Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 275-280
PL Model systemu nigdy nie wyczerpuje swoich możliwości doskonalenia. Skład i relacje (przemieszczanie, przetwarzanie, przestrzenne czy logiczne) podlegają ciągłej analizie decydenta spełniającego w systemie funkcję podmiotu. Eksploatacja to działanie człowieka z maszyną. Opisując problemy związane z e[...]
EN Improvement possibilities of a model of system can never be exhausted. Composition and relations (movement, processing, spa-cial as well as logical) are subject to constant analysis of a decident serving as a subject in the system. Operating of the system is cooperation of a man and a machine. When [...]
2
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2007 No. 7 65-79
EN This paper characterizes factors generating psychical burdening on industry diagnostic systems operator's positions as well as the development of process basic elements having impact on operator's reliability.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 313-323
PL Przedstawiono wybrane metody oceny niezawodności złożonych systemów technicznych. Scharakteryzowano metody: Tablicy funkcji algebry logiki, metodę minimalnych ścieżek zdatności i niezdatności; metodę drzew uszkodzeń, metodę dekompozycji złożonej. Scharakteryzowano poszukiwanie rozkładów uszkodzeń sy[...]
EN Selected methods of reliability assessment for complex technical systems are presented. The following methods were characterized tables function algebra logic; method minimal path usable and unusable, method tree damages, method complex decomposition. Search of distributions of damages for marine po[...]
4
100%
Logistics and Transport
EN In social studies, the human factor plays the dominant role and is the main topic of these studies. In the technical field the situation is somewhat different. The authors of this study have concentrated on the influence of the human component in reliable supply chains. A supply chain is treated as [...]
5
100%
Journal of KONES
EN Considered in the paper complex technical system consists of a set of technical objects. These objects are the elements of the system. An object is treated as an element of a system if it is characterized by a specified set of features. Technical object features can be divided into two groups: addit[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 57-62
PL Wysokie wymagania stawiane układom technicznym, dotyczące głównie jakości i niezawodności ich działania są przyczyną do poszukiwania coraz bardziej szczegółowych i zdecydowanie bardziej adekwatnych do rzeczywistości opisów zjawisk zachodzących w badanych obiektach. Próbę taką podjęto w niniejszej pr[...]
EN The cause of more and more detailed research and decidedly more adequate to descriptions of phenomena drawing ahead actualities are high technical requirements relating mainly quality and reliabilities of working material systems. This thesis concerns the dynamic analysis of mechanism with motility [...]
7
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Omówiono wybrane problemy z przeprowadzeniem analizy niepewności danych eksploatacyjnych. Przedstawiono różne sposoby definiowania pojęcia niepewność. Pokazano klasyfikację modeli niepewności bazującą na ogólnej teorii informacji sformułowanej przez G.J. Klira. Przedstawiono przykłady prowadzonych a[...]
EN The paper deals with problem of uncertainty of information and data obtained during operation and maintenance processes of technical system. The notations of uncertainty are discussed. The classification of uncertainty mathematical models is shown based on generalized information theory by G.J. Kli[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 5 670--677
PL Współczesne systemy techniczne charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i odpowiedzialności za realizację określonych funkcji użytkowych. W związku z tym skutki niewłaściwego działania i uszkodzenia tych systemów stają się coraz poważniejsze. Konieczna jest zatem ciągła kontrola wybranych wska[...]
EN Modern technical systems are characterized by a high degree of complexity and responsibility for implementation of specific utility functions. Therefore, the effects of improper operation and damage of such systems become more serious. It requires a continuous monitoring of selected indicators of al[...]
9
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 77--80
EN Chaotic behavior of technical systems is lately under great interest of researchers. The paper describes a possibility to analyze system which exhibits chaotic oscillations. For simplicity the model of Duffing oscillator was selected as analyzed case, as the chaotic oscillations occur in this model.[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 39-54
PL Opracowanie omawia problemy bezpieczeństwa i niezawodności systemów technicznych takich jak systemy wytwarzania oraz systemy eksploatacji. Wskazuje na rozwiązania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i eksploatacji maszyn. Przedstawione jest w formie projektu koncepcyjnego [...]
EN This paper refers to the safety and reliability problems of technical objects, such as manufacturing systems and operational systems. It indicates the solutions necessary to ensure the safety of production processes and machine operation. The solution is presented as the form of the conceptual desi[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Konieczność przebudowy technologicznej rolnictwa i leśnictwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie eksploatacji maszyn o dużej trwałości. Wytypowano jako szczególnie przydatne zastosowanie recyklingu modernizacyjnego zespołów, stanowiących węzły krytyczne, ze względu na wymagania sozologiczne. Przykład[...]
EN The necessity of a technological rebuilding of agriculture and forestry requires new solutions in operation of high durability machines. What was emphasized as particularly useful was the implementation of modernization recycling of subassemblies that constitute critical points because of their envi[...]
