Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tall building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Realizacja bardzo wysokich budynków jest zjawiskiem nieustannie zachodzącym w części wielkich miast europejskich. Analiza obecnych oraz planowanych lokalizacji i form wysokościowców europejskich pozwala stwierdzić, że w przyszłości budynki te mają szanse przyczyniać się w coraz większym stopniu do u[...]
EN The construction of tall buildings is a phenomenon that occurs continually in the big cities of Europe. An analysis of current and planned locations and forms of high-rise buildings in Europe allows us to conclude that, in the future, these buildings are likely to increasingly emphasise the individu[...]
2
75%
Archivolta
2013 nr 1 28--33
PL Z końcem ubiegłego roku rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny dotyczący przekształcenia placu Grunwaldzkiego w Gdyni poprzez wprowadzenie tam nowego obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego dla Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Na uwagę zasługuje praca uhonorowana II nagrodą wykonana przez M[...]
EN At the end of last year, the architectural competition was resolved associated with the transformation of the Grunwald Square in Gdynia by introducing there a new public facility designed for the Gdynia Film School. The work by Mobius Architekci from Warsaw, awarded the second prize, is noteworthy. [...]
3
75%
Archivolta
2013 nr 2 10--14
PL Zaledwie 9 km od historycznego centrum Sankt Petersburga, wypełnionego niewysoką zabudową o najwyższej wartości architektonicznej, ku górze zaczyna piąć się kandydat na najwyższy i z pewnością najbardziej nowoczesny technologicznie drapacz chmur w Europie. Pięcioboczny, spiralnie skręcony obiekt wys[...]
EN Only 9 km away from the historical center of St. Petersburg, filled with low rise buildings of the highest architectural quality, a new candidate to the title of the highest, and certainly the most technologically advanced European skyscraper is starting to rise from the ground. A pentagonal, spiral[...]
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego, którego strukturę kondygnacji nadziemnych oraz konstrukcję fundamentu ukształtowano w sposób zintegrowany. Proponowana struktura fundamentu umożliwia posadowienie takiego obiektu na gruntach o małej nośności oraz na terenach szkód gó[...]
EN The paper presents concept of structural system of a tall building, which structure of aboveground storeys and foundation structure are shaped in the same integral way. Proposed structure of foundation makes possible location of such building on very weak subsoil and in the mining damage sectors of [...]
5
75%
Archives of Transport System Telematics
EN In recent years, there has been an increasing interest in the adoption of emerging sensing technologies for instrumentation within a variety of structural systems in civil and building engineering. Wireless and fiber bragg grating sensors are emerging as sensing paradigms that the structural enginee[...]
6
75%
Architecturae et Artibus
PL Praca analizuje wpływ formy przekroju poprzecznego wieżowców na efektywność ich konstrukcji w warunkach dynamicznego obciążenia wiatrem. Przedmiotem badań są dwa typy przekrojów poprzecznych: rury i krzyże. Rury obejmują formy koła, kwadratu i trójkąta. Wśród krzyży jest krzyż kwadratowy i trójkątny[...]
EN The paper analyses the effect of the cross section shape of tall buildings on their structural efficiency under dynamic wind loading. Two types of thin-walled cross sections are investigated: closed tubes and open crosses. The tubes include circular, square, and triangular shapes. The crosses are sq[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W miastach europejskich budynki wysokie są znakami w przestrzeni miasta informującymi często nie tylko o istnieniu w ich bliskości nowej przestrzeni publicznej, ale i również o przebudowanej strukturze miasta w ich otoczeniu lub o istnieniu wcześniej w ich miejscu terenów zamkniętych dla funkcji pub[...]
EN In European cities, tall buildings are city space signs that often inform not only about a new public space existing in their vicinity but also about a converted city structure in their surroundings or about the areas closed to public purposes previously existing in their place. Creating new spatial[...]
8
63%
Archivolta
2013 nr 1 50--57
PL Od kilku lat modele numeryczne i język programowania Formian zyskują coraz większą popularność wśród architektów. Formian to język, który pozwala na łatwe projektowanie form przez generowanie numerycznych modeli powierzchniowych, nawet złożonej geometrii. Formułę konstrukcyjną struktur przestrzennyc[...]
EN The article presents examples of the results of numerical model applications defined in the programming language Formian in the shaping processes of structural systems of tall buildings. These models are prepared by means an assumed set of parameters, thanks to which shapes of the designed buildings[...]
9
63%
Archivolta
2013 nr 1 10--23
PL Innowacyjna, dynamiczna fasada Wież Al Bahar otwiera się i zamyka w odpowiedzi na drogę słońca. Ściana zewnętrzna została tak pomyślana aby miejsca pracy mogły być chronione przed uciążliwym nasłonecznieniem utrudniającym uzyskanie komfortowego mikroklimatu wnętrza, gdyż temperatura powietrza w ZEA [...]
EN The Al Bahar Towers innovative dynamic façade opens and closes in response to the movement of the sun, reducing solar gain by more than 50 percent, creating a more comfortable internal environment for occupants and producing a distinctive external aesthetics which helps to define the building as a g[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 227--234
PL Artykuł odnosi się do pracy doktorskiej autorki, której tematyka obejmuje aspekty proekologiczne w architekturze budynków wysokich. Zagadnienie budynku wysokiego w relacji do urbanistyki, jako jednej z cech architektury jest tylko jednym z badanych tam problemów. W artykule omówiony został problem t[...]
