawiono aspekt bezpieczeństwa transmisji zdalnego monitoringu oraz ogólne założenia związane z możliwością pilotażowego wdr[...]
EN Telemedicine covers activities related to health care (including diagnosis, consultation, treatment, monitoring and education). The paper presents the problems of pacemaker patient tele-education and home monitoring in telemedicine environment. The author focuses on two issues: (1) non-disturbing [...]
11
61%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2012 Vol. 1, nr 3 138--140
PL Rozwój technik telekomunikacyjnych i informatycznych obserwujemy również w medycynie. Dotyczy to w szczególności wymiany informacji i danych na odległość pomiędzy różnymi instytucjami medycznymi ( klinikami, szpitalami, placówkami lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, aptekami, laboratoriami it[...]
12
61%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2000 Vol. 1 IT 107--112
PL W niniejszej pracy przedstawiono prace badawcze podjęte w Zespole Katedry Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej umożliwiające tworzenie systemów informatycznych dla współpracy na duże odległości w zakresie efektywnego wykorzystywania danych multimedialnych. Celem tych prac jest zaprojektowanie, [...]
EN The authors of this paper take part in research on Distributed Medical Information System in the framework of the PARMED project. We cooperate with a clinic which possesses large stuff of medical image and video data. In order to share this valuable material with other similar institutions for scien[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 127-137
PL Od 2004 r. w ramach tematu " Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego " Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. Artykuł przedstawia wyniki tych badań z zakresu zdrowia za lata 2006-2008.
EN Since 2004 the Central Statistical Office carries on researches within the topic "Indicators of information society", which concern using of information-telecommunication technologies inter alia in households. The article presents results of those researches in the range of health in 2006-2008.
14
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 8-9 768-772
PL Przedstawiono aktualny stan telemedycyny związany z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz informatyki. Znajduje ona zastosowanie niemal w każdej specjalności medycznej: od monitorowania i leczenia chorób przewlekłych w warunkach domowych, przez telediagnostykę, telekonsultację i telekonfer[...]
EN We present the current state of telemedicine which is inseparably linked with the development of telecommunications infrastructure and of the computer science. It is applied in almost every medical area and specialty: from home telemonitoring and treatment of chronic diseases, through telediagnostic[...]
15
61%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2007 435-448
PL Obserwowany w ostatnich latach rozwój globalnej komunikacji cyfrowej, pamięci masowych i mocy obliczeniowej komputerów oraz postęp w zakresie nowoczesnych środowisk tworzenia oprogramowania dla systemów rozproszonych stwarza realne podstawy dla konstrukcji nowej generacji aplikacji telemedycznych, a[...]
EN The progress in the area of global communication, storage and computer processing power as well as development of modern environments for distributed environments make it possible to build next generation telemedical services. The article discusses the problem of constructing both secure and interac[...]
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2007 421-433
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie platformy do tworzenia bezpiecznych usług zrealizowanej w środowiskach .NET Framework 2.0 oraz WSE 3.0. Głównym celem, jaki przyświecał twórcom było zapewnienie łatwego konstruowania oprogramowania z wykorzystaniem tej platformy - dostarczone mechanizmy[...]
EN This article discusses a custom framework based on .NET 2.0 and WSE 3.0 dedicated for building interactive and secure services. The security model of the framework is Single Sign-On. Clients authenticate using X.509 certificates with Web Service only once and get tokens with private keys for service[...]
17
61%
Studia Informatica
PL Praca prezentuje system ERS (Endoscopy Recommendation System) przeznaczony do archiwizowania i analizy badań endoskopowych oraz problemy związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa aplikacji medycznych. Proponowane są trzy różne rozwiązania: archiwizacja na płytach CD-ROM, wykonywanie [...]
EN The paper presents ERS (Endoscopy Recommendation System) and some problem of assuring the required level of security of medical applications. We concentrate on electronic documents of patient examiniations. Three different solutions are proposed and discussed: CD-ROM archivisation, network backup an[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 224-226
PL Terminy telemedycyna i zdalne monitorowanie opisują wykorzystanie technik komunikacyjnych oraz technologii informacyjnych w celu diagnozowania na odległość i/lub wspomagania procesów terapeutycznych przez lekarza w klinice. W artykule przybliżono tematykę telekomunikacyjna i informatyczną telemetri[...]
EN Telemedicine and home monitoring in cardiac device technology describe the use of electronic communications and information technologies to diagnose at the distance or/and support therapeutical process from a clinic. The authors focused on wireless medical telemetry from informatics and telecomm[...]
19
61%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 139-148
PL W artykule przeanalizowano warunki wdrażania systemów telemedycznych w krajowej służbie zdrowia. Opisano podstawowe technologie teleinformatyczne, które mogą być wykorzystane w telemedycynie. Omówiono bariery techniczne, ekonomiczne, prawne i organizacyjne, jakie należy pokonać przy wdrażaniu tych s[...]
EN In the presented paper the conditions of introducing telemedical systems in the national Health Service are analyzed. Basic teleinformatic technologies being able to be used in the telemedicine were described. Technical, economic, legal and organizational barriers which must be defeated at introduci[...]
20
61%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 2 21-24
PL Przedmiotem pracy jest kliniczny system oceny stopnia dysfunkcji manualnej osób cierpiących na schorzenia drżenia rąk. Podlegająca późniejszej ocenie informacja o drżeniu rąk pobierana jest poprzez panel dotykowy tablet-PC, w sposób symulujący klasyczną metodę spirali Archimedesa. Ruch ręki sparamet[...]
EN The main aim of current article is to introduce prototyped system of hand tremor analysis for people suffering from Parkinson's disease. It was designed after authors found out, that there is significant need for system that would allow assessing peoples hand tremor level in some normalized manner [[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last