Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 159
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teaching
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN This paper presents the methods and scope of teaching geological mapping at the Geological Mapping Department, Faculty of Geology, Geophysics and Environments Protection, Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology. The main curriculum of Structural Geology and Geological Mapping cons[...]
2
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Mobile robotics can be an interesting subject for many students in a variety of engineering science fields. It builds a bridge between the pure theoretical digital world and the real, open environment. Several research results show that learning mobile robotics gives not only the ability to control [...]
3
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 26 143--147
EN The article presents how Wolfram Demonstrations Project platform can support teaching of a great variety of subjects from very basic up to university level. The Wolfram Demonstrations Project is part of the family of free online services from Wolfram Research. General overview of the platform will b[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 12 111-113
PL W opracowaniu przedstawiono programy nauczania z zakresu metrologii elektrycznej, techniki sensorowej i systemów pomiarowych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W ramach poszczególnych przedmiotów zaprezentowano treści programowe dotyczące wyk[...]
EN The paper presents curriculums of electrical metrology, sensory engineering, measurement systems in Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences University of Bielsko-Biala. Presented are syllabuses of lectures, auditorium and laboratory exercises. Discuss made changes and innovations in [...]
5
80%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 83-92
PL Proces nauczania jest podporządkowany wielu aktom prawnym. Zarówno są to przepisy tworzone na szczeblu europejskim, krajowym, jak i na poszczególnych uczelniach. Jedne z najbardziej szczegółowych przepisów prawnych i w dużej mierze mających wpływ na układ programów to standardy nauczania. Sprawdzeni[...]
EN The education process is subordinate to numerous legal acts. These come from the European, local and university law as well. One of the most detailed and influencing educational programs are so called "teaching standards". The execution of the standards is in responsibility of the PKA.
6
80%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 149-154
PL Zwrócenie uwagi na znajomość niektórych zagadnień odgrywających istotną rolę, które warsztat architekta czynią intelektualnie sprawnym i przydatnym w kreowaniu architektury i urbanistycznej przestrzeni będącej odpowiedzią nie tylko na potrzeby użytkowe, ale też na jej aspekty kulturowe, estetyczne, [...]
EN Highlighting the knowledge of certain issues that play a key role and make the architect's apparatus of skills intellectually efficient and useful in creation of architecture and urban space, as an answer not only to utilitarian needs, but also to its cultural, aesthetic, and intellectual aspects, i[...]
7
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 183--190
EN The paper substantiates the necessity for creating full – time Master’s Degree studies in Safety Engineering in Poland. First, the author addresses the economic and social conditions and then the training objectives are discussed. The next part of the paper presents the syllabuses of universities in[...]
8
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article outlines the present situation connected with teaching programming to students of different levels of education in Polish schools. The observed negative trend towards marginalization of programming can be successfully reversed in education thanks to using the latest IT achievements such [...]
9
80%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1342-1344
10
80%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
PL Autor omawia zakres i program przedmiotu grafika komputerowa, realizowany na Wydziale Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego (VŠB) w Ostrawie.
11
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Computer 3D modelling allows designing or mapping objects and then their photorealistic visualization. In the programs for creating 3D graphics a user often loses judgement as to which technique to use during the process. It is also a major problem in teaching graphics, because the final result can [...]
12
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 8 754--756
PL W artykule przedstawiono propozycję zadania laboratoryjnego dotyczącego układów FPGA na poziomie drugiego roku studiów informatyki. Propozycja ta została poprzedzona badaniami ankietowymi preferencji u pracodawców. Pokazała ona jak ważna jest umiejętność wyobrażenia sobie struktury wynikającej z kod[...]
EN In this paper a laboratory exercise for FPGA teaching for the second-year students of computer science is presented. It is mainly focused not on a global FPGA companies but rather on a small/medium business profile. This proposal was preceded by a survey research. The authors decided to use two meth[...]
13
80%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 9 754--757
EN The paper is an opinion in the discussion on the reconversion of uniform 5-year studies in geology. Our teaching experience, coupled with the opinions of our students, indicate that both models of teaching (2-level studies within the Bologna system and uniform 5-year studies) contain elements favour[...]
14
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The state of education in materials science in the UK is reported, based on a National Subject Profile developed by the UK Centre for Materials Education. The curriculum content and methods of teaching are reviewed, and compared with the results of the largest ever education survey of materials scie[...]
15
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 149--152
EN In this article we introduce the concept of computer graphics and graphical application C.a.R (Compasses and Ruler), its basic commands and several examples associated with the geometry. This subject is at all levels of knowledge in various stages of development. We will present the C.a.R possibilit[...]
16
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 28 134--138
EN Computer animation has a positive effect on memorizing knowledge by students. Used in the process of teaching of technical subjects, it is conductive to the development of mind. Animation allows to familiarize the students with the schemes of solving technical problems and shows the mode of operatio[...]
17
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono opis stanowisk, podano cele główne i dodatkowe jakie mają osiągnąć studenci po poprawnym wykonaniu ćwiczenia laboratoryjnego, metodykę oraz koncepcję prowadzenia zajęć dla studentów pierwszego stopnia z zakresu badań symulacyjnych wpływu stylu jazdy na poziom emisji pojazdu [...]
EN Potential and current students of universities more and more often pay attention to the quality and level of classes as part of their studies. It is an important issues for the faculties, institutes and other units which make up the educational path of the educational profile. Use of above all an un[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 30 119-123
PL Przedstawiono podstawowe przyczyny powstawania zakłóceń w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wskazano również główne drogi propagacji sygnałów zakłócających w zakresie małych i wysokich częstotliwości. Wskazano w referacie koncepcje układów elektronicznych mających być wzorcowymi źródłami[...]
EN The basic causes of disturbances in electrical and electronic equipment. It also identifies the main route of propagation of interfering signals at low and high frequencies. Indicated in the paper the concepts of electronic systems designed to be the reference sources used during exercise disorders [...]
19
80%
Machine Dynamics Problems
EN The historical background of the didactic activity related to the electromechanical drives is presented. The evolution of the teaching scope and methods is characterised. Next the three interacted courses from last years: Mechatronic Drives, Modelling and Simulation of the Precision Devices and Tech[...]
20
80%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 266 37--61
EN Works intended to launch Spatial Management courses in Poland were initiated in the late 1980s and early ‚90s by the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań and the Chair of Physical Planning of the Wrocław University of Technology. Th[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last