12
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 33-44
PL W artykule zaprezentowany jest program komputerowy pozwalający na ocenę i predykcję charakterystyk niezawodności i ryzyka złożonych systemów technicznych wraz z przykładem jego zastosowania. Algorytmy programu przygotowane zostały w oparciu o modele złożonych systemów technicznych, łączących modele [...]
EN The presented computer program for the evaluation and prediction of complex, technical system reliability and risk is based on methods and algorithms included in [1]. The computer program allows automatic determination of reliability and risk characteristics for systems considered in the paper under[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2012 z. 2 35--44
PL Artykuł ma na celu pokazać możliwość budowania systemu wspomagania kontroli układów technicznych na podstawie analizy wartości z charakterystyk. Inteligentne systemy wspomagania decyzji są w stanie aktywnie pomagać w czasie pracy. W literaturze wskazano wiele przykładów wykorzystania technik sztuczn[...]
EN Article aims to show the possibility of building a decision support system for the control of technical systems based on analysis of the characteristics of the system. Intelligent decision support systems are able to actively assist during operation. In the literature were shown examples of the use [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 89-97
PL W artykule zamieszczono charakterystykę czynników generujących obciążenie psychiczne na stanowiskach operatorów systemów diagnostyki przemysłowej. Zaprezentowano również sposób kształtowania podstawowych elementów procesu wpływających na niezawodność człowieka operatora.
EN This paper characterizes factors generating psychical burdening on industry diagnostic systems operator's positions as well as development of process basic elements having impact on operator's reliability. In workstation of industry diagnostic systems operator there are numerous factors generating p[...]
15
63%
Journal of KONBiN
2016 No. 40 83--100
PL W pracy omówiono problemy identyfikacji zagrożeń w systemach transportowych, w których nie tylko obszar działania jest duży, ale też związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy przyczynami uszkodzeń, a stratami są odległe w czasie i przestrzeni. Ma to miejsce w systemach transportowych osób i towarów, s[...]
EN The paper presents problems of hazard identification in transportation systems, where not only field of action is large but also cause-consequences relations between failure causes and losses are distant in time and space. It is observed in transportation systems of goods and passengers, systems of [...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 227--237
PL W pracy omówiono problemy identyfikacji zagrożeń w systemach transportowych, w których nie tylko obszar działania jest duży, ale też związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przyczynami uszkodzeń, a stratami są odległe w czasie i przestrzeni. Ma to miejsce w systemach transportowych osób i towarów, sys[...]
EN Paper describes problems of hazard identification in extensive technical systems, i.e. where activity domain is large as well as cause-consequences relations between failure causes and consequences are remote or distant. It is observed in transportation systems, systems of water, gas and oil distrib[...]
17
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 3 39--42
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące funkcjonalnie stabilnych systemów złożonych. Przedstawiono matematyczną formalizację funkcjonalnej stabilności obiektu. Opisano również najbardziej obiecujące obszary badań w tej dziedzinie.
EN In the article the functional stability of complex systems are considered. Mathematical formalization of property of functional stability is presented. Promising directions of research in this area are also described.
18
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 2 (14) 77--85
PL Jednym z istotnych problemów polskiego górnictwa jest słabe wykorzystanie posiadanych urządzeń, a w szczególności maszyn górniczych. Dla poprawy tego stanu konieczne jest podejmowanie działań mających na celu rzeczywistą ocenę stopnia wykorzystania tych maszyn. Uzyskane wyniki powinny stać się podst[...]
EN One of the main problems of Polish coal mining is a poor use of equipment, in particular mining machines. To improve this state, it is necessary to take actions aiming at real evaluation of the use of these machines. The results should form the basis of proper service's activities in order to improv[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 371-382
PL W artykule scharakteryzowano wybrane definicje systemów technicznych. Opisano niektóre relacje zachodzące w takich systemach. Przedstawiono modele systemów możliwe do wykorzystania w badaniu systemów siłowni okrętowych. Przedstawiono narzędzia formalne używane do tworzenia modeli systemów techniczny[...]
EN Selected definitions of technical systems have been characterized. Some of the relations in technical systems have been presented. Models of systems, which can be applied in marine power plants' research, were demonstrated. Formal tools used for the modeling of technical systems were also presented.
20
51%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 3 41-49
PL W materiale zarysowano dekompozycję struktur systemu dynamicznego pozycjonowania oraz specyfikę rezerwowania w tym systemie wykorzystując płaszczyznę zespoloną. Krótko scharakteryzowano przejścia stanów systemu stosując płaszczyznę zespoloną oraz pokazano graf przejść stanów systemu. Przedstawiono z[...]
EN A decomposition of dynamic positioning system structures and a description of redundancy in this system using a complex plane have been outlined. System state transition models based on a complex plane have been shortly described and a graph of the system transition has been shown. Application of th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last