Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical condition assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1755--1769
EN The article presents a methodology of technical condition assessment of masonry and timber structures of historical buildings, demonstrated on the example of palace complex at Gorzanów. Based on a comprehensive diagnostic study prepared by the authors, both on location and in the laboratory, a flowc[...]
2
75%
Energetyka
2011 nr 10 615-618
PL Jednym z elementów odpowiedzialnych za trwałość i niezawodność urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest izolacja. W zależności od rodzaju urządzenia i stawianych wymogów z zakresu wytrzymałości dielektrycznej możemy wyróżnić proste układy izolacyjne - jak na przykład iz[...]
EN The equipment used for transmission and distribution of electricity one of the elements responsible for their durability and reliability is isolation. Depending on the type of plant and requirements posed in the field of dielectric strength of insulation systems distinguish simple - such as line in[...]
3
75%
Energetyka
2014 nr 3 168--173
PL Z oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji pomocniczych nieobjętych zakresem modernizacji bloków energetycznych wynika, że mimo stosunkowo niskich ich parametrów pracy mogą one stanowić istotne zagrożenie dla pracowników obsługi w sytuacji nieoczekiwanego rozszczelnienia. Ważne jest zatem utrz[...]
EN The results of an assessment of equipment and auxiliaries belonging to power units not undergoing a modernization process provide information that despite relatively low working parameters they can be a threat to the staff in case of an unexpected leakage. So it is important to maintain the equipmen[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 146--150
PL W artykule podjęto tematykę poprawnego wykonywania badań diagnostycznych transformatorów wysokiego napięcia. Na podstawie przedstawionego przez autorów przykładu wykazano m.in. wyraźną rozbieżność wyników pomiarów, które otrzymano na podstawie badań diagnostycznych tego samego transformatora przez c[...]
EN The paper deals with the subject of properly performing diagnostic tests of high voltage power transformers. Based on the example presented by the authors, clear discrepancies in measurement results were obtained from four different contractors on the basis of diagnostic tests of the same transforme[...]
5
63%
Energetyka
2013 nr 11 844--850
PL Czas pracy większości bloków 200 MW przedłuża się ponad trwałość projektową kierując się koniecznością, tj. brakiem nowych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na podstawie pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych zakłada się, że jest to możliwe i bezpieczne, bez wymiany elementó[...]
EN Operating period of most 200 MW power units is extended beyond its designed lifetime, which is caused by necessity meant as lack of new sources of power in the Polish National Power System. On the basis of positive operational experiences it is assumed that it is possible and safe with no need to re[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono metodykę i przykładowe wyniki diagnostyki transformatorów elektroenergetycznych prowadzonej z wykorzystaniem systemu TrafoGrade, który opracowano i wdrożono w firmie Energo - Complex. Scharakteryzowano poszczególne części składowe systemu takie jak ocena stanu technicznego, [...]
EN Power transformers are significant part of assets owned by entities distributing and transferring electric energy. In Poland, there are several thousands of medium and high power transformers operated, while over 50% of them is older than 30 years, what means they have already exceeded their planned[...]
7
63%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 5 108-111
PL W artykule przedstawiono problemy związane z oceną stanu technicznego zasobników węglowych na przykładzie znacznie zużytego po 50 latach eksploatacji zasobnika szczelinowego na węgiel brunatny. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę stanu elementów żelbetowej konstrukcji w komorach węglowych, niedostępn[...]
EN This article describes problems relating to evaluation of the technical condition of coal bunkers, based on the example of a slotted bin for lignite which is significantly depreciated after 50 years of use. Particular attention is paid to evaluation of the condition of elements of the reinforced con[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 76--77
PL W artykule omówiono degradację betonu i uszkodzenia konstrukcji komory syfonowej kolektora na ścieki po wieloletniej eksploatacji. Wykonano badania betonu i oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Przedstawiono sposób renowacji komory kolektora na ścieki umożliwiający jego dalsze, bezawaryjne użytkowa[...]
EN This article discusses the degradation of concrete and structural damage of a sewer trap chamber sewage collector after long operating period. Research of concrete and assessment of the structural safety was made. The process for strengthening the chamber of sewage collector to allow further trouble[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 84--85
PL W artykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF). Wyniki otrzymane z analizy wykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Na istniejącej kopule zbiornika wy[...]
EN The paper presents static-strength analysis of digester chamber RC dome. The results of FEM numerical analysis indicated 15% deficiencies in the bearing capacity of the investigated cross-sections. Also calculated cracks’ widths exceeded allowable values. Method of repairing and strengthening the do[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 86--87
PL W artykule przedstawiono istniejący prostopadłościenny żelbetowy zbiornik służący jako osadnik popłuczyn, zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania wody. Został on poddany modernizacji polegającej na zmniejszeniu obiektu, dobudowaniu nowych komór oraz renowacji powierzchni betonowych. W artykule z[...]
