Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 436--447
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty symulacji lateralnego wzrostu epitaksjalnego (ELO – Epitaxial Lateral Overgrowth) przeprowadzonych dla krzemowych podłoży wzrostowych o różnych współczynnikach wypełnienia maski (mask-to-window ratio): 70%, 50%, 30% oraz 10%. Zastosowano przy tym następując[...]
2
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 264-265
3
100%
Problemy Jakości
PL Jakość w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych czynników decydujących o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Stwierdzenie to jest szczególnie istotne w chwili obecnej z powodu gwałtownie wzrastającej złożoności otoczenia rynkowego firm, które jest skomplikowanym systemem wielu organizacj[...]
4
80%
Czysta Energia
2011 Nr 9 28-30
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 9 64-67
6
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 37-42
7
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 3 81-73
8
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono cechy zoptymalizowanej technologii wytwarzania kęsisk płaskich, która została opracowana dla Stalowni Mittal Steel Poland S.A. Oddzial w Krakowie w wyniku pracy realizowanej wspólnie przez IMŻ i Mittal Steel Poland (MSP) S.A.. Punktem wyjściowym dla podjętych prac był stan technologii [...]
EN Features of optimised slab production technology that has been developed for the Steelworks of Mittal Steel Poland S.A., Cracow Branch as a result of the work realised jointly by the Institute for Ferrous Metallurgy and Mittal Steel Poland (MSP) SA., Cracow Branch were presented. A point of departur[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Ze względu na specyficzne właściwości materiałowe, swobodę projektowania, w połączeniu z wydajnymi i powtarzalnymi procesami produkcji kompozyty włókniste bazujące na osnowie termoplastycznej, posiadają ogromne możliwości wykorzystania w wielkoseryjnej produkcji struktur lekkich. Ponadto, łatwa inte[...]
EN Due to the high specific mechanical properties as well as the high design freedom combined with economic and reproducible manufacture processes, fibre-reinforced composites with thermoplastic matrix systems exhibit a high application potential for lightweight structures in large-scale use. Moreover,[...]
10
80%
Maszyny Górnicze
PL Artykuł opisuje zastosowanie technologii walcowania poprzeczno-klinowego do kształtowania korpusów noży. Głównymi technologiami wykorzystywanymi dotychczas w produkcji korpusów noży górniczych były obróbka skrawaniem oraz kucie matrycowe. Konsekwencją wyboru technologii wytwarzania jest makrostruktu[...]
EN Paper describes an implementation of cross-and-wedge rolling for shaping of bits body. Machining and drop forging were the main technologies used up till now for production of mining bits body. Microstructure is of the product, which is typical for this technology is a result of a choice of manufact[...]
11
80%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 271-274
PL Magnez wzmocniony włóknami węglowymi (CF-Mg) oferuje bardzo duże możliwości w konstrukcjach lekkich, szczególnie w przemyśle lotniczym i samochodowym. Z powodu znakomitych parametrów sztywności i wytrzymałości oraz dobrej odporności na zmęczenie oraz pełzanie te kompozyty nadają się nie tylko do ele[...]
EN Carbon fibre reinforced magnesium composites (CF-Mg) offer a considerable potential for lightweight applications especially in aerospace and automotive industry. Due to their outstanding specific stiffness and strength as well as the excellent fatigue and creep properties CF-Mg composites are predes[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono nowoczesną technologię izolatorów osłonowych stosowaną w ZPE ZAPEL S.A. Opisano proces technologiczny produkcji osłon wielkogabarytowych. Przedstawiono kierunki rozwoju technologii produkcji osłon - technologię klejenia plastycznego przed wypaleniem, osłony składane na sworzniu z elementów [...]
EN This paper presents some problems connected with production of hollow insulators. There is described in short the modern production process of hollow insulators in ZPE ZAPEL S.A. in Boguchwala. Development stages of production of hollow insulators are presented and ceramic mass used in their trends [...]
13
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia technologiczne oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu produkcji klinkieru cementowego z udziałem pyłu stalowniczego metodą suchą i mokrą. Określono wpływ dodatku pyłu stalowniczego, jako surowca żelazonośnego, na pracę pieca obrotowego i parametry jakościowe klink[...]
EN Technical principles and results of industrial scale trials concerning the use of steelmaking dusts as the iron-brearing materials in production of cement clinker by the dry and wet rotary kiln, quality of the cement clinker and atmospheric pollution. Additions of the dust in amounts of 9.5 or 8 kg [...]
14
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Znaczna część wyrobów wytwarzanych w Zakładzie Wyrobów Kutych w Hucie Ostrowiec SA ma bardzo złożoną technologię wytwarzania (walce, wały korbowe itp.). W celu obniżenia kosztów wytwarzania oraz sprostania wysokim wymaganiom jakościowym, stawianym przez odbiorców, opracowano System Doboru Technologi[...]
EN Considerable proportion of products manufactured by the Forged Products Department of Huta Ostrowiec SA is subjected to complex production cycles (rolling mill rolls, crankshafts etc.). In order to reduce manufacturing costs and to meet stringent quality specifications of the users a Technology Sele[...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 11 49--51
PL W artykule o tym czym jest biomasa i co do niej zaliczamy. Omówiono niektóre jej rodzaje (wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, słonecznik bulwiasty), a ponadto o zaletach biomasy, biogazie i sposobach korzystania z niego, gazie wysypiskowym, biogazowniach rolniczych oraz biogazie z oczyszczalni [...]
16
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2016 nr 2 63--66
PL W pierwszej części artykułu opublikowanej w nr. 1/2016 czasopisma „Fastener” przedstawiono wybrane wyniki analizy procesów kształtowania różnego rodzaju części złącznych: gwoździ zwykłych, gwoździ instalacyjnych, gwoździ koletowanych, dachowych elementów złącznych. Zwrócono uwagę na niektóre aspekty[...]
17
80%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 9 328-334
18
80%
Obróbka Metalu
2013 nr 3 30--33
PL Zwiększenie wydajności oraz jakości pracy, związane jest z wdrożeniem do procesów produkcyjnych obrabiarek [1], umożliwiających automatyzację procesów produkcyjnych. Współczesna elastyczna produkcja (EP) zestawiona jest z obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, umożliwiających obniżenie czasu na prz[...]
EN Increasing the effectiveness and quality of work is related to implementing machine tools (1) facilitating automation into the production processes. The contemporary elastic production (EP) is compiled of numerically controlled machine tools (CNC), making it possible to decrease the time for re-rein[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 1 (109) 53--56
PL Przedstawiono zarys historyczny technologii produkcji syciw oraz lakierów elektroizolacyjnych, postęp ich właściwości wymuszony wzrostem obciążeń maszyn elektrycznych, zmianą wymagań prawnych w zakresie oddziaływania na środowisko, zwiększeniem oczekiwań użytkowników odnośnie wydajności, kosztów imp[...]
EN The paper presents the production technology binders and insulating varnishes, the progress of their properties increase in forced load electrical machinery, changing legal requirements in terms of environmental impact, increasing users' expectations regarding the performance, cost impregnation and [...]
20
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 50-53
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last