Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telematics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2005 nr 1-2 116-130
PL Podano dotychczasowe definicje i nową propozycję interpretacji terminu telematyka. Przesłanki tej propozycji zilustrowano przykładami stosowania tego terminu w szczególności w odniesieniu do rozwiązań informacyjnych w dziedzinie transportu, medycyny i kilku innych dziedzin.
EN The existing definitions of the term "telematics" as well as a new proposed interpretation are presented. Circumstances leading to the proposal are illustrated with examples of the usage of the term in relation to information technology applications in transport, medicine and a number of other areas[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The paper refers to some problems of a top-of-the-range driving simulator that have been implemented in 27 EU members by Directive 2003/59/EC. The truck simulator from France, Finland, Germany and USA have been stressed. The Mark III Motion-Based Driver Training Simulator combines a fully operationa[...]
3
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2010 nr 1 55-61
EN Global positioning systems makes possible to build a new telematic systems, enabling various applications and services in many branches of economy. A special area of such applications are various transport and transport related tasks. Among them, of a high importance are applications applied to mobi[...]
4
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The globalisation poses new challenges in the management of the individual areas of human life, particularly in the transportation. Therefore all useful techniques, especially ITS (Intelligent Transportation Systems) are sought. The ITS improves transportation safety and mobility and enhances produ[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 551-556
PL Wychodząc z klasycznego modelu systemu transportowego przedstawiono jego modyfikację uwzględniającą fakt zastosowania w nim rozwiązań telematyki transportu. Zdefiniowano system telematyki transportu oraz relację telematyczną. Określono sieć telematyczną systemu transportowego dającą pełną informację[...]
EN Starting from a classical model of transport system its modification is presented, taking into account the fact of application of transport application in it. Defined are transport telematics system and telematic relationships. Determined is telematic network of a transport system giving a full info[...]
6
80%
Archives of Transport System Telematics
EN Mobility supported via transportation processes are the engine to economic growth of any country. Unfortunately, the existing infrastructure cannot keep up with both growth of population and people mobility, especially in the developing countries. One of the main problem in transportation processes [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2017 nr 9 23--30
PL Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2023 PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ponad 50 mld zł na inwestycje kolejowe. Dlatego też poprzez zamówienia publiczne można wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu telekomunikacji, informacji i informat[...]
EN Thanks to financial support of the European Union for 2014-2023 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP Polish Railway Lines) will spend over 50 billion PLN on railway investments. The purpose of the present article is to show how important is the role of public procurements in the context of investmen[...]
8
70%
Journal of KONES
EN The paper refers to telematics theoretical basis, especially transport telematics. European and international institutions responsible for standardization in the aforementioned areas have been characterized. Furthermore, author has presented standardization publications on telematics and transport t[...]
9
70%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 3 66-71
EN Current electronic toll should start to play the important role not only in charging for the road use but it is chance to use it as the promoting element in environment conservation and road safety activities. The paper describes the toll system proposal that instead of to a usual way of vehicles' p[...]
10
70%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 28--31
PL Gwałtowny wzrost popularności systemów usprawniających ruch w miastach, pracujących z wykorzystaniem pozyskanych danych, które następnie są przetwarzane w określonego rodzaju informacje lub procesy automatyczne, przyczynił się do ukształtowania nowej terminologii używanej w celu opisania wymienionyc[...]
EN The rapid growth in popularity of traffic control systems, which base on the gathered data then being converted into particular pieces of information or automatic processes, caused the development of new terminology describing the said processes and their structural elements. Telematics is one of su[...]
11
70%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Traffic control is a component of transport system, on which safety and efficiency of means of transport movements substantially depend. It is not possible to achieve and maintain appropriate availability of traffic control system unless issues of appropriate maintenance servicing of traffic control[...]
12
61%
Archives of Transport System Telematics
EN Interaction between the driver and transport telematics is the focus of this paper. In its first part, methods of attracting driver’s attention and affecting them were analysed, with the use of feasible information displays. Potential hazards were also investigated. It latter part, research regardin[...]
