Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1345-1347
2
88%
Machine Dynamics Research
EN This paper proposed method of statistical analysis of technological processes with the use of characteristic functions makes it possible to construct algorithms that operate with multidimensional probability distributions of relative deviations of parameters of individual technological operations, t[...]
3
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 117-124
4
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 8 34--36
EN This article expands on the earlier publication by the same authors [1], where the clothing production processes were classified into groups. One of them was manufacture. Because this stage is crucial to production as a whole and a review of the pertinent literature failed to find other studies on t[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 35--43
PL W artykule przedstawiono propozycję metodyki ustalenia optymalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji procesów technologicznych w zakładzie odkrywkowym. Przedstawiono procedurę odzwierciedlającą kolejne etapy, jakie są niezbędne dla prawidłowego określenia optymalnego poziomu zatrudnienia, uwzględ[...]
EN In the paper the authors presented the proposal of the methodology concerning the determination of the optimal employment level for the realization of technological processes in an opencast plant. The procedure was given, which reflects the stages that are necessary for the adequate determination of[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 81--93
PL Na tle rozwoju tematyki synergizmu w świecie, przedstawiono polskie prace w tym zakresie. W szczególności dla obszaru areologii – jako propozycje autorskie – sformułowano uogólnioną definicję synergizmu, systemu areologicznego i współczynnika oddziaływania (synergizmu, neutralizmu, antogonizmu) elem[...]
EN On the phone theme of synergism in the world, polish works were presented. Particularly for areology – as authors propositions – general definition: the synergism; the areological system and influence coefficient (synergism, neutralism, antagonism) of areological system elements were formulated. A p[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 5 1647--1650, CD1
PL W artykule przedstawiono zasady wymiarowania powierzchni odciążających chroniących urządzenia przed skutkami wewnętrznych wybuchów mieszanin gazowo – powietrznych i pyłowo – powietrznych. Przedyskutowano parametry wpływające na wielkość tych powierzchni oraz wskazano zakres badań laboratoryjnych nie[...]
EN Paper presents rules for sizing of vent areas as protective measures for gas – air and dust – air mixture explosion inside the process equipment. Parameters influencing vent areas are discussed as well as laboratory tests necessary for proper vent sizing.
8
75%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 167-170
PL Praca zawiera opis projektu systemu monitorujacego przebieg procesów technologicznych w przedsiębiorstwie jakim jest oczyszczalnia ścieków. Przestawiono wybrane fragmenty systemu SCADA, którgo podstawę stanowi baza danych. Baza ta została dodatkowo wyposażona w narzędzia wizualizacji procesów techno[...]
9
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2002 T. 7, nr 2 81--86
PL W opracowaniu przedstawiono rolę zabiegów technologicznych w wytwarzaniu namiastek pyłku kwiatowego dla pszczoły miodnej. (Apis mellifera L.) Scharakteryzowano znaczenie: rozdrabniania, obłuskiwania, mikronizacji, obróbki barotermicznej i higienizacji radiacyjnej, na wartość pokarmową substytutu pył[...]
EN The role of technological process in the production of pollen substitute for honey bee (Apis mellifera L.) has been described. The paper discusses the importance and impact of disintegration, husking, micrinization, barometric treatment and radictionel higienization on the nutritive value of the sub[...]
10
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2017 Nr 2 67--73
PL Podczas obróbki cieplnej warzyw i owoców zachodzą zróżnicowane zmiany w strukturze ich ściany komórkowej. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych w artykule opisano zmiany w strukturze ściany komórkowej kapusty białej, czerwonej, włoskiej, marchwi, ziemniaków oraz jabłek, które zachodzą podczas[...]
EN During the heat treatment of vegetables and fruits there are varied changes in the structure of their cell wall. This article describes changes in cell structure of white cabbage, red cabbage, savoy cabbage, carrots, potatoes and apples during boiling, steaming and baking. They consisted of thickeni[...]
11
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The work is devoted to systematic substantiation of productivity, production structure and specialization of service station (SS) of KhTZ-3522 tractors. Based on the technical and economic comparative analysis of the results of modeling of the technological processes (TPs) of the second and third li[...]
