Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical means of production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie poziomu zużycia najczęściej występującego sprzętu technicznego w gospodarstwach rolniczych. Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach rolniczych. Zakresem pracy objęto środki tec[...]
EN The purpose of the work was to determine the level of wear of the most frequently occurring technical equipment in agricultural farms. Comparative analysis of physical and functional wear of the selected elements of the tractor and machinery park in agricultural farms was carried out. The scope of t[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono na przykładzie 100 gospodarstw ekologicznych wyposażenie w techniczne środki produkcji. Wśród technicznych środków produkcji wyszczególniono ciągniki rolnicze, maszyny uprawowe, maszyny do nawożenia organicznego, pielęgnacji, siewu, sadzenia, zbioru, a także do produkcji zwierz[...]
EN On an example of 100 organic farms the paper presents their technical means of production resources. The following were identified among the technical means of production: tractors, cultivation aggregates, machinery for organic fertilization, plant tending, sowing, planting and harvesting, and for l[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono najważniejsze uwarunkowania związane z logistyką produkcji i dystrybucji ciągników i maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem pługów. Różnice w strukturze gospodarstw rolnych wymagają odmiennego podejścia logistycznego od dystrybutorów, ponieważ w województwach południowych i pó[...]
EN The most important factors related to the logistics of production and distribution of agricultural tractors and machinery with particular emphasis on ploughs were presented. Differences in the structure of farms require different logistical approaches from distributors, because in the southern and n[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 163-168
PL Dokonano analizy wyposażenia gospodarstw zajmujących się produkcją warzywniczą w wybrane techniczne środki produkcji. Zakresem pracy objęto najczęściej występujący sprzęt rolniczy, a więc: ciągniki rolnicze, pługi, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze ciągnikowe. Zaprezentowano: poziom wyposażenia,[...]
EN The paper contains analysis of equipping vegetable growing farms with selected technical means of production. The scope of work covered most frequently used farm machinery, including: farm tractors, ploughs, fertiliser distributors and tractor spraying machines. The following parameters are shown: e[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono stan i strukturę wyposażenia w techniczne środki produkcji gospodarstw specjalizujących się w produkcji warzyw. Omówiono także różne formy użytkowania sprzętu rolniczego w gospodarstwach. Analizy dokonano w gospodarstwach podzielonych wg powierzchni użytków rolnych oraz udziału warzyw [...]
EN The paper presents a condition and structure of technical production facilities of the farmsteads specializing in vegetable production. Different forms of using the farm equipment on farms were also discussed. The analysis was performed on farmsteads divided by cropland area and share of vegetables [...]
6
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 110--113
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej technicznych środków produkcji w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny produkcji i sprzedaży węgla. Przyjęto określony model obliczeniowy oraz dwa scenariusze badawcze różniące się założonym stop[...]
EN This paper presents an attempt to assess the impact of limiting the capacity utilization of the technical means of production in working faces on the cost of manufacture per unit and sales of coal. A calculation model as well as two different research scenarios which differ in the assumed level of p[...]
7
67%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zużycia (technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego) oraz wartości technicznych środków produkcji w wybranych gospodarstwach ogrodniczych w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję typowo rolniczą. Przeprowadzone w 180-ciu gospodarstwach: warz[...]
EN The purpose of this work was to analyse the degree of wear (technical, functional and environmental) and the value of technical means of production in selected fruit-growing farms, compared to farms involved in typically agricultural production. Field research completed for 180 farms (vegetable-grow[...]
8
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono przykład adaptacji metody analizy statystycznej rynku, stosowanej głównie w wycenie nieruchomości, do szacowania wartości rynkowej technicznych środków produkcji. Przedmiotem wyceny był ciągnik rolniczy Zetor 9540, dla którego oszacowano wartość rynkową, odzwierciedlającą stan [...]
EN The paper presents the example of application for a market statistical analysis method, used mainly for appraisal of the real estate property and for market value evaluation of the technical means of production. The subject of evaluation was Zetor 9540 agricultural tractor for which a market value w[...]
9
67%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 361--367
PL Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw sadowniczych w techniczne środki produkcji oraz strukturę posiadanego parku maszynowego. Określono stopień obciążenia pracą wybranych technicznych środków produkcji, a także koszty utrzymania parku maszynowego w gospodarstwach sadowniczych.
EN The level of availability of technical means of production and stock of machines owned by fruit farms has been demonstrated. The occupancy degree of selected technical means of production has been established, together with the cost of maintaining stock of machines in fruit farms.
10
67%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydł[...]
EN The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The larges[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last