Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 231--238
EN During research works concerning piston internal-combustion engines specifications of these objects are often needed. This data is usually dispersed and reaching to some is hampered or impossible. Therefore, an electronic database was drawn up about the most important ship producer’s piston internal[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 211--215
EN The paper summarises the experience in customised modernisations of turbocompressors. Observations are based on circa 20 individual modernisation projects perfomed by TURBOSERVICE. A customised modernisation shall mean a task of technological changes which have to be made in the used compressor in o[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Parameters of agricultural transport network are an important element that affects the operating costs of farms. The proper conditions of the road network, suitable density and the quality should provide a opportune and efficient transport between home farm and some of the parcels. The article prese[...]
4
88%
Energetyka
2009 nr 7 449-452
PL Przedstawiono wybrane aspekty techniczne wpływające na efekty pracy IOS, które powinny być stale uwzględniane podczas eksploatacji, a także podczas modernizacji takich instalacji. Podano podstawowe warunki i parametry technologiczne. Zidentyfikowano utrudnienia i ograniczenia technologiczne mogące w[...]
EN Presented are selected technical aspects influencing IOS work effects that should always be considered during operation and modernization of such installations. Given are basic conditions and technical parameters. Identified are difficulties and technical constraints that can occur during operation [...]
5
88%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 141--147
PL W pracy dokonano analizy zmian parametrów techniczno - eksploatacyjnych ciągników rolniczych dostępnych na rynku USA, w latach 1946–1995. Analizowano zmiany mocy, masy, prędkości minimalnej i maksymalnej, oraz jednostkowego zużycia paliwa. Wyznaczono trendy zmian tych parametrów dla ciągników z napę[...]
EN The paper is to discuss changes of technical and operational parameters of farm tractors available in the USA market between 1946 and 1995. The changes in horse power, weight, minimum and maximum speed, and fuel consumption, were analysed. Trends of such changes were determined for 2 and 4WD tractor[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono charakterystykę sztucznych sieci neuronowych opracowanych do prognozowania parametrów nowoczesnych ciągników rolniczych. Przedstawiono dokładność działania modeli, oraz architekturę sztucznych sieci neuronowych. Wśród opracowanych 21 modeli neuronowych znalazło się 16 trzy- i c[...]
EN The paper presents a characteristic of artificial neural networks developed specifically for forecasting parameters of state-of-the-art farm tractors. Accuracy of model performance, and architecture of artificial neural networks were presented. Among 21 developed neural models there were 16 three- a[...]
7
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 2 41-50
PL W niniejszym artykule zdefiniowano podział gaśnic przenośnych ze względu na możliwość wykorzystania do określonych grup pożarów, zastosowany środek gaśniczy, sposób umieszczenia czynnika roboczego, wielkość napełnienia. Ponadto wyjaśniono sposób ich oznakowania stosowany przez producentów oraz przed[...]
EN In the herein article the division of portable fire-extinguishers was defined as regards: the usage for particular types of fires, fire-extinguishing measures made use of, the way of placing a working factor, the size of repletion. Moreover the way of their marking used by producers was explained an[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Wykonano analizę porównawczą parametrów dynamicznych pulsatorów podczas doju symulowanego w laboratorium. Badaniami objęto pulsatory do doju przemiennego i jednoczesnego. Do pomiarów wykorzystano zostało urządzenie Pulsotest 4. Otrzymane wyniki w formie wydruków posłużyły do określenia czasu trwania[...]
EN The paper presents a comparative analysis for dynamic parameters of pulsators during milking simulated in a laboratory. The scope of the research covered pulsators for alternate and simultaneous milking. The Pulsotest 4 apparatus was used for measurements. Obtained results in printed out form were u[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaproponowano wskaźniki pozwalające wstępnie ocenić przydatność różnego typu ciągników do pracy w górach. Przeanalizowano wartości parametrów technicznych dla klasycznych ciągników rolniczych, ciągników sadowniczych oraz specjalistycznych ciągników górskich. Wyniki przeprowadzonych analiz ws[...]
EN The paper proposes indexes allowing to carry out preliminary assessment of suitability of various tractor types for operation in the mountains. The research involved an analysis of the values of technical parameters for conventional farm tractors, tractors for fruit farms and specialist mountain tra[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 12 737--744
PL W artykule przeprowadzono ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i cenowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Analizy dokonano na przykładzie układu CHP z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym syst[...]
EN The article conducts an assessment of the impact of selected technical, operational and pricing parameters on profitability indicators of construction of gas cogeneration systems of low installed power. The analysis was done on the example of the CHP system with gas engine or turbine fueled with nat[...]
