Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical inspection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W zależności od rodzaju pojazdu, jego parametrów technicznych, jak i marki są preferowane różne warunki eksploatacji pojazdu, jakie wpływają w późniejszym czasie na przeglądy gwarancyjne, okresowe czy też nieobowiązkowe. W referacie przedstawiono na przykładzie marki Renault, jak i porównania z mark[...]
EN Depending on the type of vehicle, its technical parameters as well as the preferred make - there are different conditions for vehicle usage, which subsequently influence the warranty check-ups, whether it be periodic or not obligatory. In the article, using the example of the Renault make as well as[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 186-188
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każde[...]
EN In the article there are presented specific test results concerning braking force and braking delay for cars up to 3,5 tons axle load. Tests were performed on modern vehicles and monument vehicles. The above mentioned tests are elements of the standard periodic motor vehicle inspection to be run once[...]
3
88%
Journal of KONES
EN A tachograph which belongs to the group of ORD devices is the oldest recorder (On Board Recording Devices), and the duty of taking it was led into the USA already in 1939. The inventor of the tachograph was Max Maria von Weber, an administrative official, engineer and author. The Hasler Event Record[...]
4
88%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 183-195
EN The tachograph is the oldest recording device, which belongs to the Group of ORD (On Board Recording Devices). It was introduced in the USA in 1939. Digital tachograph, the new advanced type of recording device in road transport, was introduced by Council Regulation No 2135/98 of 24 September 1998 w[...]
5
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 11 2-7
EN Actions undertaken with regard to TPI: prevention, detection, diminishing. Three methods of detecting shocks: one using optical fibers put along the supply system, acoustic emission phenomenon and cathode protection installations.
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
75%
Transport Samochodowy
2015 z. 3 97--102
PL Artykuł przedstawia organizację systemu badań technicznych w Holandii, której ważnym elementem jest nadzór oparty na dużej liczbie badań ponownych. System jest tak zaprojektowany, że tworzy spójną całość i wymusza wysoką jakość badań technicznych a jego elementy mogłyby być wykorzystane i poprawić j[...]
EN The article presents organization of the system of Periodic Technical Inspection in Netherlands. Supervision is an important element of the system. It is based on a large number of the re inspections. The system is coherent and enforces high quality of inspections and its elements could provide an i[...]
8
75%
Mosty
2012 nr 2 74--78
PL W artykule zaprezentowano postulaty dotyczące zasad prowadzenia przeglądów obiektów mostowych. Autor sygnalizuje konieczność zwiększenia wymagań w stosunku do osób, które takie przeglądy wykonują. Zwraca także uwagę na inne aspekty prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia przeglądów obiektów mostow[...]
EN The paper presents recommendations for the conduct of bridge inspections. The author indicates the need to increase the requirements for persons who perform such reviews. The author also draws attention to other aspects of proper and fair conduct of bridge inspections.
9
75%
Energetyka
2017 nr 1 44--49
PL W odniesieniu do elementów rurociągów pary wysokoprężnej o zwiększonej sztywności, zwłaszcza pracujących ponad obliczeniowy czas pracy, niezbędne jest systematyczne monitorowanie ich stanu technicznego i odpowiednio wczesne wykrycie nieciągłości lub pierwszych stadiów pełzania. Bezpieczna eksploatac[...]
EN As regards the elements of high-pressure steam pipelines of increased stiffness, especially the ones being in operation for a longer time than their design working life, it is necessary to systematically monitor their technical condition and therefore be able to early detect discontinuities or init[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych
2015 Nr 4 163--172
PL Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Artura Kucharskiego na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl. Obecnie w podziemiach kopalń pracują maszyny ([...]
EN This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division and which Artur Kucharski, a student, used to write his diploma paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www.kghm.pl. Curr[...]
11
75%
Dozór Techniczny
2016 z. 5 10--13
12
75%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 315--322
PL W artykule zamieszczono zwięzły raport z części prac związanych z budowaniem dedykowanego stanowiska badawczego. Stanowisko jest wykonywane w ramach realizacji projektu POIG.01.03.01-00-027/08 i służyć będzie do badania własności eksploatacyjnych cienkich folii metalowych w warunkach zbliżonych do r[...]
