Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie informacyjno-komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 45-55
PL Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. ICT, tworząc coraz to większe możliwości i ułatwienia zarówno dla całych gospodarek, jak i pojedynczych obywateli, powoduje, że stają się coraz bardziej zależni od technologii. To uzależnienie może [...]
EN The progress of information and communication technologies (ICT) helps the information society to develop. Because ICTs give more and more opportunities and make it easier for both the economies, and single citizens, they become more and more dependent on them. This addiction can be a serious proble[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 52 59--62
PL W pracy zostaną przedstawione przykłady efektów uczenia się z matematyki oraz porównanie pomiaru ich osiągnięcia z użyciem lub bez użycia technologii informacyjnokomunikacyjnej.
EN The Bologna Process is higher education reform process, which commenced in 1999, with the aim of making higher education systems compliant. This paper will present the learning outcomes mathematics and a comparison between the effects of learning with or without communication technology. The method [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 25 127-137
PL Od 2004 r. w ramach tematu " Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego " Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. Artykuł przedstawia wyniki tych badań z zakresu zdrowia za lata 2006-2008.
EN Since 2004 the Central Statistical Office carries on researches within the topic "Indicators of information society", which concern using of information-telecommunication technologies inter alia in households. The article presents results of those researches in the range of health in 2006-2008.
4
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Major technological trends that will impact the transport field can be found in the information and communications technologies domain and constitute key enablers for the roll-out of “intelligent” transport applications also maritime. Cloud Computing (CC) is one of these technological trends, and in[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 54 (2) 60--66
PL Organizacje nie mogą funkcjonować bez aktualnych i dokładnych informacji, zwykle dostępnych w specyficznych systemach danych. Wszystkie komponenty systemu informacji muszą posiadać ten sam język, aby można było wzajemnie się porozumiewać , przekazywać i przechowywać informacje.
EN Organisations cannot work without timely, accurate information which is normally provided through a specific information system. All components of the information system must share a common language, be able to mutually communicate, and support the transmission and storage of information.
6
75%
Studia Informatica Pomerania
2016 Nr 1 (39) 5--14
PL Sieci handlowe, podobnie jak inne organizacje działające na konkurencyjnym rynku, muszą podporządkować się wymaganiom rynkowym. Stosowane procedury obsługi rynku w dużej mierze bazują na wiedzy o klientach zdobywanej z użyciem bardzo bogatych i zróżnicowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych[...]
EN Retail chains in their marketing strategies should focus on target markets needs. Such attitude enables them developing competitive offer, which fulfill customers needs and expectations. Used marketing procedures toward target segments are basing on knowledge about customers. Knowledge acquisition i[...]
7
75%
Archives of Transport System Telematics
EN In order to create a high quality of transport system, accessible, and safe is necessary to develop strategies for the implementation of telematics solution. For this a detailed study of the existing infrastructure, technologies into practice, and real needs, are necessary. This work will propose a [...]
8
63%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 1 (5) 14-18
PL W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania, stanowiska i związane z nimi tendencje zmian procesów pracy w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono telepracy jako innowacyjnej formie pracy, opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także rozważon[...]
EN The paper presents the basic conditions, positions and related with them trends in work processes in the information society. Particular attention is given to telework as an innovative form of work, based on modern information and communication technologies, and also it consideres the impact of ICT [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 47--61
PL W świadomości społecznej proces starzenia wiąże się przede wszystkim z biologicznymi zmianami: osłabieniem funkcji, stałym wzrostem nieodwracalnej patologii, a seniorom przypisuje się wiele negatywnych etykiet. Artykuł ma charakter przeglądowy i interdyscyplinarny. Jego celem jest ukazanie psycholog[...]
