Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical condition of vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1688--1693
PL Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego [...]
EN All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. [...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 3696--3702
PL W referacie przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Opra[...]
EN The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed an[...]
3
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 3 (39) 161--172
PL Autorzy omawiają zagadnienie możliwości uwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą lub awarią środka transportowego. Analiza przepisów międzynarodowych i krajowych prowadzi do wniosku, że stan pojazdu, jako samoistna przyczyna szkody, objęty jest zakresem odpowiedzial[...]
EN The authors present the issue of the carrier’s possibility to release himself from the liability for the damage caused by the defect or failure of the means of transport. The analysis of the international and domestic provisions leads to a conclusion that the technical condition of the vehicle, as a[...]
4
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 1 105--111
PL Artykuł jest próbą znalezienia relacji pomiędzy wdrożonym systemem okresowych badań technicznych pojazdów, a liczbą zdarzeń drogowych i szerzej niezawodnością pojazdów i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W pracy między innymi wykorzystano wyniki badań porównawczych, dla których można było wprost obse[...]
EN The article is an attempt to find relationship between the implemented system of periodic technical inspections of vehicles and the number of road accidents, reliability of vehicles and road safety. The study utilises results of comparative tests, where the relationships and parameters could be dire[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 922--926
PL W artykule przedstawiono oraz omówiono dotychczas stosowane metody diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych. Opisano symptomy oraz możliwe uszkodzenia danych elementów wraz z powiązaniem relacyjnym pomiędzy nimi. Przedstawiono matematyczne modele opisujące relacje diagnostyczne. Oprac[...]
EN The paper presents and discusses the methods used so far to diagnose the technical condition of vehicles. Described the symptoms and possible corruption of data elements with relational linkage between them. The paper presents mathematical models describing the relationship diagnostics. Developed an[...]
6
84%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 2 83--90
EN The impact of the economic crisis, i.e. the decrease in purchasing power in the Republic of Croatia, has been reflected negatively on the sales of new road vehicles and the maintenance plan of used road vehicles. A comparison of the results of technical inspections on vehicle roadworthiness has indi[...]
DE Die Folgen der Wirtschaftskrise bzw. die verminderte Kaufkraft in der Republik Kroatien haben den Verkauf von neuen und den Instandhaltungsplan von gebrauchten Straßenfahrzeugen negativ beeinflusst. Durch den Vergleich der mit der Verkehrstauglichkeit von Straßenfahrzeugen verbundenen Ergebnisse tec[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest próbą znalezienia związku pomiędzy systemem obowiązkowych, okresowych badań technicznych pojazdów a ich faktycznym stanem technicznym. Sposób przeprowadzania badań technicznych i weryfikacja stwierdzonych w ich trakcie ewentualnych usterek, ma istotny wpływ na niezawodność eksploatacyjn[...]
EN The article is an attempt to find a connection between the system of mandatory cyclic technical inspection of vehicles and their actual technical condition. How to perform technical research and verification identified in the course of possible faults, it has a significant influence on the operation[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 636--643, CD
PL W artykule omówione zostały problemy związane z badaniami technicznymi pojazdów w kontekście nowych przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obowiązujących od 1 lipca 2016 roku.
EN This article presents the problems related to technical inspection of vehicles in the aspect of the new regulations amending the regulation on the technical conditions of the vehicles and the scope of their necessary equipment which have come into force from 1st July 2016.
9
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 120--123
PL Artykuł opisuje stan systemu okresowych badań technicznych. Ponadto wskazano podstawowe przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne mające istotny wpływ na jakość badań technicznych pojazdów. Przedstawiono również przepisy Komisji Europejskiej w zakresie okresowych badań technicznych mających na celu ujednoli[...]
EN The article presents state of the periodic technical tests system. The internal and external root causes having a significant impact on the quality of the technical inspections of vehicles have been identified. The newly proposed provisions of the European Commission on the periodic roadworthiness [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last