Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tarcze hamulcowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 2/49 21-32
PL W artykule podjęto próbę porównania podstawowych charalterystyk trybologicznych tarcz hamulcowych wierconej i gładkiej. W tym celu przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku bezwładnościowym badania mechanizmu hamulcowego, raz z gładką tarczą hamulcową, a drugi raz z taką samą tarczą wierconą. W[...]
EN In the article its authors heve made an attempt to draw a comparison of the brake disk drillings` basic tribology characteristics with the normal disk. To this end scientific researches with the use of computerised control-measuring system of the braking system with the normal disk and for the secon[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 496--502
PL Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa n[...]
EN The disc brake of rail vehicles is currently the primary friction brake responsible for stopping a vehicle on the required braking distance. In many modern vehicles with traction electric motors, disc brake works with brake electrodynamic which further increases the efficiency of braking by implemen[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule na podstawie przeprowadzonych stanowiskowych badań tribologicznych dokonano oceny wpływu parametrów obróbki mechanicznej tarczy hamulcowej na uzyskiwane wyniki wartości współczynnika tarcia i zużycia przy współpracy z nakładką cierną. Do realizacji badań o charakterze podstawow[...]
EN As it has been shown above in determined road conditions realization way of braking process, coefficient of friction of friction pair of brake mechanism has fundamental meaning on generated braking moment on wheels. In paper on the basis of carried out stand tribology investigations evaluation of in[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 107-116
PL Celem pracy jest przedstawienie obecnie stosowanych kolejowych wentylowanych. hamulcowych oraz analityczne wyznaczenie mocy pobieranych przez tarcze przy różn~ kształtach łopatek wentylujących. W pracy przedstawione zostały charaktery,ii wentylatorów tarcz przy różnych kształtach łopatek wentylujący[...]
EN The purpose of this article is to present currently used disc breaks with ventilation fins to analytically determine forces absorbed by discs with various shapes of ventilation fins. In this article, characteństics of disc ventilators with vańous shapes of ventilation fins are presented, as well as [...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 6110--6115
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności cieczy na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na opóźnienia hamowania pojazdów w warunkach drogowych. Ponieważ w mechanizmach tego typu istnieje możliwość łatwego dostępu wody lub inny cieczy takich ja[...]
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence water and brake fluid presence on the friction surface of the brake disc on the car brake decelerations. Due to the easy access of water to the area of interaction between friction elements of disc braking systems, br[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 423-430
PL W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny i objawy uszkodzeń występujące w trakcie eksploatacji skojarzenia tarczy hamulcowej z okładziną cierną. Omówiono występowanie niekorzystnych zjawisk pulsacji towarzyszącej procesowi hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań i dokumentacji fotografic[...]
EN This article presents basic reasons and results occurring in exploitation of connection of break disc friction lining as well as the negative phenomena of pulsation ac-companying the process of brake. The analysis of the damages and changes occurring on the working surface the breaks was made on the[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1107--1110
PL W artykule omówiono jeden z wybranych aspektów eksploatacyjnych tarczowego układu hamulcowego. W przypadku długotrwałych hamowań na spadku lub częstych przyhamowań z dużych prędkości dochodzi do granicznego obciążenia cieplnego elementów pary ciernej w szczególności tarcz hamulcowych. Zjawisko to w [...]
EN The article presents selected aspects of the operation of the disk brake. In the case of prolonged braking on the downhill or frequent braking from high speed is lower thermal load of friction pair elements, in particular brake discs. The phenomenon that in the case of rapid cooling may cause deform[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 58--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach w zakresie metalowych materiałów kompozytowych prowadzone są intensywne prace badawcze związane z kształtowaniem składu chemicznego i ocenę właściwości korozyjnych potencjalnych materiałów wykorzystywanych do produkcji części samochodowych. W pracy przedstawiono wyniki badań koroz[...]
EN In the recent years, within the range of modern materials for application automotive parts intensive study is being conducted on modification chemical composition and corrosion behavior. The aim of this work is to present a study of corrosion test of F3S20 composite and AK9 alloy. The corrosion beha[...]
10
75%
Maszyny Górnicze
PL Maszyny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych to urządzenia ciężkie o wysokich parametrach ruchowych tj. m.in. prędkości jazdy i wielkości transportowanego ładunku, przeznaczone do transportu urobku, maszyn, materiałów i ludzi pomiędzy powierzchnią kopalni, a jej podziemnymi wyrobiskami. Będące w [...]
EN The hoisting machines of mine shaft hoists are the heavy-duty machines of high operational parameters, i.e. among others speed and size of transported load, which are designed for transportation of run-of-mine, machines, materials and people between the mine surface and mine underground workings. In[...]