13
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents a way for estimating the reliability of data obtained with video systems of traffic surveillance. It describes the elements of factors determining the reliability of this indicator and presents a method for determining it using a computer simulation. This indicator can be used for[...]
14
61%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 167-173
PL Teoria niezawodności systemów ma szczególne zastosowanie w systemach telematyki transportu, które z uwagi na specyficzny charakter ich zastosowania powinny cechować się wysokim poziomem niezawodności. Stosowane w tych systemach w szerokim zakresie urządzenia i elementy elektroniczne, zwłaszcza syste[...]
EN Theory of the systems reliability is particularly applicable in the transport telematics systems, which, taking into consideration their specific character of use, should be characterised by the high level of reliability. The devices and electronic units applied in the wide range in these systems, e[...]
15
61%
Archives of Transport System Telematics
EN Article is present talk away integration quality services telematics. Presentation of result of author research is purpose of article over quality of logistical services at utilization of instrument among chosen operators of logistical functioning services in the area of Poland telematics. That take[...]
16
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule zwrócono uwagę na gwałtowny wzrost popularności silnikowych pojazdów jednośladowych jako praktycznego środka transportu oraz na związaną z tym faktem większą liczbę wypadków drogowych z ich udziałem. Zaprezentowano możliwości zastosowania telematyki w poprawie bezpieczeństwa jazdy zespoło[...]
EN This paper takes a look at the road safety and its important meaning for the present transport with main attention to the single-track vehicles, mainly motorcycles. It shows the way to partly solution the main problem of motorcycles safety and the main problems and risks during the team drives. The [...]
17
61%
Logistyka
PL W artykule zwrócono uwagę na rosnące znaczenie wymagań jakościowych współczesnych systemów transportowych. Podkreślono konieczność pozyskiwania odpowiednich danych, służących ocenie jakościowej analizowanych aplikacji transportowych. Wskazano na możliwości wykorzystania w tym zakresie systemów telem[...]
EN The article underlines the fact that the development of the present transport systems leads to an increase of their work quality requirements. In this case we have to get the new kind of tool for the data acquisition for the work quality estimating. The paper shows the way to solution the problem of[...]
18
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł omawia zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do silnikowych pojazdów jednośladowych, szczególnie motocykli. Zwraca uwagę na gwałtowny wzrost popularności tego środka transportu w ostatnich latach oraz na związaną z nim większą liczbę wypadków drogowych z ich udziałem. Zapr[...]
EN This paper takes a look at the road safety and its important meaning for the present transport with main attention to the single-track vehicles, mainly motorcycles. It shows the way to partly solution the main problem of motorcycles safety and the main problems and risks during the team drives. It f[...]
19
61%
Inżynieria Maszyn
2004 R. 9, z. 1 169-173
PL W pracy omówiono zasadnicze elementy systemu telematycznego, jego własności i obszary zastosowania Przedstawiono europejskie programy badawczo-rozwojowe, wdrażające telematykę w transporcie masowym i pasażerskim. Podano korzyści i ograniczenia wdrażania telematyki.
EN Main elements of telematic system, its features and field of application are discussed. Four European scientific programs implementing telematics in mass and passenger transport are presented. Advantagcs and limitalions of telematics practical application are given.
20
61%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 179-193
PL Przedmiotem publikacji jest sposób pozyskiwania oraz obróbka danych specjalistycznych, pozyskanych z modułu rejestrującego parametry eksploatacyjne i pozycjonowanie w przestrzeni roboczej użytkowanego mobilnego środka transportu, dla potrzeb bezpieczeństwa i niezawodności.
EN The paper is focusing on an e-tool for data processing acquired from the transport device on-board recorder. The developed e-tool is processing data related to the device exploitation parameters and movement trajectory that can be used to improve transport devices safety and reliability.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last