Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tarcie suche
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 321-326
2
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono przegląd badań eksperymentalnych odporności na zużywanie tribologiczne. Zaprezentowano podstawy teoretyczne maksymalizacji odporności na zużywanie tribologiczne układów ciał stałych. Ponadto przedstawiono wnioski z badań próbek metali w warunkach maksymalnej odporności na zużyw[...]
EN In this work review of investigations of experimental of tribological wear resistance was introduced. Theoretical base of maximization of tribological wear resistance of arrangements of solid bodies was presented. Moreover conclusions from investigations of samples of metals in conditions of maximum[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono metodę analizy dynamiki mechanizmów zwrotniczych samochodów osobowych z zawieszeniem McPhersona. W analizie uwzględniono występowanie tarcia suchego w wybranych parach kinematycznych mechanizmów. Ruch członów opracowanego modelu fizycznego opisano równaniami Lagrange'a, a w [...]
EN This work is concerned with a method of forward dynamics of front guiding linkages of passenger cars with McPherson suspension. The analysis takes into account dry friction in joints of the linkages. Equation of motion have been derived using Lagrange formulae. The forces of friction are determined [...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono matematyczny model zawieszenia UIC do wagonów towarowych ukierunkowanych na charakterystyki poprzeczną I wzdłużną. Charakterystyki te wpływają na dynamikę poprzeczną pojazdu. Uwzględniono geometrię układu i tarcie suche w węzłach, które wywiera silny wpływ na stateczność ru[...]
EN This paper presents a mathematical model of the UIC link suspension for freight wagons with the emphasis on longitudinal and lateral characteristics of the linkage. These characteristics influence running properties of the vehicle as far as its lateral dynamics is concerned. The attention of the pap[...]
5
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono podstawy badania maksymalizacji odporności na zużywanie tribologiczne układów ciał stałych. Przedstawiono wnioski z badań próbek metali w warunkach maksymalnej odporności na zużywanie tribologiczne. Przeprowadzony eksperyment wykazał istotny wpływ struktury materiału elementów [...]
EN On the job one introduced theoretical bases of the maximization of the resistance on the tribology waste of couples of solids. Besides one introduced motions from research of samples of metals conditioned the maximum resistance on the tribology waste. Carried out experiment showed the essential infl[...]
6
80%
Logistyka
PL Z pierwszej zasady termodynamiki można wysnuć wnioski co do warunków zużycia ujemnego, czyli nanoszenia tarciowego. W technice można go zastosować w procesie regenerowania węzłów tarciowych i w ten sposób minimalizować zużywanie. Podstawą w tym przypadku jest zjawisko przenoszenia materiału między p[...]
EN From the first rule of the thermodynamics one can draw out conclusions regarding conditions of the negative waste, that is to say bringing frictional. In the technique one can try him use in the process of regenerating of frictional hitches and like this minimalize the waste. A base in this instance[...]
7
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Z pierwszej zasady termodynamiki można wysnuć wnioski co do warunków zużycia ujemnego, czyli nanoszenia tarciowego. W technice można go zastosować w procesie regenerowania węzłów tarciowych i w ten sposób minimalizować zużywanie. Podstawą w tym przypadku jest zjawisko przenoszenia materiału między p[...]
EN From the first rule of the thermodynamics one can draw out conclusions regarding conditions of the negative waste, that is to say bringing frictional. In the technique one can try him use in the process of regenerating of frictional hitches and like this minimalize the waste. A base in this instance[...]
8
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule Stanowiska do badań maksymalnej odporności układów metali na zużywanie tribologiczne opublikowanym w Logistyce 2/2008 przedstawiono wykorzystywane dotychczas testery służące do badań w warunkach wymuszania temperatury strefy tarcia. Obecnie wykonane zostało nowe urządzenia służące do bada[...]
EN In the article of The stands for research on maximal resistance of metallic body systems to tribological wear published in the Logistyka 2/2008 were introduced used till then testers attends to research conditioned extortions of the temperatures of the zones of the frictions. At present was made new[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2008 Z. 366 6-126
PL W pracy rozważane są zjawiska zachowania histerezowego siły tarcia suchego obserwowanej podczas badań eksperymentalnych. Na podstawie analiz doświadczalnych i teoretycznych postuluje się, że takie zachowanie można uważać za pewną reprezentację dynamiki układu. Zgodnie z takim założeniem, wprowadza s[...]
EN In the book phenomena of hysteretic behaviour of a friction force observed during experiments are discussed. A review of friction models and friction phenomena is enclosed. On the basis of experimental and theoretical ana- lyses there is argued that such behaviour can be considered as a representati[...]
10
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono opis i zasady prowadzenia pomiarów na stanowisku typu trzpień-tarcza pozwalającym wykazać istnienie maksymalnej odporności na zużywanie. W trakcie badań są mierzone i ewentualnie zadawane wartości następujących wielkości: zużycie tribologiczne Dm, czas tarcia t, prędkość ślizga[...]
EN This article contains description and principles of tests on a pin-disk stand. This stand makes it possible to prove the existence of maximal resistance to wear. During the research the following values are given or measured: tribological wear Dm, friction time t, friction speed v, friction pair wei[...]
