Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2001 Nr 9 300-302
PL Przeprowadzono badania zasolenia kilku krajowych smół koksowniczych i podziału tych soli między produktami ich destylacji. Zasolenie badanych smół wynosiło od 6 do 16 mmol/kg, z czego ponad 90 % to sole, które z AgNO3 tworzą związki trudno rozpuszczalne (chlorki, siarczki, rodanki). Stwierdzono, że [...]
EN Investigations have been carried out on salinity of several home high-temperature tars and division of salts among the products of tar distillation. The salinity of tars was from 6 to 16 mmol/kg out of which 90 % are the salts that form with AgNO3 hardly soluble compounds (chlorides, sulphides, and [...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper refers to the main problem connected with biomass gasification - a presence of tar in a product gas. This paper presents preliminary results of tar decomposition in a microwave plasma reactor. It gives a basic insight into the construction and work of the plasma reactor. During the experim[...]
3
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 137 19--39
EN The paper presents an attempt to evaluate the impact of coal and coal mine methane cocombustion on the physics of the heat exchange in an 140 t/h pulverized-coal boiler through an analysis of 21 combinations of the boiler operating parameters – three different boiler loads (50, 75, and 100%) and seve[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 68-69
PL Opisano warunki procesowe wynikające z odparowania smoły węglowej w przepływie pierścieniowym z parą wodną. Dokonano oceny wpływu parametrów cieplno-przepływowych na wartość współczynnika wnikania ciepła, zarówno w zakresie odwadniania smoły (układ trójfazowy smoła — woda — para wodna nasycona) jak [...]
EN Conditions of heat transfer process in annular tar - steam flow are described. An influence of heating and flowing parameters on heat transfer coefficient is evaluated both on tar dewatering (tar - water - saturated vapour system) and evaporation of tar oils (two-phase tar — steam flow system).
5
75%
Drogownictwo
2005 nr 1 15-16
PL Norma PN-EN 14260/2004(U) "Pochodne z pirolizy węgla. Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne: smoła drogowa. Charakterystyka i metody badań" zastąpiła polską normę PN-77/C-97031 "Produkty węglopochodne. Smoła drogowa". Nowa norma, w przeciwieństwie do dawnej, nie opisuje skł[...]
EN Standard PN-EN 14260/2004(U) 'Derivatives from coal pyrolisis. Coal tar and pitch based binders and related products: road tars. Characteristics and test methods' replaced Polish standard PN-77/C-97031 'Coal derivative products. Road tar'. The new standard, in the contrary to the former, does not de[...]
6
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Podstawowym problemem związanym ze zgazowaniem biomasy jest obecność związków smół w gazach procesowych. Zastosowanie gazu generatorowego w maszynach cieplnych, takich jak silniki wewnętrznego spalania czy turbiny, wymaga głębokiego oczyszczenia gazu. W tym celu stosuje się wiele metod charakteryzuj[...]
EN The main problem with the biomass gasification is the presence of tar compounds in the process gas. Use of the produced gas in thermal machines such as internal combustion engines or turbines requires deep gas cleansing. For this purpose, several methods, characterized by varying degrees of effectiv[...]
7
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
EN Gasification of oat grains with steam at normal pressure has been performed in a laboratory scale. Experiments were carried out in a vertical quartz reactor, with a steady flow of the steam and immediate tars conversion at 900ºC on the catalytic bed prepared from local clay with simple additives. Co[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 11 1694--1697
9
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2013 Vol. 20, nr 4 747--761
PL Rosnące zapotrzebowanie na energię, ograniczone zasoby surowców energetycznych oraz aspekty środowiskowe stanowią główną przyczynę prac badawczych, których celem jest szersze użytkowanie odnawialnych źródeł energii oraz odpadów do celów energetycznych. Technologie zgazowania oparte są na procesie te[...]
EN Increasing energy demand, limited resources of fossil fuels and environmental aspects are the main rationales of the research efforts aiming at wider utilization of renewable resources and waste in energy generation systems. Gasification technologies are based on thermochemical processing of solid, [...]
10
51%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób[...]
EN Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an effici[...]
11
45%
Journal of Sustainable Mining
EN The process of gasification of carbonaceous fuels is a technology with a long-standing practice. In recent years, the technology has been extensively developing to produce energy or chemicals on the basis of obtained gas. Studies focused on the improvement of the gasification process aims at develop[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last