EN The article presents an existing reinforced concrete rectangular tank which functions as a washings sedimentation tank located within the water treatment plant. The tank underwent modernisation, which consisted in making the object smaller, attaching new chambers and renovating concrete surface. The[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 134--135
PL W wyniku pożaru budynku uszkodzeniu uległa jego konstrukcja – murowana ściana nośna, wieniec stropodachowy oraz attyka. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Niewłaściwe przewiązanie ścian przyczyniło się do powstania pionowych [...]
EN As a result of fire damage to the building submissive its construction – brick load-bearing wall, wreath flat roof and attic. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Improper dressing walls contributed to the vertical cracks in the j[...]
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na przykładzie badań koparki wieloczerpakowej SRs-2000 przedstawiono procedurę oceny stanu technicznego ustroju nośnego tej maszyny po wieloletniej eksploatacji z wykorzystaniem metod numerycznych i eksperymentalnych. Za pomocą MES z uwzględnieniem aktualnych norm, co do obciążeń, zidentyfikowano mi[...]
EN Based on investigations of bucket wheel excavator SRs-2000, a procedure covering numerical and experimental methods for technical condition assessment of the superstructure of the machine, after many years of exploitation is presented. Using FEM with regard to loads obtained from current standards, [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania wieloparametrycznej diagnostyki transformatorów wysokiego napięcia. Badaniami objęto populację transformatorów charakteryzującą się zróżnicowanym czasem eksploatacji. W pomiarach wykorzystano zarówno podstawowe parametry diagnostyczne, a tak[...]
EN The article presents practical examples of multi-parameter diagnostics of high voltage transformers. The study included a transformer population with varying operating hours. Both basic diagnostic parameters and advanced measurement methods were used in the measurements. Based on the measurement res[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 112--113
PL Liczbę kablobetonowych dźwigarów dachowych, stosowanych masowo w Polsce w latach 1954 – 1974, oszacować można na kilkadziesiąt tysięcy. Większość z nich użytkowana jest obecnie, często w warunkach innych niż przewidziane w oryginalnym projekcie. Pomimo ścisłych zaleceń dotyczących diagnostyki, częst[...]
EN The number of post-tensioned roof girders, used on a large scale in Poland between 1954-1974, is estimated to be tens of thousands. Nowadays, these elements are still utilized, sometimes in different conditions than those provided in the original project. Despite restricted recommendations for diagn[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 2 50--52
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną szkód pożarowych stropodachu hali produkcyjnej wykonanego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W celu określenia temperatury pożaru wykonano nieniszczące badania wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji (metodą sklerometryczną). Badan[...]
EN The paper consider the issue of the evaluation of fire damages of the flat roof construction of the industry hall build with precast concrete elements. To determine the fire temperature the nondestructive concrete test were made – compressive strength measured with the sclerometer test technique. Th[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 64--65
PL Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców bud[...]
EN In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Mi[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 40--46
PL Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka[...]
EN Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. Th[...]
18
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 2 46--52
PL Badania bieżące przewodów sieci kanalizacyjnych dostarczają zarządzającym siecią zbioru danych, które poddawane są następnie szczegółowym analizom. Uzyskana na tej podstawie ocena stanu przewodów umożliwia zaplanowanie dalszych działań o różnym poziomie szczegółowości. W niniejszym opracowaniu zapre[...]
EN Routine examinations of sewers provide the network operators with a set of data, which are then subjected to detailed analysis. The assessment of sewer technical condition obtained on this basis enables further planning of actions with different level of elaborateness. This paper presents an origina[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 11 42--43
PL W artykule przedstawiono ocenę parametrów termicznych budynku świetlicy wiejskiej w Błażejewie wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi oraz przykładowymi materiałami do zastosowania.
EN This article present an assesment of the thermal conductive parameters of a rural center in Błażejewo with the proposed repairs and exemplary materials for realization.
20
63%
Drogownictwo
2019 nr 5 146--152
PL W artykule omówiono „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”,które zostały wprowadzone do stosowaniaZarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad…” było ujednolicenie sposobu punktowej oc[...]
EN The article discusses the “Rules for the application of the scale of point-based assessments of the technical condition and usability of road engineering objects – issue 2”, which were introduced to the GDDKiA Regulation No. 1/2019. The main objective of the “Rules...” was to unify the method of poi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last