11
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Zespoły maszyn narażonych na duże obciążenia energetyczne, jak sprzęgła cierne i hamulce mogą uzyskać znacznie większą trwałość, jeśli ze styku tarciowego zostanie usunięte ciepło tarcia. Wtedy praca sił tarcia będzie równa ciepłu tarcia, czyli zminimalizowana zostanie energia mogącą wywoływać zużyw[...]
EN Set of machine exposed to large engineering load such as friction clutches and brakes can obtain considerably greater durability if friction heat is removed from friction contact. Then, friction force will equal friction heat which means that the energy causing material wear will be minimized. it ha[...]
12
80%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Racjonalne projektowanie i eksploatacja układów mechanicznych z węzłami tarcia wymaga wiedzy o współzależności tarcia i drgań. Miarodajna analiza zachowania się tych układów, prowadzona metodami symulacji komputerowej, wymaga stosowania nie tylko poprawnych modeli tych układów, ale także zadowalając[...]
EN Rational design and exploitation of mechanical systems with nodes of friction demands for knowledge about correlation of friction and of vibrations. Authoritative analysis of behaviour of these systems, behaved with methods of computer simulation, will demand usage not only correct models of these s[...]
13
80%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 59--64
EN Stick-slip vibrations in a mechanical system with dry friction and kinematical excitation with chosen friction models in a stick phase are studied in this work. Although there are numerous works in the scientific literature dedicated to stick-slip vibrations, a rigid body lying on a belt which moves[...]
14
80%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 4 285-307
PL W pracy przedstawiono pewną metodę wyznaczania dynamicznej charakterystyki współczynnika tarcia suchego w przegubach zwrotnic układów kierowniczych samochodów osobowych z zawieszeniem typu McPherson. Prezentowany sposób postępowania, bazując na przygotowanym wcześniej modelu fizycznym i matematyczny[...]
EN A method of determining dynamic dry friction characteristic in stub axle joints of steering systems of npassenger cars with McPherson suspension has been presented in the paper. The Procedure used, based on the earlier prepared physical and mathematical model of steering system of a chosen car, and [...]
15
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 443-464
PL W artykule przedstawiono pewną metodę analizy dynamicznej przestrzennego układu wieloczłonowego, stanowiącego ogólny model fizyczny układów kierowniczych samochodów osobowych. Analizowany układ zbudowany jest z czterech ciał, modelujących kolumnę kierownicy (wraz z kołem kierownicy), zębatkę oraz pr[...]
EN A method of dynamic analysis of a spatial multibody system has been presented in this paper. This system can be treated as a general physical model of steering systems of passenger cars. The system analysed consists of four bodies modeling steering shaft (with steering wheel), rack, left and right s[...]
16
80%
Tribologia
2010 nr 4 57-65
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań zużycia pary kinematycznej brąz–żeliwo stopowe. Taka para ma zastosowanie w mechanizmach posuwowych (ślimak–zębatka ślimakowa) obrabiarek ciężkich. Eksperyment prowadzono dla tarcia suchego przy zmiennych twardościach żeliwa, naciskach jednostkowych i szybkoś[...]
EN The paper presents the results of tests on the wear of a bronze–alloy cast iron kinematic pair. Such a kinematic pair is applied in the feed mechanisms (worm – worm rack) of heavy machine tools. The experiment was conducted for dry friction with variable cast iron hardness values, unit pressures, an[...]
17
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono stanowisko badawcze typu trzpień-tarcza do badań maksymalnej odporności na zużywanie tribologiczne. Stanowisko wykorzystuje nowoopracowany tester typu TT-03 wyprodukowany w Instytucie Budowy Maszyn Politechniki Radomskiej. Opisano konstrukcję testera oraz podano zakres wykonywa[...]
EN On the job one introduced the exploratory position of the type pin-shield to research of the maximum resistance on the tribology waste. The position uses the newly worked out tester of the type TT-03 made in the Institute of Machine Building of the Technical University of Radom. One circumscribed th[...]
18
61%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono metodę ciągłego pomiaru zużycia w warunkach tarcia technicznie suchego węzła tribologicznego typu trzpień-tarcza przy zastosowaniu testera T-11. Omówiono modyfikację układu pomiarowego testera umożliwiającą synchronizację pomiaru z położeniem kątowym przeciwpróbki. Dla sześc[...]
EN In the article is presented continuous method for measurement of wear in conditions of technically dry friction of tribological cinematic pairs type pin-on-disk of T-11 tester, for example. Also is discussed modification of measurement system tester, which it makes possibility synchronization measur[...]
19
61%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono stanowisko badawcze typu trzpień-tarcza do badań maksymalnej odporności na zużywanie tribologiczne. Stanowisko wykorzystuje zmodyfikowany tester typu T-01M produkcji ITE w Radomiu. Opisano modyfikacje testera oraz podano zakres wykonywanych badań tribologicznych. Podano także p[...]
EN In this paper are presented pin-disk test stand for investigations of maximum wear resistance. Test stand uses modified T-01M device of ITE's production. Modifications of test stand were describe as well as range of executed tribological measurements was passed. Choose results of measurements were p[...]
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper concerns research of application of smooth functions in the approximation of friction force discontinuity in the static friction models. The following smooth functions are considerec: trigonometric functions and B-spline curve of third order. The aim of research is to determine the influen[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last