Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia RFID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W dzisiejszych czasach kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa informacja. Pozyskanie informacji powinno odbywać się w sposób efektywny z zapewnieniem jak najwyższej jakości. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży logistycznej od zawsze dostrzegały potrzebę szybkiego i dokładnego zbie[...]
EN Use of RFID Technology in land transportation. Today a key role in the management of business plays information. Acquisition of information should take place in an efficient way and provide the highest quality. Enterprises operating in the logistics industry has always saw the need for fast and accu[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Technologia RFID (Radio Frequency Identification) to technologia wykorzystująca sygnał radiowy niskiej mocy do transmisji danych pomiędzy znacznikiem (tagiem) a czytnikiem.
3
80%
Logistyka
PL Realizacja procesów biznesowych w łańcuchu dostaw wymaga przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zapewnienie skutecznego przepływu jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii RFID. W artykule przedstawiono obszary zarządzania, w których rola RFID jest szczególnie istotna.
EN The realization of business processes in the supply chain requires a flow of information between their elements. To ensure the effective flow is possible by using RFID technology. The article presents the areas of management, Where the role of RFID is especially important.
4
80%
Logistyka
PL Proces przedsiębiorczości w powiązaniu z nowymi przedsięwzięciami odgrywa ważną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego dzięki działalności eksportowej. Powoduje to konieczność zastosowania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających współpracę w globalnym łańcuchu dostaw, zapewniając osiąganie dodatnieg[...]
EN The process of entrepreneurship in relation with new projects plays an important role in achieving economic growth through exports. This necessitates the use of innovative solutions to enable collaboration in global supply chain, ensuring the achievement of a positive trade on the international mark[...]
5
80%
Logistyka
PL Agrologistyka ma na celu tworzenie rozwiązań optymalizujących przepływ materiałów w zakresie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji w obszarach funkcjonalnych branż rolnej, ogrodniczej, sadowniczej oraz leśnej. Ma ona na celu podniesienie atrakcyjności wyżej wymienionych sektorów gospodarki przy j[...]
EN Agrologistics aims to create solutions that optimize the flow of materials in terms of supply, production and distribution industries in functional areas of agriculture, horticulture, fruit growing and forestry. It aims to increase the attractiveness of these sectors of the economy while reducing di[...]
6
80%
Logistyka
PL W transporcie lotniczym wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych oraz zakładanymi perspektywami rozwoju rynku następuje szybki rozwój procesów technologicznych. Zastosowanie technologii RFID przyczyni się do podniesienia efektywności zarządzania obsługi pasażerów, samolotów oraz bagażu.
EN In air transport, together with the development of globalization and the assumed market growth prospects for rapid development of technological processes. Application of RFID technology will contribute to improving the management efficiency of passengers, aircraft and baggage.
7
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Niniejsza praca ilustruje metodę połączenia systemu ekspertowego z technologią RFID. W pierwszej części artykułu można odnaleźć ogólne definicje RFID oraz systemu ekspertowego. Część druga zawiera ramowy opis fuzji dwóch analizowanych metod na przykładzie ruchu chorych w szpitalu, od przyjęcia wstęp[...]
EN In this paper we show method of connection of expert system and RFID technology. In first part we can find definition of the RFID and the expert system. Next part includes description of fusion of two analysed methods over traffic of patient in hospital, first recognition, through mainly book, recei[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL RFID to technologia automatycznej identyfikacji wykorzystująca fale radiowe w celu przekazywania i odbierania danych między identyfikatorem (zwanym również tagiem lub etykietą) a czytnikiem. W niniejszym artykule przedstawiamy możliwości zastosowania technologii RFID w medycynie. Wskazujemy na zagro[...]
EN Radio frequency identification (RFID) is a wireless communication technology that is useful for precisely identifying object. RFID use radio frequency waves to transfer information between tagged objects and readers. In recent years, RFID technology has become a lively (vibrant) and rapidly expandin[...]
9
80%
Logistyka
2003 Nr 6 70-71
10
80%
Logistyka
2007 nr 4 CD-CD
PL Rynek czasopism wysokonakładowych uległ w ostatnich latach poważnej metamorfozie pod wpływem wymagań reklamodawców i konsumentów. Intensyfikacja akcji promocyjnych skierowanych do konkretnych odbiorców na rynkach lokalnych sprawia, iż czasopisma o zasięgu ogólnopolskim są kompletowane na poszczególn[...]