11
75%
Energetyka
2009 nr 11 724-731
PL Przedstawiono referencje RAFAKO S.A. w zakresie instalacji odsiarczania spalin z zestawieniem głównych parametrów technicznych zrealizowanych obiektów. Opisano specyficzne rozwiązania zastosowane przez RAFAKO S.A. na instalacjach odsiarczania spalin
EN Presented are RAFAKO S.A. references in the scope of manufacturing flue gas desulfurizing installations, together with a statement of main technical parameters of the realized objects. Described are specific solutions applied by RAFAKO S.A. in flue gas desulfurizing installations.
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stan ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz strumienie powietrza wentylacyjnego wynikajace z wyposażenia lokali mieszkalnych. Wskazane zo[...]
EN The paper presents the analysis of the parameters that may influence the energy performance of multiflat residential buildings. The analysis encloses thermal protection of the building, heat sources and ventilation air flow. In the conclusions there are indicated the conditions of obtaining the prim[...]
13
75%
Logistyka
2015 nr 3 2825--2832, CD 1
PL W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynami[...]
EN At low temperatures, the essential role of start-up characteristics of compression ignition engines. So far there is no thermodynamic models that would include starting the process of diesel engine, especially in reduced ambient temperatures thermodynamic parameters of the compression process. This [...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 3 5695--5703
PL W ciągu ostatnich piętnastu lat w największych portach morskich świata powstały zautomatyzowane terminale kontenerowe. Kilka z nich zbudowano również w Europie, w tym w Rotterdamie i Hamburgu. Organizacja przestrzenna i zasady funkcjonowania tych terminali oparte są na zdecydowanie odmiennych założe[...]
EN Within the last fifteen years in the major ports in the world, automated container terminals had been built. Several of them had also been erected in Europe, in Rotterdam and Hamburg including. The spatial organization and functioning of these terminals are based on different assumptions than previo[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaproponowano metodę prognozowania wartości parametrów technicznych dla nowoczesnych ciągników rolniczych. W metodzie tej wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Opracowany został algorytm wyznaczania wartości poszczególnych parametrów.
EN The paper proposes a method of forecasting technical parameter values for state-of-the-art farm tractors. The method uses artificial neural networks. An algorithm for setting out values of individual parameters was developed.
16
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 3 89-99
PL W artykule opisano dobór stojaka hydraulicznego zmechanizowanej obudowy ścianowej, który jest głównym elementem hydrauliki siłowej, decydującym o jej podporności i bezpieczeństwie. Stojak hydrauliczny jest siłownikiem dwustronnego działania, jednak podstawowy zakres pracy obejmuje ściskanie (podporn[...]
EN The article presents selection of a hydraulic leg of mechanized roof support which is the main component of its power hydraulics and determines a level of longwalf s support capacity and safety. A hydraulic leg is an actuator of double acting type, however, the basie range of work includes compressi[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zastosowano sztuczne sieci neuronowe do wyznaczania podstawowych parametrów technicznych kombajnów zbożowych. Opracowano modele neuronowe pozwalające wyznaczyć moc silnika, objętość zbiornika ziarna, masę, oraz minimalną i maksymalną szerokość roboczą kombajnu. Przebadano różne typy sieci ne[...]
EN Artificial neural networks were used in this research to determine basic technical parameters of harvester combines. Neural models enabling to determine the engine power, the corn tank volume, the weight, and minimum and maximum operational width of the harvester were developed. Various types of neu[...]
18
63%
Elektro Info
2010 nr 11 86-90
PL Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni olejowej (własne źródło ciepła) dla magazynu wielofunkcyjnego na jednym z polskich lotnisk.
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 9 487-490
PL Sporządzono listę pierwszych żelaznych mostów na ziemiach polskich. Podano podstawowe parametry techniczne tych mostów. Nadmieniono, że na naszych ziemiach znajdują się obiekty o wielkim znaczeniu w historii światowego mostownictwa, świadczące o kunszcie inżynierskim naszych poprzedników.
EN A list of first iron bridges constructed in homeland of Poland is prepared. Basic technical parameters of the bridges included on the list are presented. It is emphasized that some of these bridges are of importance for the world bridge engineering heritage, proving of an outstanding professional sk[...]
20
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie opracowanej formuły empirycznej przeanalizowano wpływ parametrów technicznych na uszkodzenia bulw powstające podczas zmechanizowanego zbioru ziemniaków. Stwierdzono, że zwiększenie amplitudy drgań o 0,01 m powoduje zwiększenie uszkodzeń bulw o 0,7%. Wzrost częstotliwości drgań wstrząsac[...]
EN Derived empirical formula was used to analyse the effect of some technical parameters on damages of potato tubers occuring at mechanical harvesting. It was found that increasing vibration amplitude by 0.01 m intensified mechanical damages of the tubers by 0.7%. Rize of vibrator oscillation frequency[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last