Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological progress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN Presented paper expands the previous research of the various effects of components of research and development (R&D) on the productivity of 8 Slovak regions at NUTS 3 level during the period 1997-2011. The paper suggests alternative indicators for labor input (number of employees and total employmen[...]
3
100%
Management and Production Engineering Review
EN The article presents new assumptions for reliability and life of machines, resulting from the development of technology. The innovative approach to reliability and life design as well as warranty duration planning is presented on an example of vehicle reliability characteristics. A new algorithm is [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 139 9--20
EN The evolutionary algorithms community tends to concentrate efforts on improving optimisation procedures. To a degree this seems a waste, since some of the expertise gained with computer simulations might also be relevant to the organisation of real-life innovative processes. It might be especially u[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 595--606
PL Ewolucja umundurowania wojskowego na przestrzeni dziejów ludzkości jest dobrym przykładem naszego rozwoju technologicznego. Przez stulecia zmieniały się surowce z których wykonywano odzież wojskową oraz jej funkcje. Stosowano tu takie materiały jak: skóra, len, wełna, bawełna i jedwab. Dziś są to ko[...]
EN Evolution of providing with a uniform is good example of our technological development on area of history of mankind military. Raw materials were changed by centuries from which executable military clothing and functions. It use such materials here as skin, wool, cotton and silk. There are component[...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2018 Vol. 63, nr 1 112--114
PL Badania funkcjonalności wyposażenia w budynkach dla zwierząt gospodarskich są bardzo ważne z punktu widzenia nauki i rozwoju kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych. Mają one ścisły związek z projektami konstrukcyjnymi, doskonaleniem oraz normalizacją rozwiązań uzasadnioną dobrostanem. D[...]
EN The research on the functionality of equipping in livestock housing are very important from a point of view of the science and the development of the comprehensive mechanization of technological processes. They have a close relationship with construction projects, improving and the standardization o[...]
7
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Oceniono oddziaływanie postępu technologicznego na efekty ekonomiczne i nakłady pracy własnej rolnika w 4 wybranych górskich gospodarstwach o specjalizacji mlecznej, o powierzchni UR: 8,56, 14,43, 19,60 i 53,00 ha, po wprowadzeniu przez nie prorozwojowych inwestycji w latach 2006-2010 w zakresie bud[...]
EN Paper discussed the influence of technological progress on economic effects and farmer's labour inputs in 4 selected mountain dairy farms. Investigated farms of the acreage: 8.56; 14.43; 19.60 and 53.00 ha AL, within the years 2006-2010 introduced crucial technological investments on modernization o[...]
8
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono tendencje rozwoju mechanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz zmian roli czynników produkcji w rolnictwie krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na ewolucję zmian wymagań społeczeństwa odnośnie warunków pracy, dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska naturaln[...]
EN Study presented the development trends in farm mechanization with particular regard to animal production, and the changing role of production factors in agriculture of developed countries. Special attention was paid to evolution in the requirements of the society concerning human labour conditions, [...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono wskaźniki postępu technicznego w wybranych technologiach uprawy zbóż oraz przedstawiono w jakim zakresie prace transportowe oddziaływają na postęp. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Postęp techniczny wyrażono w aspekcie ekonomic[...]
EN The paper specifies technological progress indices for selected technologies of corn growing and shows to what degree transport works affect the progress. The studies were performed in 30 farmsteads located in the area of Małopolska. The technological progress was expressed in the economical and pow[...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 97-103
PL Przedstawiono wskaźniki postępu technicznego w wybranych technologiach uprawy zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz określono w jakim zakresie prace transportowe oddziaływają na postęp. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Postęp techniczny wyraż[...]
EN The study presents the indices of technical progress in selected technologies cultivation of cereals and fodder crops of root and defines the extent to which transport works act on progress. The studies were performed in 30 farms located in the area of Małopolska. The technological progress was expr[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy obliczono wskaźniki postępu naukowo-technicznego i jego efektywności oraz wyznaczono przy użyciu analizy regresji logistycznej cechy gospodarstw o największej sile dyskryminacji tych wskaźników. Badania w formie wywiadu kierowanego przeprowadzono w trzydziestu gospodarstwach z gminy Gródek n[...]
EN The paper shows calculated scientific and technological and efficiency progress indicators. Moreover, the logistic regression analysis was employed to find the characteristics of farms showing highest power of discrimination for these indicators. Research in form of an interview was carried out in t[...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wskaźniki postępu technicznego i efektywności gospodarowania w aspekcie zróżnicowania terytorialnego i uwarunkowań zewnętrznych. Badania przeprowadzono w 60 gospodarstwach rolniczych na terenie gmin Słaboszów i Muszyna w województwie małopolskim.