11
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 3 25-27
PL Hiszpański oddział Procter & Gamble zaimplementował technologię RFID w swoich magazynach. Rezultat przerósł najśmielsze oczekiwania zastosowana technologia znacznie zwiększyła efektywność przepływów materiałowych. Wąskim gardłem okazała się zaś przepustowość doków załadunkowych. Technologia RFID zwi[...]
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 3 32--35
PL O technologii RFID, jako o nowoczesnym sposobie bezproblemowego identyfikowania oznakowanych obiektów, mówi się w Polsce i na świecie już od kilku dobrych lat. Postęp technologiczny w tej dziedzinie, dostarczający nam coraz to nowych rozwiązań, powoduje, że czas mówienia o RFID już się kończy. Teraz[...]
13
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 2 19-23
PL Światowy rynek RFID rozwija się coraz prężniej. Pojawia się coraz więcej producentów sprzętu, firm oferujących usługi wdrożeniowe czy typu middleware, firm innowacyjnych oferujących nowe technologie wykorzystujące RFID. Do 2007 r. globalny rynek RFID ma wzrosnąć do ponad 4,5 mld USD. Artykuł ten ma [...]
14
70%
Logistyka
PL W artykule scharakteryzowano technologie umożliwiające kontrolę nad obrotem towarów. Krótko omówiono najczęściej stosowaną, jaką są kody kreskowe. Następnie scharakteryzowano technologię RFID, która pomimo dość długiej historii dopiero ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywana w procesie k[...]
EN This article characterizes the technologies that allow control over the circulation of goods. Briefly is discussed the most commonly used technology, which uses bar codes. Then is characterized the RFID technology, which, despite a fairly long history, until recent years, is increasingly being used [...]
15
70%
Metody Informatyki Stosowanej
EN New technologies are being designed daily, which main task is to make our life easier. However, we often do not realize, that due, to them we can e.g. send information in several seconds from one end of the globe to the other. The engineers designing a given technology do not know in which part of o[...]
16
70%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 3 21--23
PL Technologie RFID (Radio Frequency Identification) stosowane są zasadniczo w dwóch głównych, bardzo szeroko określonych obszarach: identyfikacji oraz lokalizacji praktycznie dowolnych obiektów w dowolnym obszarze gospodarki. Zastosowanie tej technologii można już powszechnie spotkać na każdym szczebl[...]
17
61%
Logistyka
PL Kierownictwo każdej firmy jest zainteresowane podnoszeniem wydajności pracy, zapewnieniem wysokiej jakości usług i produktów oraz minimalizacją kosztów. W wielu przypadkach osiągnięcie tych założeń jest możliwe, między innymi, dzięki wdrażaniu nowych technologii. W wielu branżach, na przykład w logi[...]
EN Every company management is interested in increasing work productivity, in ensuring high quality of services and products and in cost minimization. In many cases achieving these goals is possible, for example, due to implementation of a new technology. In many types of business (for example logistic[...]
18
61%
Logistyka
PL Współczesne procesy gospodarcze, a w szczególności procesy transportowe, charakteryzują się dużą intensywnością zachodzących zmian. W celu sprawnego zarządzania powyższymi procesami wykorzystuje się nowoczesne technologie identyfikacji. Należą do nich kody kreskowe, karty inteligentne, rozpoznawanie[...]
EN Today's business processes, in particular, transport processes, are characterized by high intensity change. For the efficient management of these processes using modern technology to identify. These include bar codes, smart cards, voice recognition, character recognition and image, as well as radio [...]
19
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Standardowe systemy poboru opłat parkingowych charakteryzują się rozmieszczoną w sposób stały infrastrukturą urządzeń umożliwiających dokonanie zapłaty za czas postoju. Rozwiązanie tego typu jest kosztowne na etapie zakupu i instalacji oraz w trakcie eksploatacji systemu. Dla użytkowników systemu cz[...]
EN The standard systems of collecting fees for car parking are based on meters distributed for good and allowing for paying a fee for car parking. Such solution is expensive at the stage of purchase and installation and at the stage of exploitation as well. For users of the system the walking distance [...]
20
61%
Napędy i Sterowanie
PL Racjonalna gospodarka maszynami i urządzeniami wydobywczymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych. Istotnym problemem jest obiektywna i niezawodna identyfikacja elementów maszyn prowadzona w środowisku kopalnianym, często w trakcie produkcyjnej eksploatacji złoża. Stosowane dotychcz[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last