Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia agentowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 19-33
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowań technologii agentowej do wspomagania prac w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dokonano krótkiej charakterystyki technologii agentowej. Zdefiniowano pojęcie agenta oraz opisano podstawowe cechy agentów. Opisano przykład zastosowania mobilnych agentów do kre[...]
EN Some examples of employment of agent technologies for aiding work operations in production enterprises are presented in this paper. Short characteristic of agent technology together with basic features are also included in the article. Example of mobile agents which can be used as a technology for a[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 19-30
PL Dynamiczny rozwój technologii informatycznych systematycznie wpływa na zmiany systemów wspomagających zarządzanie. Ostatnie lata zaowocowały rozwojem metod komunikacji oraz technologii związanych z informacją rozproszoną, co zasadniczo wpłynęło na zmiany w sposobach prowadzenia przedsiębiorstwa. Art[...]
EN The dynamic development of Information Technology affects systematic changes in management information systems. Recent years have resulted in the development of communication methods and technologies related to distributed information, which essentially affected the change in the way of running of a[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Mimo ciągle rosnącej popularności Internetu i jego dynamicznego rozwoju jest on wciąż w pewnym stopniu niedoskonały. Większość informacji dostępnych w sieci ma postać tekstową, a jej czytanie, interpretacja i zrozumienie jest dostępne tylko użytkownika, a nie dla komputerów [13]. Stąd jednym z najwa[...]
EN Thanks to IT the electronic interchange of information between entities of supply chains is becoming faster and cheaper. However, due to the multiplicity and diversity of data coming from different IT systems there is a problem with interoperability. The remedy to improve this situation is the conce[...]
4
100%
Logistyka
2003 Nr 6 37-40
5
100%
Logistyka
2003 Nr 4 42-45
PL Technologia agentowa jest bardzo obiecująca ze względu na możliwości jej zastosowania w logistyce, głównie za sprawą autonomicznego pozyskiwania informacji w rozproszonym środowisku oraz dużej mobilności oprogramowania. Ponieważ tworzenie się rozległych łańcuchów dostaw jest tożsame z tworzeniem się[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono strukturę wirtualnego biura projektowego charakteryzującego się rozproszonym środowiskiem projektowym pod kątem organizacji i koordynacji zadań oraz zdefiniowano wymagania dla zarządzania zadaniami w procesie projektowania opierającego się na zdecentralizowanej strukturze in-for[...]
EN In the paper the structure of virtual design office, characterized by distributed design environment from viewpoint of organization and task coordination, was described. Based on carried out analysis it was proposed the agent system for task management aiding. The main of its functions were also des[...]
7
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this paper the method of management of design process based on agent system is presented. The design process encompasses various activities and is divided into phases, stages and steps, which can be executed simultaneously by various designers and is characterized by sequence-and-parallel iterati[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Wiele procesów przemysłowych charakteryzuje się brakiem miarowości i odpowiedniej częstotliwości taktowania pomiarów wielkości (sygnałów) istotnych dla przebiegu procesu i zapewnienia produktu finalnego o odpowiedniej jakości. Na jakość gotowego produktu wpływ mają: skład surowców, sygnały sterujące[...]
EN Many of industrial processes are characterized by the lack of regularity of signals measurements. This regularity is important to control of the industrial process in order to assure required quality of the final products, which is conditioned by a contents of ingredients, controllable signals, that[...]
9
75%
Logistyka
PL Według wielu praktyków i naukowców technologia agentowa jest wyzwaniem w konstrukcji nowej generacji biznesowych systemów informacyjnych. Współpraca między partnerami biznesowymi jest coraz częściej tworzona dynamicznie i utrzymywana tylko przez określony okres czasu, nawet na potrzeby pojedynczej t[...]
EN Agent technology is one of the most prominent and attractive technologies in computer science at the beginning of the new millennium. Using software agents to support electronic information exchange automation is a very promising direction. Additionally, nowadays business partnership is very often c[...]
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania komputerowych systemów informacyjnych we współczesnym przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przemysłu odlewniczego. Na tle ogólnego opisu systemu INFOCAST, naszkicowano zasady organizacji dostępu do informacji i wiedzy w systemach rozproszonych. P[...]
EN The following paper presents the role and tasks of computer information system in modern industry with special emphasis on characteristics of foundry industry. The organisation principles of access to information and knowledge in distributed information systems are described on the basis of general [...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 67-76
PL W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój koncepcji oraz strategii w zakresie tworzenia, ulepszania i zarządzania łańcuchami dostaw. Niemałą rolę w tym rozwoju odegrały również technologie informacyjne, które umożliwiają przepływ informacji wzdłuż całego łańcucha dostaw. Niestety obecne r[...]
EN During the last several years there has been a very dynamic development of concepts and strategies of creating, improving and managing supply chains. Information technologies that enable information flow within the whole supply chain also play a significant role in this development. Unfortunately, t[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 304--310
PL W referacie przedstawiono modernizację systemu sterowania Centrum Produkcyjnego TOR znajdującego się w laboratorium Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Krakowskiej. Omówiono część sprzętową systemu, w skład której wchodzą układy sterowania CNC i PLC oraz sieć przemysłowa Pr[...]
EN The paper presents modernization of control system for TOR Production Center situated in Laboratory of Automated Production Systems Division of Cracow University of Technology. Hardware part of the system consists of CNC and PLC controllers integrated by using Profinet an Industrial Ethernet network[...]
13
51%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper concerns the domain of contracts in the metallurgy and heavy industry, that are the form of deals making between cooperating companies being suppliers and consumers of some goods. From a general point of view cooperation enables for small companies to realize orders that are too large for[...]
14
45%
Logistyka
2016 nr 1 163--172, CD1
PL W artykule podjęto zagadnienia odnoszące się do giełd transportowych i ich wykorzystywania przez przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej. Głównym jej celem była próba sformułowania odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jaki wpływ mają te giełdy na działalność przedsiębiorstw logistycznych [...]
EN In the paper describes issues relating to transport exchanges and their use by companies operating in the logistics industry. Its main purpose was to try to formulate answers to questions about the impact of these exchange activities logistics companies and what benefits are they generated, and what[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last