EN A concise report of work connected with construction of a dedicated research stand is published in this paper. The stand has been realized within the POIG.01.03.01-00-027/08 project realization, and will be used for exploitation properties research of thin metal foils in conditions similar to their [...]
13
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 2 141--144
PL Planowane przeglądy techniczne odgrywają znaczącą rolę w utrzymaniu zdatności ciągnika do użytkowania. Dlatego też wykonywanie ich zgodnie z zaplanowanym harmonogramem umożliwia utrzymanie parametrów pracy ciągnika na wymaganym poziomie. Przedstawiono wyniki badań porównawczych struktury planowanych[...]
EN Planned technical service are important in maintaining the ability of the tractor to use, so as to carry out their planned schedule will keep the machine operating parameters at the required level. The paper contains the results of comparative studies of the planned structure of the technical inspec[...]
14
63%
Transport Samochodowy
2014 z. 1 51--55
PL W kontekście projektu nowej dyrektywy „w sprawie badań przydatności drogowej” oraz tez zespołu powołanego przez Ministra ds. Transportu w sprawie „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości” dyskutowane są środki i sposoby prowadzące do[...]
EN In the context of proposal of Directive on periodic roadworthiness tests and thesis of the team appointed by the minister for transport on the “Strategy of action to improve quality of periodic technical inspection (PTI) system in Poland” are discussed ways and means leading to effective supervision[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 126--129
PL W artykule omówiono problematykę kontroli kierujących w zakresie zawartości alkoholu oraz skutków z tym związanych dla systemu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono liczby przeprowadzonych kontroli kierujących, u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości i wypadków[...]
EN Impact of the control for the driver's alcohol content and its impact on the security of the road traffic system is analyzed. Data shows number of controls for the driver's alcohol content with exceeded permissible value and road accidents involving them. Some changes are proposed in order to optimi[...]
16
63%
Dozór Techniczny
2009 z. 1 17--20
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 185--194
PL W artykule omówiono zagadnienia doboru optymalnych czasów obsług profilaktycznych z uwagi na kryterium jednostkowego kosztu eksploatacji. Przedstawiono również problematykę planowania badań diagnostycznych bazując na analizie ryzyka. Ryzyko techniczne jest obliczane na podstawie analizy konsekwencji[...]
EN The paper discussed a method of determining the optimal interval for maintenance taking into account unit cost of operation. The problem of risk based inspection planning is also discussed. Risk is computed by combining the results at the consequence and the probability analyses. A case study which [...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 3 4573--4583, CD 1
PL W artykule omówiono zagadnienia jednego z podstawowych elementów systemu na rzecz mobilności osób niepełnosprawnych, mianowicie procesów adaptacji pojazdów do przewozu i kierowania przez osoby z różnymi rodzajami dysfunkcji ruchowych. Przedstawiono również zagadnienie korzystania przez osoby niepełn[...]
EN The article discusses the issues of one of the basic elements of the system for the mobility of persons with disabilities, namely the process of adapting vehicles for carriage and to be driven by people with different types of physical dysfunctions. It also presents the issue of the use of adapted v[...]
19
63%
Dozór Techniczny
2017 z. 5 4--6
PL Niebawem miną cztery lata od uszkodzenia przez huraganowy wiatr kolei linowej na Średnią Krokiew w Zakopanem. Kolej nadal nie działa, za to wykonawcy robót zawieszono uprawnienia, a Transportowy Dozór Techniczny złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela obiektu. Z [...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Tachograf jest najstarszym urządzeniem rejestrującym, które należy do Grupy ORD (On Board Recordign Devices). Zostało to wprowadzone w USA w 1939. Tachograf cyfrowy, nowy zaawansowany typ urządzenia rejestrującego w transporcie drogowym, został przedstawiony przez rozporządzenie Komisji nr 2135/98 z[...]
EN The tachograph is the oldest recording device, which belongs to the Group of ORD (On Board Recording Devices). It was introduced in the USA in 1939. Digital tachograph, the new advanced type of recording device in road transport, was introduced by Council Regulation No 2135/98 of 24 September 1998 w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last