Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tap water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego wody wodociągowej w mieście Siedlce. Punkty pobierania próbek do badań wyznaczono na wyjściu ze stacji uzdatniania, skąd woda jest kierowana do sieci miejskiej, oraz w 18 kurkach czerpalnych położonych w różnych dzielnicach miasta. Próbki wody po[...]
EN Results of chemical analyses of the tap water in Siedlce are presented in this paper Samples of water were taken from water treatment station and from eighteen taps situated in various parts of the town. Quarterly investigations included analysis of total concentrations of twenty six elements by ind[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 6 18-23
EN Influence of cold water from Warsaw water supply system on zinc-covered pipes. Test research (in static and flow conditions) of changes in water quality and in the mass of zinc-covered pipes from different producers. Marking of the speed of zinc leaching.
3
100%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 5 127-129
PL Przedstawiono wyniki monitorowania szybkości korozji stali węglowej R35 eksponowanej ponad 1 miesiąc w środowisku przepływającej gdańskiej wody wodociągowej. Do pomiarów wykorzystano zmiennoprądowe techniki pomiarowe; elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS) i analizę harmoniczną (HA). Wyn[...]
EN The results of the corrosion rate monitoring of R35 carbon steel exposed for over 1 month in flowing tap water from Gdańsk have been presented. Alternating current techniques: electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and harmonic analysis (HA) have been used for measurements. The results of meas[...]
4
100%
Informacja Instal
PL Przedstawiono wyniki oceny agresywności korozyjnej wód wodociąg¬wych występujących w miastach: Koszalin, Piła, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Tarnobrzeg, Zamość, w odniesieniu do metalicznych materiałów instalacyjnych (stali zwykłej jakości, stali ocynkowanej, stali kwasoodpomej i miedzi Oceny dokonano[...]
5
100%
Journal of Ecological Engineering
EN This work presents problems related to the water consumption in the city of Olecko situated in the north-east part of Poland in the Warmińsko-Mazurskie Province of the country, at the eastern border of the Mazurian Lake District along the trail connecting the land of the Large Mazurian Lakes with th[...]
6
100%
Ochrona Środowiska
PL W pracy dokonano analizy mętności wody dostarczonej odbiorcom w 2007 r. przez systemy wodociągowe w województwie małopolskim. W analizie uwzględniono wszystkie zakłady wodociągowe, które są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym przez wojewódzkie służby sanitarno-epidemiologiczne - łącznie 7[...]
EN The water supplied to the users in the Malopolskie Voivodeship in 2007 was analyzed for turbidity. The analysis covered 703 waterworks regularly monitored by the Regional Sanitary and Epidemiological Station. A total of 1794 water samples was made subject to analysis (167 surface water samples, 1261[...]
7
100%
Instal
2002 nr 12 60--61, 67
8
100%
Instal
2005 nr 6 55--58
PL Woda wodociągowa dostarczana do odbiorców nie zawsze spełnia wszystkie wymagania jakościowe konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń w budynkach użyteczności publicznej. Dlatego też często są instalowane Lokalne Stacje Doczyszczania Wody (LSDW) doczyszczające wodę wodociągową p[...]
EN Tap water supplied to consumers does not always meet all quality requirements essential for normal operation of various equipment at hotels, offices and hospitals. That's why Local Water Treatment Stations (LWTS, Polish - Lokalne Stacje Doczyszczania Wody - LSDW) are often installed for additional t[...]
9
100%
Ochrona Środowiska
PL Proponowany algorytm poszukiwania przyczyn pogorszenia jakości wody w systemach wodociągowych składa się z dwóch współdziałających i uzupełniających się ciągów, tj. ciągu badań i analiz oraz ciągu działań eksploatacyjnych. Brak kompleksowych opracowań teoretyczno-praktycznych, obejmujących wszystkie[...]
EN The proposed model consists of two complementary sequences cooperating with each other - a sequence of research and analysis and a sequence of operational actions. So far, no comprehensive theoretical or practical projects have been developed to comprise all subsystems and some of the elements that [...]
10
100%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu nierównomierności rozbioru wody w budynku na zmiany jej składu fizyczno-chemicznego w instalacjach wodociągowych. Wykazano, że wzrost poboru wody był przyczyną pogorszenia jakości wody, głównie w zakresie barwy, mętności i zawartości żelaza ogólnego. Wzrost rozbioru[...]
EN The objective of the study was to analyze the problem of how the irregularity of water partition affects the physicochemical composition of the tap water. It was found that the rise in water consumption accounted for the deterioration of water quality in terms of colour, turbidity, and total iron co[...]
11
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 2 43--49
PL Jakość wody u odbiorcy kształtowana jest przez wiele procesów zachodzących w trakcie jej ujmowania, uzdatniania oraz dystrybucji. Są to procesy zachodzące zarówno w objętości wody, jak i procesy zachodzące na granicy faz (woda-materiały konstrukcyjne, woda-osady wodociągowe). Procesy te wpływają na [...]
EN The tap water quality is shaped by many processes taking place during its intake, treatment and distribution. These processes occur both in bulk water and on a boundary of phases (water-construction materials, water-water deposits) and are related to physico-chemical and microbiological parameters o[...]