11
75%
Tribologia
2017 nr 6 33--37
PL Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych elementów współczesnych układów hamulcowych, którym jest tarcza hamulcowa. Tarcze hamulcowe są jednym z bardziej obciążonych elementów układu hamulcowego, a ich jakość i konstrukcja decydują w dużym stopniu o skuteczności hamulców w pojeździe. W części artykułu[...]
EN This article deals with the one of the most important elements of modern braking systems, which is a brake disc. A brake disc is the one of more stressed parts of the braking system, and its quality and design largely determine the braking performance of the vehicle. The article describes the techno[...]
12
75%
Tribologia
2017 nr 6 27--31
PL W artykule poruszono problematykę związaną z żeliwnymi tarczami hamulcowymi w kontekście jednej z podstawowych właściwości mechanicznych tych elementów, tj. twardości. Właściwością ta w sposób zasadniczy determinuje odporność na procesy zużyciowe zachodzące na styku powierzchnia robocza tarczy hamul[...]
EN The paper discusses the problems related to cast iron brake rotors in the context of their hardness, which is one of the fundamental mechanical properties of these components. This property fundamentally determines the resistance to the wear processes occurring at the contact of the working surface [...]
13
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiędzy tarczą hamulca a klockiem ciernym występujących w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejściowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystan[...]
EN The main purpose of this study is to analyze the thermomechanical behavior of the dry contact between the brake disc and pads during the braking phase. The simulation strategy is based on softawe ANSYS11. The modeling of transient temperature in the disc brake is actually used to identify the factor[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1122--1125, CD
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zbadanie powierzchni metalograficznej pary ciernej tarcza-klocek hamulcowy. Elementy układu hamulcowego samochodu dostawczego, które zostały poddane badaniu były eksploatowane w normalnych oraz trudnych warunkach miejskich. Przedstawiono prz[...]
EN The article presents the results of research aimed at examining the metallographic surface of the friction pair of brake padbrake disc. The components of the delivery vehicle's braking system were tested in normal and difficult urban conditions. The causes of incorrect car use have been reported, wh[...]
15
63%
Tribologia
2012 nr 1 41-51
PL W artykule omówiono wpływ korozji na właściwości tribologiczne materiału kompozytowego F3S.20S (AC-AlSi9Mg0,5+20%mSiC) współpracującego z tradycyjnym materiałem stosowanym na okładziny cierne hamulców tarczowych (F701). W celu sprawdzenia zachowania kompozytu stosowanego do wytwarzania tarcz hamulco[...]
EN In this article an influence of corrosion on tribologial properties of composite material F3S.20S (A359+20%mSiC) mated with material used in production of brake pads (F701) has been studied. In order to define the influence of the used composite on utility features of brakes, the research results we[...]
16
51%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Omówiono projekt badawczy, którego istotę stanowi możliwość wykorzystania do produkcji tarcz i bębnów hamulcowych nowego rozwiązania technologiczno-materiałowego ("know-how"), bazującego na układzie: stop aluminium - węglik krzemu (kompozyty Al/SiC) oraz stop aluminium - wybrane frakcje popiołu lotn[...]
EN For brake rotor discs and drums project it was proposed to use new material-technological option (know how) based on the follow systems: aluminum alloys - silicon carbide (Al/SiC composites) and aluminum alloys - selected fraction of fly ash particles (ALFAŽ composites). Proposed new technical idea [...]
17
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki z analizy numerycznej stateczności tarcz hamulca wielotarczowego i rozkład naprężeń docisku w elementach ciernych dla rzeczywistego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozkład temperatury obciążającej element cierny dobrano na podstawie wcześniejszych prac. Ponadto przedstawion[...]
EN The results of numerical analysis of stability of disks in a multi-disk break are presented. It is also presented a distribution of pressing stresses in the frictional elements for the actual constructional solution. Temperature distribution loading the frictional element has been accepted from the [...]
18
51%
Tribologia
2016 nr 3 71--85
PL W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań tribologicznych oraz obserwacji mikroskopowych materiału ciernego samochodowych okładzin hamulców tarczowych. Ocenie poddano rozrzuty w wartości współczynnika tarcia pary ciernej hamulca tarczowego, które ujawniają się zarówno w badaniach kolejnyc[...]
EN The article presents the results of the stand tribological investigation and microscopic observations of brake pad materials for automotive disc brakes. The reasons for the scatter of the friction coefficient value are analysed. The results of the brake pads’ friction surface topography observations[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last