12
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wynik analizy rynku autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV) omawiając m.in. ich przeznaczenie, wybrane elementy konstrukcji, perspektywiczny rozwój, a także dokonano przeglądu i analizy najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie Europy, zajmujących się ich projektow[...]
EN In the article the results of the market analysis of autonomous underwater vehicles (AUV) were presented. Special impact was given to its destination, chosen elements of the construction, the perspective of development. Also the surveyed of most important economic subjects in Europe, designing and c[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Artykuł zawiera o specjalizowanych przemysłowych kontrolerach rodziny SPEKON SK, rozwijanych i wdrażanych przez firmę "Teplocom" z St.-Petersburga. Kontrolery te są przeznaczone do automatyzacji procesów technologicznych w różnych obszarach przemysłu, w szczególności do sterowania ciepłem w kotłach [...]
EN Given clause contains the items of information on the specialized industrial controllers of family SPEKON SK, developed and let out by the St.-Petersburg firm "Teplocom". The controllers are intended for automation of technological processes in various areas of an industry, in particular for managem[...]
14
75%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 236-240
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania charakterystyk rozdziału dla opisu przebiegu procesów technologicznych wzbogacania i prognozowania jego wyników. Omówiono metody wyznaczania charakterystyki rozdziału ze szczególnym uwzględnieniem maszyn flotacyjnych. Szczególną rolę w ocenie procesów technolog[...]
EN This paper presents possibilities of separation characteristic use for description of technological processes and prediction of their results. Methods for obtaining separation characteristics are discussed, especially for flotation machine. Separation characteristics are very useful for analyses of [...]
15
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2019 nr 6-7 217--221
PL Obsługa i projektowanie obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu czy zapłonu, tzw. ATEX, to jedno z najtrudniejszych zagadnień współczesnej inżynierii. Na szczególną uwagę zasługuje wentylacja takich stref. Przede wszystkim zapewnia ona ich bezpieczeństwo usuwając z nich powietrze zawieraj[...]
EN Design and operation of high explosion risk devices (ATEX) is one of the most difficult in today’s engineering. Special care should be paid for ventilation of such zones. First of all removal of dangerous compounds provides their safety. The air flow pattern in ATEX zones is the subject of European [...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 291-297
PL W pracy omówiony zostanie matematyczny i komputerowy model procesów wymiany ciepła i masy, z którymi mamy do czynienia w pieczarkarniach. Następnie przedstawione zostaną wyniki badań symulacyjnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem środowiska programowego MATLAB.
EN In this work, the mathematical and computer model of heat and mass exchange processes that occur in mushroom-growing cellars will be discussed. Later, results of simulation tests carried out with the use of the MATLAB program environment will be presented.
17
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 9 24--27
PL W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wytwarzania chłodu z udziałem agregatów absorpcyjnych. Omówiono sposób działania agregatów absorpcyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle. Zasadnicza cześć pracy stanowiło przedstawienie koncepcji wykorzystania ciepła odpadowego pow[...]
EN The paper presents basic issues concerning generation of cold using absorption chillers. The principle of operation of absorption chillers has been discussed along with the possibility of using them in industry. The principal part of the paper is devoted to the concept of using waste heat generated [...]
18
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 198-205
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 24--28
PL W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz innowacyjność w procesach technologicznych na przykładzie technologii laserowej.
EN The article presents the basic terms used in IP protection and innovation in technological processes on the example of laser technology.
20
63%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2005 nr 152 7--14
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania identyfikacji obrazu z zastosowaniem kamery CCD do kontroli poprawności naniesienia oznaczeń produkcyjnych w zautomatyzowanym procesie. Omawiane zagadnienia zostały poruszone w sposób ogólny tak, aby nie ograniczyć podanej metodologii do opisanego pr[...]
EN We consider the CCD image identification usage for controlling the correctness of production makers placement in the automated processes. Splitting the markers database and the verification system were used to increase the system efficiency. This approach also enables creating the separated producti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last