EN The article is based on the author's PhD thesis which subject relates to sustainability in architecture of high-rise buildings. The tower in urban space is only one of researched problems. In order to the fast growth of the urban population throughout the last decade, transformation of the urban spa[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono autorską koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku, który pomimo wielu obciążeń i kondygnacji nadziemnych może być posadowiony na gruntach o słabej nośności lub na terenach szkód górniczych albo na obszarach aktywnych sejsmicznie. Proponowana forma konstrukcji nośnego został[...]
EN The paper summarizes presents author's concept of structural of a building, which in spite of being heavy loaded and having e.g. numerous aboveground storeys can be located on grounds of small load capacity or in mining damage areas or in earthquake zones. The proposed shape of bearing structure is [...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Polskim miastom, na równi z metropoliami Zachodu, zagraża tendencja do powielania rodzącego się na Wschodzie wzorca rozwoju, w którym miarą sukcesu bywa bezwzględność wobec kontekstu urbanistycznokrajobrazowego. W licznych miastach Polski poszukiwania sposobów koegzystencji nowej zabudowy wysokościo[...]
EN Similarly to the big metropolises of the West, Polish cities face a tendency to copy the model of development which is being born in the East, in which the measure of success is sometimes looked upon as ruthlessness towards the urban-landscape context. In numerous Polish cities, a search after ways [...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 142-145
PL Omówiono konstrukcję 79-kondygnacyjnego budynku wysokiego Di-Wang Tower, o wysokości wraz z masztami około 384 m od poziomu terenu, zbudowanego w centrum Shenzhen w południowych Chinach. Porównano wyniki obliczeń uzyskane programami komputerowymi z wynikami pomiarów eksperymentalnych na rzeczywistym[...]
EN The structural system of the 79-storey Di-Wang Tower tall building, located in the central district of Shenzhen in south China, is described. The height of building from the ground to the top of the masts is about 384 m. The comparison of the results of analysis by computer programs with those obtai[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 193-202
PL Artykuł zawiera analizę porównawczą modeli przestrzennego oraz tarczowego budynków wysokiego i niskiego. Wykorzystywane modele numeryczne analizowanych obiektów murowych uwzględniają podatność podłoża. Przedstawiony został sposób modyfikacji modelu 2D oraz dobór jego parametrów, tak aby istniało pod[...]
EN The paper contains comparative analysis of 3D and 2D models of buildings: tall and low. Numerical models consider the ground flexibility. The way of 2D models modification and their parameters selection are introduced in such a way that similarity of the appropriate 3D models responses, in respect o[...]
15
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 1 204--217
EN This paper undertakes to analyze the research problem of vibration of a tall building with a Pendulum Tuned Mass Damper (PTMD). The vibration of the building-damper system is due to kinematic excitation representing seismic load. It was assumed that during an earthquake the ground can move horizonta[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 393-402
EN The paper is concerned with the prediction of fundamental vibration periods of multistorey shear wall buildings. The determination of natural frequencies is the key issue in designing of tall buildings. The calculation of natural frequencies and mode shapes is the first step in evaluation of the dyn[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 259-266
PL Analiza nieliniowa ramowo-powłokowych ustrojów nośnych betonowych budynków wysokich jest czaso- i pracochłonna ze względu na zróżnicowanie zarysowania w poszczególnych elementach betonowych, które bezpośrednio wpływają na sztywność całej konstrukcji. W artykule przedstawiono metodę uproszczoną w s[...]
EN Nonlinear analysis of these structures are time consuming, because the concrete members of frames that contribute to lateral stiffness of tall building have varying degrees of cracking. This paper presents a simple hand calculation characteristics of spandrel beams under lateral loads. This method c[...]
18
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 556--558
PL Rozwój budownictwa wysokiego, związany z realizacją coraz wyższych budowli o nietypowych kształtach, pociąga za sobą konieczność poszukiwania alternatywnych, a zarazem stosunkowo niedrogich rozwiązań projektowych, pozwalających na ograniczenie niekorzystnych wpływów aerodynamicznych. W artykule prze[...]
EN The development of the construction of high-rise buildings that is associated with the building of taller and taller buildings with atypical shapes leads to the search for alternative and, at the same time, inexpensive design solutions that us to limit adverse aerodynamic influences. Representative [...]
19
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 96--97
PL Wykonanie lekkich obudów wysokich obiektów energetycznych, takich jak budynki kotłowni nowoczesnych bloków węglowych o mocy 1000 MW, stanowi duże wyzwanie logistyczne oraz wymaga głębokiej analizy na etapie planowania i realizacji. Analiza ta powinna przewidywać sposób transportu pionowego, dostęp [...]
EN Execution of lightweight cladding of tall power plant block, such as boiler buildings in new coal handling power plant unit of 1000 MW power provides large logistic challange and requires deep analysis in design and realization stage. This analysis have to predict vertical transport method, predict [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In the paper are spoken main aspects taken into consideration by the authors during design process of two objects proposed for Expo 2010 previously intended to organize in Wroclaw. In the central part it is proposed to locate Hall 2010, being a huge dome of clear span equals 365,25 m and having a li[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last