EN In the public awareness the aging process is associated primarily with the biological changes: weakening of the the functions, a constant increase in irreversible pathology. Many negative labels are attributed to seniors. Article has a review and interdisciplinary profile. Its aim is to show the psy[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 41--45
EN The aim of “Telecare: Human-Centred Design Analysis For People with Mild Dementia” research paper is to (1) investigate how modern remote technologies could support elderly people with Dementia so to handle their daily activities, communication, and familiar tasks with minimal physical supervision o[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 87--96
PL [...]Inteligentne Systemy Transportowe (IST) zdobywają coraz większą popularność na całym świecie, w tym również w krajach Unii Europejskiej (UE). IST powstają w wyniku zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sektorze transportu. Tego rodzaju zastosowania są opracowywane dla ró[...]
EN Intelligent Transport Systems (ITS) mean applying Information and Communication Technologies (ICT) to transport. These applications are being developed for different transport modes (road, rail, air, water) and for interaction between them. ITS can create clear benefi ts in terms of transport effi c[...]
12
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 4 (6) 56--67
PL W opracowaniu przedstawiono koncepcję e-Gminy, która odpowiada obserwowanym współcześnie zmianom, będącym konsekwencją rozwoju teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technologicznym wdrażania e-Gminy, tj. infrastrukturze sieci e-Gminy, a także rozw[...]
EN The paper presents the concept of e-Municipality, which corresponds to the today observed changes, as the consequence of the development of ICT and the information society. Particular attention was paid to the technological determinants of e-Municipality implementation, i.e. network infrastructure o[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 34 5--18
EN Na całym świecie i w szczególności w Polsce pojawiło się szereg inicjatyw mających na celu promowanie aktywności w zakresie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE ). Ważnym aspektem tej działalności jest wykorzystywanie nowych technologii. Są wśród nich aplikacje z chmury obliczeniowej, które[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 5 22-26
PL Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w wielu dziedzinach gospodarki przy nosi wiele korzyści1 powstanie nowych zawodów i rozwój nowych dziedzin usług, a także nowych form zatrudnienia (np. praca mobilna), wzrost elastyczności i autonomii w pracy, sprzyja utrzymani zdolności do p[...]
EN Implementation of information and communication technologies (ICT) in many economy domains results a rise of new professions and new services, in new forms of employment (e.g, mobile work), in an increase in autonomy and flexibility at work. It encourages workers' work ability, high effectiveness an[...]
15
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 311--313
PL W pracy przedstawiono uwarunkowania oraz oddziaływanie społeczeństwa informacyjnego a także rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies ICT), na stwarzanie możliwości uzupełnienia modelu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie telopieki. Społec[...]
EN Determinants, as well as the influence of information society on the development of Information and Communications Technologies (ICT) is discussed in this paper. It is pointed out that telecare technologies may have several medical benefits in the existing health care systems. Information society ex[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 122--130
PL Artykuł prezentuje ekonomiczne skutki wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w warunkach globalizacji. Porównane zostały wybrane formy komunikacji oraz ich wpływ na skuteczność działania, rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Dla pokazania te[...]
EN The article presents economic effects of using new information and communication technologies (ICT) in the conditions of globalization. Chosen forms of communication and their influence on efficiency of operations, development and competitiveness of enterprise on a global market have been compared. [...]
17
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 1 113--128
PL W obecnych czasach bardzo często można spotkać się z określeniem „społeczeństwo informacyjne”, które charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), niezbędnych do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Oczywiście kluczem do sukcesu jest[...]
EN Information society is a new kind of society in which the development of new information and communication technologies has achieved the highest rate and has helped the organizations to gain an advantage over competition. Of course the key to success is to have very well qualified workers that are v[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1592--1596, CD
PL W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego[...]
EN In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 89 351--365
PL W artykule przedstawiono wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w europejskich systemach sądowych w sprawach cywilnych w odniesieniu do inercji instytucjonalnej, przejawianej przez środowiska branżowe. W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich UE wprowadza zmiany w prawie[...]
EN The article presents selected examples of innovative solutions introduced in European judicial systems in civil cases in relation to the institutional inertia, presented by the internal environment. In recent years, more and more EU Member States introduced changes in the law, allowing the use of mo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last