12
100%
Instal
2004 nr 7/8 94--97
PL W artykule opisano niektóre czynniki decydujące o wyborze rur miedzianych do instalacji wodnych. Wskazano na wysoką popularność miedzi jako materiału instalacyjnego w różnych krajach Europy. Przedstawiono wymagania dotyczące jakości wody wodociągowej pod względem jej korozyjności. Na podstawie pracy[...]
EN Some factors, deciding about the selection of copper pipes for water systems, were described in the article. The high popularity of application the copper as the installation material in different European countries was indicated. The requirements concerning the quality of water in the regard of its[...]
13
100%
Instal
2004 nr 11 11--16
PL Narastające zagrożenie zdrowotne, spowodowane zakażeniami bakteriami z rodzaju Legionella, stwarza potrzebę podjęcia działań profilaktycznych. Stałym elementem zapobiegania zakażeniom jest nadzór nad warunkami eksploatacji instalacji wodnych w budynkach, szczególnie podatnych na kolonizację przez te[...]
EN Increasing health threct, caused by bacteria infection of Legionella type, creates the need for prevention actions. The constant element of infections’ prevention is supervision over the maintenance conditions of water supply systems in buildings particularly flexible for corrosion by the microorgan[...]
14
94%
Ochrona Środowiska
PL Praca zawiera oryginalne wyniki badań nad szybkością zaniku chloru i dwutlenku chloru w wodzie, wykonanych na próbkach wody pobranych z 14 systemów wodociągowych eksploatowanych na Dolnym Śląsku. Badania wykazały, że w przypadku wody, która ma duże natychmiastowe zapotrzebowanie na chlor, następuje [...]
EN This paper presents original results of a study on the rate of chlorine and chlorine dioxide decay in trea-ted water. Samples were taken from 14 water distribution systems which are in service in Lower Silesia. The study has revealed that when the water is characterized by a high 5-minute chlorine d[...]
15
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 52--54
PL Wody agresywne powodują korozję metali i niszczenie wielu materiałów budowlanych, przyczyniając się do powstania strat korozyjnych rzędu 6% PKB. Jedną zmetod usuwania agresywnego dwutlenku węgla jest filtracja wody na złożu odkwaszającym. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu odkwaszania na [...]
EN Aggressive waters cause corrosion of metals and destruction of many building materials, contributing to a corrosion loss of 6% of GDP. One of the methods for removal aggressive carbon dioxide is water filtration on deacidifying beds. This paper presents the results of the process of deacidification [...]
16
84%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 13 68--79
PL Celem pracy jest zbadanie zawartości jonów w wodach pochodzących z sieci wodociągowych województw opolskiego oraz śląskiego. Stężenia szeregu wybranych anionów i kationów oznaczono przy wykorzystaniu chromatografu jonowego z detekcją konduktometryczną. Według rozporządzeń Ministra Zdrowia z 2010 r. [...]
EN Aim of this paper is to investigate the ion content in top water from region of Opole and of Upper Silesia. The concentrations of a number of selected cations and anions were determined using ion chromatography with conductivity detection. According to the Regulations, the Minister of Health from 20[...]
17
84%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 2 42-46
PL Badanie rozpoznawcze w celu analizy zawartości pierwiastków śladowych w wodzie wodociągowej przesyłanej rurociągiem wykonanym z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną cementową. Badanie wody przed i po chlorowaniu.
EN Exploratory study to analyze the content of trace elements in the tap water sent with pipeline made of the spheroid cast iron with the inside cement lining. Analysis of tap water before and after chlorinating.
18
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W latach 1991–2001 prowadzono systematyczne badania stężenia składników nawozowych w wodzie do nawodnień i do picia z ujęć w Falentach. Wodę do nawodnień ujmowano z Cieku Wschodniego spod Laszczek, którego część wody pochodzi z objętych ochroną źródlisk, a w dolnym biegu jest pod wpływem intensywnyc[...]
EN Concentration of nutrients in water used for irrigation purposes and in tap water from deep sources in Falenty was analysed during 1991–2001. The irrigation water originated from a steam flowing out from springs situated on areas protected as natural reserve 2 km upstream the sampling site. There ar[...]
19
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono przykładowe wstępne projektowanie i porównanie ekonomiczne systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego z zastosowaniem pomp ciepła. Jako warianty głównych elementów tych systemów zastosowano pompy ciepła typów: powietrze/woda, solanka/woda, współpracujące [...]
EN The author presents preliminary designing and economical comparison of preparation systems for hot tap water in single-family home with the application of heat pomps. As alternatives to the main elements of these systems, the following heat pomp types were used: air/water, brine/water cooperating wi[...]
20
84%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 6 244-249
PL W większości dużych aglomeracji miejskich w Polsce projekty systemów wodociągowych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków powstawały na przełomie XIX i XX wieku. Wiele z nich uległo rozbudowie i modyfikacji w latach 60 i 70, gdy zapotrzebowanie na wodę w miastach gwałtownie wzrastało wskutek wz[...]
EN In the majority of large urban agglomerations in Poland the water supply systems were designed on the turn of the 19th century. Many of them have been developed and modified in the 1960s and 1970s when the demand for water in towns rapidly increased in consequence of increase in number of the inhabi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last