EN The paper presents technological progress and management efficiency indexes in the aspect of territorial diversification and external factors. The studies have been performed at 60 farms in the Słaboszów and Muszyna boroughs in Małopolskie Voivodeship.
13
84%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 171-176
PL Scharakteryzowano zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat w normach bezpieczeństwa funkcjonalnego: serii podstawowej IEC 61508, sterowników programowalnych, sieci komunikacyjnych i wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.
EN There are characterized amendments introduced during last 5 years to standards concerning functional safety: basic series IEC 61508, programmable controllers, communication networks and electromagnetic compatibility requirements.
14
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na estetykę mostów w dużej mierze wpływa konstrukcja. Nowe technologie dają nowe możliwości kreowania formy architektonicznej mostów. Jednak technologia pozostaje jedynie narzędziem projektantów w poszukiwaniu estetyki.
EN Largely a construction influences to aesthetics of bridges. New technologies are giving new opportunities of creating the architectural form of bridges. However the technology remains only a tool for designers in quest of aesthetics.
15
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 95-97
PL W pracy przedstawiono trendy rozwoju opakowań na przykładzie przemysłu mleczarskiego. Wykazano, że zmiany zachodzące w opakowaniach są dynamiczne i są ukierunkowane na ochronę trwałości produktu, zdrowie konsumenta i ochronę środowiska. Podstawą współczesnych technologii w opakowaniach są technologi[...]
EN Trends in the development of packaging based on an example of dairy industry is presented in the paper. It was proved that changes occurring in packaging are of dynamic type and directed at the protection of product durability, consumer health and environmental protection. Aseptic technologies are b[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 135-145
PL Wychodząc z założenia, że innowacyjność i procesy innowacyjne mają znaczenie priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości i rodzaju realizowanych procesów), w artykule wskazano i poddano analizie główne czynniki innowacyjności w procesie przygotowania produkcji ze szczegó[...]
EN Making the assumption that innovation is of prime importance to each enterprises (regardless of their size and type of processes) the article presents an analysis and main innovative factors of the production process, particularly product design and manufacturing into enterprises.
17
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wyniki badań terenowych, dotyczące postępu technologicznego (zastosowania różnych agregatów) przy przewozie ziarna zbóż w gospodarstwach indywidualnych. Analiza struktury czasu pracy oraz kosztów transportu i efektywność nakładów (t/zł) pozwolila stwierdzić, iż efektywność pracy wzrast[...]
EN Paper presented the results of farm survey concerning technological process (applied defferent sets of transport means) in transport of cereal grain on family farms. Analyses of work time structure, costs of transport and outlay effectiveness (t/PLN) showed that the work efficiency increased along w[...]
18
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono przemyślenia, subiektywne poglądy i propozycje dotyczące kierunków rozwoju agroinżynierii jako dyscypliny naukowej wpływającej na kształtowanie się przyszłościowego modelu techniki rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Zaleca się pro[...]
EN Paper presented the author's own considerations, subjective opinions and proposals concerning the development trends of agro-engineering (agricultural engineering) as a scientific discipline substantially affecting formation of the future models for technique application in agriculture, food process[...]
19
84%
Drogownictwo
2017 nr 12 383--387
PL Na zarządzanie drogami należy spojrzeć przez pryzmat organizacji drogownictwa, która zmieniała się kilkakrotnie. Następowały centralizacje i decentralizacje. Obecnie sieć drogowa podzielona jest między cztery poziomy zarządzania: krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. Każdy etap zmian organizacyjn[...]
EN Road management should be seen in the light of road organization which was changing several times. There were centralizations and decentralizations. Presently, road network is divided into four level of management: national, provincial, county a communities. Each stage of organization changes has we[...]
20
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2010 Z. 14 11--38
PL W artykule podjęto próbę zbadania możliwości innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. W związku z tym określono mierniki postępu technicznego, przeanalizowano liczbę jednostek badawczo-rozwojowych ogółem oraz w sektorze przedsiębiorstw, a także liczbę zatrudnionych w sektorze B+R, w tym p[...]
EN This article makes an attempt on exploring the possibility of innovative development of the Świętokrzyskie Province. Measures of technical progress are defined. The number of R & D units is analyzed in total and in the corporate sector, as well as the number of employees in the R & D, including rese[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last